Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Oef niet zo eenvoudig 1519 Antwerpen

1519 Jan vander Bruggen vischooper gaf Jacope Snoeye huydevetter huys daer nu twee wooningen af gemaect sijn geh nu ter tijt tRootscaep gest inde Houtmeer.

Sr #155 f 297 r 002

 

1. Jan vander Bruggen visch[c]ooper[e] gaf terve ende in erflycken rechte Jacope

2. Snoeye huydevette[re] een huys daer nu twee wooningen af gemaect sijn

3. metten hove borneputte fundo et p[er]tinen[tiis] geheeten nu ter tijt tRoot Scaep

4. gestaen en[de] gelegen inde Houtmee[re] tusschen Jans de Kevere erve die

5. Godevaerde vander Beke toetehooren plach ex u[n]a westwaert ende Jan

6. tHoems al[ia]s de Groote erve ex altr[a] oostwaert gelijck ende in alle der

7. manie[re]n hij dat den thiensten dach des[en] loopende maent february van Symoene

8. Truyen bij transpoorte ov[er]gecregen heeft ende gelijck hij Jan vander Bruggen

9. voers[creven] mids dat hij een vanden joncxsten renten opt voers[creven] huys hadde

ende

10. daer vele achterstels op verloopen was. Tselve huys cu[m] p[er]t[inentibu]s predictis tot

om[me]

11. ten hoogsten te brengen uut crachte van sijnen voers[creven] transpoorte

tot di[er]ste

12. vrijdage heeft doen uitroepen en[de] veylen te coope opte vrye vrijdaechs m[e[rt

13. alhier by Janne Peters gesworen outcleercooper die dat aldaer veylde en[de] coepe

14. hadde een ingelijcken aen na. Daer af ten lesten Rombout Gheens ontr[ent]

15. als leste en[de] hoochste verdierde[n] en[de] meest daerom[m]e biedende den coop

ende

16. palmslach tot behoef van de voers[creven] Jacops ontfaen heeft voer de som[m]e van

17. elve ponde twee scellinge twee pen[n]inge brab[ants] erflick . Dwelck de selve Jan

18. Peters quem …...susceperunt bekende alse waerachtig en[de] geschiet sijnde dit

19. al naerd[er] blijckende bijden scepen brieven en[de] der cooper zullen daer af sijnde

q[uo]s

20. trad[idit] tsiaers erflick voren de twee ponde II s[cellingen] II d[enieren] br[abants]

erflick die de

21. voers[creven] Jacop gereet opgelest en[de] betaelt om[m]e de voers[creven] achterstel

22. daer mede betaelt te wordene . Omme noch twee ponden gro[ote]n br[abants] ghelts

23. p]ro]ut c[omuni]ter. Dand[um] alle jare opten thiensten dach van februario. Voordane

 

24. geloefde de voers[creven] Jan vander Bruggen tvoergen huis c[u]m p[er]tinen[tibus]

predictis.

25. Te waerne van allen ande[re]n voercom[m]e[r] en[de] calangien uutgenomen XIII

s[cellingen]

26. chijsgelts en[de] vieren ende een half hoende[re]n erflick den capittelen tons[er]

vrouwen

27. It[em] VI s[chellingen] br[abants] erflyck Jacope vander Heyden huydevette[r] en[de]

sijnen medpleg[er]

28. It[em] XXI s[chellingen] XI ½ d[enieren] br[abants] erflyck den wedewen en[de]

erfgen[amen] wijlen Gielis

29. Adriaens It[em] XX s[chellingen] br[abants] erflyck Pete[re]n Soys huydevette[r] Ende

drie

30. ponde XVIII s[chellingen] VIII d[enieren] en[de] XVIII mijten brab[ants] erlfyck Pete[re]n

vander Vorst

31. daer jaerlicx voren uutgaende p[ro]ut litt[eram] en[de] anders nyet. Ende dien

