Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Onduidelijk testament 1634

Bijgaand een testament uit 1634 dat slecht te lezen is (de kwaliteit van de scan is slecht).

 

Het komt uit het Utrechtse archief, dat de volgende info erbij geeft:

Testament
Datering: 03-12-1634
Aktenummer: 136
Datum: 03-12-1634
Soort akte: Testament
Notaris: G. HOUTMAN
Personen: Testateur: Elysabeth Peeters
Erfgenaam: Styntgen Anthonis van Cortehoeff, dochter
Erfgenaam: Claes Anthoniss van Cortehoeff, zoon
Erfgenaam: Peeter Anthoniss van Cortehoeff, zoon
Erfgenaam: kinderen van Jacob Anthoniss van Cortehoeff, zoon
Aktedatum: 03-12-1634
Bijzonderheden: legitieme portie en lyftocht aan de erfportie van zyn kinderen voor Jacob Anthoniss van Cortehoeff
Toegangsnummer: 34-4 Notarissen in de stad Utrecht 1560-1905
Inventarisnummer: U022a007

 

De namen en datum kan ik er nog wel uit halen, en een paar woorden hier en daar, maar verder gaat dit boven mijn pet. Wie kan me helpen?

 

NB: De genoemde persoon zou in april 1636 komen te overlijden. Haar zoon Jacob, die getrouwd was met mijn voorouder, zou in october dat jaar eveneens het tijdelijke met het eeuwige wisselen.

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op do, 07/09/2020 - 11:55

Den derden December 1634 ouden stijll
Compareerde etc., Elysabeth Peetersdochter, weduwe van zaliger
Anthonis Willemsz van Cortehoeff, ons notaris ende getuygen seer
well bekent, sieckelijck van lichaem te bedde leggende, doch
t'gebruyck harer redenen, spraecke, sinnen, verstant ende memorie
door Godes genade wel hebbende, als opentlijck bleeck, ende verclaerde
dat sij overdenckende de menschelijcke swackheyt ende des tijtelijcken
doots seckerheyt, willende de onseckere ure des doots voorcomen
met testamentaire dispositie ende ordonnantie over haere tijtelijcke
goederen uut crachte van den octroye haer
op huyden ten vier uren heeden middach bij den Hove van Utrecht
verleent, twelck doende, heeft tot haere erffgenamen
genomineert ende geinstitueert als sij tot hare erffgenamen
nomineert ende institueert bij deesen Stijntgen Anthonis-
dochter van Cortehoeff, haere dochter, Claes Anthonsiz van
Cortehoeff ende Pieter Anthonisz van Cortehoeff, haere soonen,
ofte gebraecke henluyden ofte eenige vandien haeren elcx wettige
geboorte met eener hant bij representatie en haere overleeden
vaders ofte moeders plaetse, voor drie vierdepaerten ende
daertoe de kinderen van Jacob Anthonisz van Cortehoeff,
mede haren soon, int superplus boven de legittime portie
haers vaders vant vierde ende resterende vierdepaert, behoudens
denselven Jacob Anthonisz van Cortehoeff vrij uut het
voorsz. leste vierdepaert als vooren deselve sijn legittime
portie hem nae rechten competerende ende oock t'vruchtgebruyck
sijn leeven lanck aent superplus daerin sijn kinderen ge-
institueert sijn, hem Jacob Anthonisz van Cortehoeff alsoo
in deselve legittime portie ende vruchtgebruyck als vooren. /
ende vorder met tot haeren erffgenamen instituerende. Is
voorts haers testatrice expresse wille ende begeeren soo eenige
van de kinderen van voorsz. Jacob Antbonisz van Cortehoeff
deeser werelt quame te overlijden sonder vorder echte ge-
boorte na te laten, sulcx de goederen van hahr testatrice op de-
selve overlijdende gecommen van d'een op d'ander erven tot
de leste toe ende alle stervende sonder vorder echte geboorte als
voren, sullen de goederen voorsz. bij henluyden van de testatrice ge-
erfft ende alsoo van d'een op d'ander gesuccedeert vorder
erven ende succedeeren op de naeste in den bloede der voorsz. kinderen
van haer testatrice sijde bestaende behoudens der voorsz. kinderen
vader als vooren ende haere moeder daer aen de lijfftochte
haer leven lanck. Alle twelcke voorsz. staet verclaert
de testatrice te weesen haer testament, leste ende
uutterste wille, twelck zij willt ende begeert dat nae
haeren overlijden plaetsgrijpen ende effect sorteeren sall, tsij
als eenich testament, codicille ofte andere forme van
laesten wille, als gifte onder de leevenden, ofte uut saecke
des doots ende soo tselve soo uut crachte van de voorgeroer-
den octoye als andersints best sall mogen subsisteren,
all waren alle solemniteyten hiertoe nodich niet
geobserveert, voorbehoudens haer macht van weder-
roep ende veranderinge t'haerer geliefte, versoeckende hier-
van instrument in forma. Aldus gedaen tge Utrecht
ten huyse van de comparante staende tusschen St. Jans ende Vriese-
brugge, ter presentie van Peeter Jacobs van Gelder
ende Geraert ter Stege, beyde borgers te Utrecht getuygen versocht /
die daertoe mette testatrice ende mij notraris onderteeckent
hebben ten jaer, dage ende plaetse voorsz. des avonts
tusschen ses ende seeven uure.
geteeckent bij: Elysabeth Peeterdochters, testatrcie voornt.
Pieter Jacobssen van Gelder
Gerryt Teer Steeghe
G. Houtman notaris

 

Louis van Veenendaal zei op do, 07/09/2020 - 12:41

Hartellijk dank Geert, voor deze knappe transcriptie. Dat u alles heeft kunnen lezen, met al die krabbels en slechte scan: capeau !.

NB: een kleine verbetering (ik ken Utrecht een beetje), op de 2-na-laatste regel op de 2de blz dient "Viehe" te staan i.p.v. 'Vriese." Oftwel de Viebrug, zoals het tegenwoordig heet.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.