Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Olffert Henricxsz koopt huis op de Egelantiersgracht, 1623

Wie zou kunnen helpen de ontbrekende delen te ontcijferen? Veel dank!

 

Wij …. & Simon van der Does Schepenen

in Amsterdam oirconden ende kennen dat voor ons 

gecompareett is Constantia Coeijmans weduwe wijle 

Leondard Rans, geassissteert met Pieter Coeijmans hare 

broeder ende voocht in deser …. Pieter … ende ….

Carel …. voors Coeijmans ………

……….. & vercofft opgedrage

quijtgeschonden te hebben Olffert Henriccxsz een huijs

ende erve ….. op de Suijtzijde vande Egelantiers

gracht ….. vande Wittelelystraet, ….

de Egelantiersgrafft … noortzijde & zij

Comparanten .. suijtzijde met de gemeene muur &

lodengoot; streckende van de wite lelystraat

tot…

……

…….onder

verbant van alle hare goederen roerende en onroerende

…. voorsz huijs ende erve ……

………..

…. ende alle oude brieven

…. sonder arg etc. …..

den 29 Junij anno 1623

 

De akte kan ook hier gevonden worden: https://archief.amsterdam/indexen/deeds/175b500c-5fff-4450-b2ab-6b361eb…;

Reacties (3)

Geert Ouweneel zei op zo, 07/12/2020 - 18:29

Wij Warner Ernst van Bassen ende Symon van der Does, schepenen
in Amsterdamme, oirconden ende kennen dat voor ons
gecompareert is Constantia Coeymans, weduwe wijlen
Leonard Rans, geassisteert met Pieter Coeymans haren
broeder ende voocht in desen, Pieter ..rans ende Andries
Carel metten voorn. Coeymans hare vierendelen etc.
ende geleide met hare etc. vercofte opgedragen,
quijtgeschonden te hebben Olffert Hendricxz een huyse
ende erve, staende op de Suytsijde van de Egelentiers-
gracht, op de hoeck van de Witte Lelystraet, belent
Egelentiersgrafft aen de noortzijde ende zij
comparatens suytzijde, met den gemene muyr ende
lodergoote, streckende voor van de Witte Leystraet
tot aen Broer Willemsz Vijdelaer, in allen schijne
ende zij comparante geliede daer aff all voldaen ende
wel betaelt te wezen den lesten penninghen metten
eersten, soo dat zij daeronmne belooffde ondert
verbant van alle haere goederen, roerende, onroerende, presente
ende toecomende t' voorsz. huys ende erve in manieren voosz.
te vrijen ende vrij te waeren jaer ende dach als men in
gelijcken is schuldioch te doen ende alle ouder brieven
aff te nemen, sonder arch etc. In oirconde etc.
den 29 Juny anno 1623.

Jan zei op zo, 07/12/2020 - 19:02

Beste Geert, veel dank. Zou "Vijdelaer" niet "vijselaer" kunnen zijn en dan een aanduiding van het beroep van Broer Willemsz?

Geert Ouweneel zei op ma, 07/13/2020 - 07:47

Typefout: Vijdelaer moet zijn vijselaer.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.