32. voercom[m]er en[de] voerchijs geloefde de voers[creven] Jacope Snoeye pro se et

suis

33. vanden Xde dach des loopende maant feb[rua]ry daer hij tvoers huys ten

34. vrydaechs merct cochte en[de] aenveerde van doen voordane eeuwelick due[re]nde

jaerlicx

35. te geldene en[de] te betalene sonder mindernisse etc en[de] oock sonder etc

36. Salvo q[uo]s ipse aut sui q[ui]tabunt ad pl[acitu]m teenen oft ten twee malen dwelck

37. zij willen elcken pe[n]ninck met XVI pe[n]ningen ende verschenen renten

38. pro certitudine ob[ligavi]t seipsum et sua q[ue]mq[ue]. Gebr[aeck] jet aenden

costhinge

39. oft aende waernisse en[de] claernisse voers[creven] oft dat hem namaels ende enigen

40. stoot letsel oft calangie aengedaen werde bij wesen en[de] in wat manie[re]n

41. dat ware hoc promiserunt de voers[creven] Jan vander Bruggen satisface[re] obliga[vit]

42. zijne twee ponde br[abants] erflyck voerg[enoemt] et ulterius se et sua. Ooster tijt

43. toe dat tvoers[creven] huys ter hooghe vierscharen ons ge.. hae[re]n alhier

44. verveget verjaert ende verdaeght sal wesen. Des sal de voers[creven] Jacop

45. gehouden sijn daer toe te moeten doen daghen ter naester clocken en[de]

46. die daginge voorts continue[re]n totten eynde toe nader selv[en] vierscharen

47. recht Sonder argelist.

 

XXIII die februarii

 

Reacties (4)

Guido Snoeys zei op di, 05/14/2024 - 07:39

Vervolg 

René van Weeren zei op di, 05/14/2024 - 10:18

Inderdaad niet eenvoudig, maar complimenten!

