Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Onduidelijke acte m.b.t. VOC gage 1636

Bijgaand een document m.b.t. de te innen gage van Peter Hendriks van Es die in dienst van zijn VOC reis naar Azië overleden is.

 

Helaas is de scan van slechte kwaliteit en kan ik niet veel van de acte lezen. Wie kan me helpen? Ik hoop o.a. op meer details van de VOC reis; ik heb de genoemde persoon nl. nog niet kunnen terugvinden in de VOC database (wellicht is hij ingeschreven onder zijn patroniem, als Peter of Pieter Hendriks, dat zal ik vandaag nagaan).

 

Het document betstaat uit twee delen, eerst een attestattie (acte nummer 241, met potlood), en dan een toestemming (no. 249).

Het Utrechts archief geeft als info (voor het 2de gedeelte):

Aktenummer: 249
Datum: 09-11-1636
Soort akte: Toestemming
Notaris: G. HOUTMAN
Samenvatting: tot inning van gage by de VOC van haar oveleden zoon Peeter Hendricxss van Esch, van wie zy enige erfgename is
Aktedatum: 09-11-1636
Ontvanger: Magdalena Aerts de Cruyff, moeder
Personen: Verlener: Swana Hendricx van Nes
Verlener: onmondige kinderen van + Henrick Peeterss van Nes
Verlener: Johannes Praum, behuwdoom
Verlener: Anthonis Dircxss van Emmenes, behuwdoom
(zwager, man van Magdalen’ s; zuster ) Verlener: Magdalena Henrix van Nes
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U022a009

Reacties (3)

Geert Ouweneel zei op vr, 07/10/2020 - 11:43

Op een enkel woord na:

 

Op den 3en November 1636 ouden stijll
Compareerden etc. Jacob Willemsz Hodts sticktelijfffmaecker
ende Rutger Reyers van den Cuyper, beyde borgers t'Utrecht,
van competenten ouderdom, mij notaris well bekent ende verclaerden sij
attestanten bij rechter waerheyt in eedes plaetse, ter instantie
ende versoecke van Magdalena Aerts de Cruyff, lest weduwe
van Jacob Anthonis van Cortehoeff ende te vooren van Henrick
Peeters van Nes, dat sijluyden seer wel kennen ende lange jaeren ge-
kent hebben de voorn. Magdalena de Cruyff ende dat denselve
is moeder van Peeters Hendricsz van Nes haeren soon, gevaren naer
Oostindien ende dat sij Magdalena de Cruyff denselven haeren
soon in wettelijcken houwelijcke metten voorn. Henrick Peeters van Nes,
haren eesten overleden man, geprocreert heeft ende alsulcx haer
attestantes beduncken volgende de ordonnantie der stadt
Utrecht alleenlijck gerechticht tot desselffs nalaetentheyt, seggende
sij attenstaten voor redenen van wetenschap van tgheen voorsz. is,
dat sijluyden well den tijt van twintich jaeren in requiranten ende
haers zaliger mans gebuyrte hebben gewoont, dagelijcks als buyren
tsaemen familiaerlijck hebben geconverseert, omegegaen ende
alsulcx van alles goed kennisse sijn hebbende, presenterende tselve
t'allen tijden met vorder verclaeringe te stercken, consenterende  hiervan
acte. Aldus gedaen t'Utrecht ten comptoire mijns notrais,
staende aen St. Jansbrugh, ter presentie van Harbert van Dam,
ende Gerrit van Anstoot den Jongen, borgers t'Utrecht, getuygen
hiertoe versocht ende de requirantes haeren soon, neffens mij notaris onderscreven
well ...
X gestelt bij Jacob Willemsz Hodts voornt.
& gestelt bij Rutger Reysers voornt.
Harbert Thuenisz van Dam
Geeryt Gerrytsz van den Aenstot
G. Houtman notaris


Op huyden den 9en November na d'oude stijle des
jaers 1636, compareerden voor mij
Gerrit Houtman, openbare notaris, bij den Ed. Hove van Uytrecht
geadmitteert, int bijweesen der naebenoemde getuygen, Swana
Hendricx van Nes, jongedoxchter, mij notaris seer well bekent,
mundich sijnde, voor haerselven ende dochter van zaliger Henrick
Peeters van Nes ende Magdalena Aerts de Cruyff haere
vader ende moeder met hande mijns notaris als haeren gecooren /
voocht ende Johannes Proun met Anthonis Dircxsz van Emenes,
beyde borgers t'Utrecht als behout oomen ende mombers van d'onmondige
kinderen van zaliger Henrick van Nes voornt. ende Magdaelen aaerts
de Cruyff desselffs weduwe, ende verclaerden sijluyden comparanten
tesaemen ende elcx bijsonderlijck in haere qualite ende haer
sterckmaeckende voor Magadelena Henricx van Nes, wonende tot
Shartogenbosch, geconsenteert te hebben ende te consen-
teeren bij deesen dat Magdalena Aerts de Cruyff voornt.
als moeder ende eenige erffgename van zaliger Peeter Hendricxsz
van Osch uut handen van vorsz heeren bewinthebberen der Oost-
indische compagnie heffen, beuren ende ontfangen alsulcke verdiende
ende onbetaelde gage als denselven haers Magadelena soon
Henrick Peeters voornt. op sijnen overlijden tot Harss? van
voorsz. comparanten van copers? dat sij quitantie daer-
van passeeren ende voorts alles doen dat de comparanten
present sijnde soude connen ende mogen doen, haer daer-
toe constitueerende bij desen, belovende tselve van weerden
te houden onder verbant als na rechten, consenterende hiervan
acte. Aldus gedaen t'Utrecht ten comptoire mijns  notaris, staende
aen de grafte bij St. Jansbrugh, ter presentie van de Ed. heere
Cornelis van Suylensteyn, de geweesene capteyn ten dienste
van voorsz. compagnie ende Henrick van Vyaen, getuygen.
Getekent bij Swana Henricx de Cruyff voornt. X
Johannes Praum
Antonis Dirckxsen van Emmenes
Cornelis van Suylstey
Hendrick van Vyanen
G. Houtman notaris

René van Weeren zei op vr, 07/10/2020 - 11:58

Kleine aanvulling op de eerste akte: naam tweede comparant is Rutgers Reijers Vosch, cuyper

Louis van Veenendaal zei op vr, 07/10/2020 - 13:04

Geert, wederom bedankt voor de transcriptie van deze lastige tekst, en Rene, bedankt voor de aanvulling.

Met de transcriptie ernaast lukt het om de oude tekst te lezen, maar alleen zou het me nooit gelukt zijn.

 

NB: ik heb geprobeerd de genoemde Peter Hendricx van Es terug te vinden in de VOC archieven, maar zonder succes. De meeste info in de database is pas van eind 17e eeuw, en dit zit er zo'n 50 jaar voor.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.