1. Jan vander Bruggen vischcoper[e] gaf terve ende in erflycken rechte Jacope
2. Snoeye huydevette[re] een huys daer nu twee wooningen af gemaect sijn
3. metten hove borneputte fundo et p[er]tinen[tiis] geheeten nu ter tijt tRoot Scaep
4. gestaen en[de] gelegen inde Houtmee[re] tusschen Jans de Kevere erve die
5. Godevaerde vander Beke toete behooren plach ex u[n]a westwaert ende Jan
6. Thoenis al[ia]s de Groote erve ex alt[ra] oostwaert gelijck ende in alle der
7. manie[re]n hij dat den thiensten dach des[en] loopender maent february van Symoene
8. Truyen bij transpoorte ov[er]gecregen heeft ende gelijck hij Jan vander Bruggen
9. voers[creven] mids dat hij een vanden joncxsten renten opt voers[creven] huys hadde ende
10. daer vele achterstels op verloopen was. Tselve huys cu[m] p[er]t[inentii]s p[re]d[i]c[t]is tot om[m]e
11. ten hoochsten te brengen uut crachte van sijnen voers[creven] transpoorte tot di[er]sten
12. vrijdagen heeft doen uutroepen en[de] veylen te coope opte vrije vrijdaechs m[er]ct
13. alhier by Janne Peters gesworen outcleercoope[re] die dat aldaer veylde en[de] te coope
14. hadde eenen iegelijcken even na. Daer af ten lesten Rombout Gheens outcl[eercopere]
15. als leste en[de] hoochste verdierde[re] en[de] meest daerom[m]e biedende den coop ende
16. palmslach tot behoef van de voers[creven] Jacops ontfaen heeft voer de som[m]e van
17. elve ponde twee scellinge twee pen[n]ingen brab[ants] erflick. Dwelck de selve Jan
18. Peters qui etiam [com]p[ar]uit dat bekende alsoe waerachtich en[de] geschiet sijnde dit
19. al naerde[r] blijckende bijden scepen[en] brieven en[de] der coopcedullen daer af sijnde q[ua]s
20. trad[idit] tsiaers erflick boven de twee ponde II s[cellingen] II d[enieren] br[abants] erflick die de
21. voers[creven] Jacop gereet opgele8et en[de] betaelt heeft om[m]e den voers[creven] achterstel
22. daer mede betaelt te wordene. Omme noch twee ponden gro[ote]n br[abants] ghelts
23. p[ro]ut c[ommun]it[er]. Dand[um] alle jare opten thiensten dach van februario. Voordane
---
24. geloefde de voers[creven] Jan vander Bruggen tvoergen[oemde] huis c[u]m p[er]tinen[tiis] predi[ct]is
25. te waerne van allen ande[re]n voercom[m]e[r] en[de] calangien uutgenomen XIII s[cellingen]
26. chijsgelts en[de] vieren ende een half hoende[re]n erflick den capittelen tOns[er] Vrouwen.
27. It[em] VI s[chellingen] br[abants] erflyck Jacope vander Heyden huydevette[re] en[de] sijnen medepleg[er].
28. It[em] XXI s[chellingen] XI ½ d[enieren] br[abants] erflick der wedewen en[de] erfgen[amen] wijlen Gielis
29. Adriaens. It[em] XX s[chellingen] br[abants] erflick Pete[re]n Soys huydevette[re]. Ende drie
30. ponde XVIII s[chellingen] VIII d[enieren] en[de] XVIII mijten brab[ants] erlfick Pete[re]n vander Vorst
31. daer jaerlicx voren uutgaende p[ro]ut litt[erae] en[de] anders nyet. Ende dien
32. voerkome[r] ende voerchijs geloefde de voers[creven] Jacop Snoeye pro se et suis
33. vanden Xen dach desen loopende maent feb[rua]ry daer hij tvoers[creven] huys ter
34. vrydaechs merct cochte en[de] aenveerde van doen voordane eeuwelick due[re]nde jaerlicx
35. te geldene en[de] te betalene sonder mindernissen etc[eter]a en[de] oock sonder etc[eter]a.
36. Salvo q[uod] ip[s]e aut sui q[ui]tabu[n]t ad pl[acitu]m teenen oft ten twee malen dwelck
37. zij willen elcken pe[n]ninck met XVI pe[n]ningen ende verschenenen renten.
38. Pro certitudine ob[ligavi]t seipsum et sua q[ue]mq[ue]. Gebr[aeck] iet aenden costhinge
39. oft aende waernisse en[de] claernisse voers[creven] oft dat hem namaels en[n]igen
40. stoot letsel oft calangie aengedaen werde bij wien en[de] in wat manie[re]n
41. dat ware hoc promisit de voers[creven] Jan vander Bruggen satisface[re] obligan[dum]
42. zijne twee ponde br[abants] erflyck voerg[enoemt] et ulterius se et sua totter tijt
43. toe dat tvoers[creven] huys ter hoogher vierscharen ons gened[igen] hee[re]n alhier
44. verreget verjaert en[de] verdaecht sal wesen. Des sal de voers[creven] Jacop
45. gehouden sijn daer toe te moeten doen daghen ter naester clocken en[de]
46. die daginge voorts continue[re]n totten eynde toe naden selv[en] vierscharen
47. recht Sonder argelist.
XXIII die februarii

Guido Snoeys zei op di, 05/14/2024 - 11:17

Bedankt Rene , ook voor de aanmoedigingen.

Toch nog aandachts punten en een betere bril :' ch' ipv'' gh, , 'der' ipv 'den' , de eind 'e' 

Sommige woorden neem ik te rap  ' for granted'  .

Wat zijn 'coopcedullen'  ???

Grtn

Guido

René van Weeren zei op di, 05/14/2024 - 11:21

Graag gedaan!

Coopcedulle = schriftelijke akte van koop. Het woord cedulle kennen we in verkorte versie als ceel: iemands doopceel lichten.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.