Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Nu het grotere werk...oef

1450 Magriete vanden Male x Andriese Scoemakers alias Behagelaert scrijnmaker, Peter Cant, Wouter Heyde en Jan Snoeye de jonghe gemachtigde van Janne Snoeys vader en Aerde Bruers vereffent stede te Wouwe; huys geh tReecalf aende Melcmarct gest; huys geh de Schuyte op Clapdorp gest; stede op Clapdorp gest; stede te Wouwe.

Sr #43 f564 v001

1. Magriete vanden Male met Andriese Scoemakers alias Behagelaert scijnmaker eius marito

2. et tutore ex una , Peter Cant , Wouter Heyde ende Jan Snoeye de jonghe

3. als machtich gemaent van Janne Snoeye des voers Jans vader ende

4. Aerd Bruers voer hen selven ende inden name van alle hueren medepartye

5. na inhoud eenen scepen briefe van Antwerpen quam vidimuus et

6. audimuus ex altera etc bekenden dat zij wel ende vorendelen van

7. malcander gesteyden verlijct vereffent ende gedeylt sijn van alle den

8. goeden ruerende ende onruerende welkevande die wesen moegen daer

9. de voerige Magriete vanden Male ende Merten Snoeye wilen hueren zoon

10. tsamen houdende ende bestaende waeren ende van Bouden Snoeye die

11. voers Mertenes vader wilen bleven en verstorven waren . Inden

12. manieren huer na veurlaect. Te wetene is inden yersten vanden

13. vuerenden haefliken goeden Daer af sijn sij onderlinge wel naer

14. ende te vreden mede dat elc van hen sijns gedeel daer af weet ende

15. te hemwaert heeft ende vanden onruerende goeden sal de voers

16. Magriete vanden Male hebben ende behouden vore hueren ende voers huer naturlic

17. tallen dage. Inden yersten twintich schellingen groten erflic op Willem ….

18. stede te Wouwe gelegen na inhoud der scepen brieve van Antwerpen

19. die daer af sijn Item noch III schellingen ende III dinaeren grooten erflic opte huysinge

20. geheeten tReecalf aende Melcmart gestaen en na inhoud van de scepene

21. brieve van Antwerpen die daer af syn. Ende de voers Jan Snoeye

22. ende Aerde Bruers met hueren medepartyen selen hebben ende behouden VXII

23. scellingen IX denieren groten ende vijftiene groten erflic op Beatrien Heinric Faes dochter

24. goede te Woude gelegen na inhoud vanden scepen brieve van Antwerpen

25. die daer af sijn. Item noch XX schellingen grooten erflic op thuyse geheeten

26. de Schuyte op tClapdorp gestaen na inhoud der scepen brieve van Antwerpen

27. die daer af sijn. Item noch XXX schellingen grooten ende XX dinaeren grooten erflic

28. opte huysinge geheeten tReecalf aende Melcmaert gestaen na inhoud

29. vanden twee scepen brieve van Antwerpen die daer af sijn. Ende de

30. voers partyen zullen de beyden zeyden gemeyne behoudend bleven half

31. ende half thiene scellingen grooten erflic dienen jaerlix heffende

32. is in twee pont grooten erflic op Claes Joes stede op tClapdorp gestaen

33. na inhoud der scepen brieve van Antwerpen die daer af sijn. Item

34. noch X scellingen groten erflic op Claes Heynouts stede te Wouwe gelegen na

35. inhoud der scepen brieve van Antwerpen die daer af sijn ende. Ende

36. waert dat men noch voerghe goede bevonden den voirs partyen toebehoerende

37. die met ter deylingen comen sijn .Dat die den selven partyen

38. te beyden zijden gemeyne half en half toebehoert zullen tallen dagen

39. Ende inde desen soe vershegen de voers Magriete vanden Male

40. met hueren voers man ende momboer ten eenre zijde ende de voersgenen

41. gemachtigde inden name vanden voers Janne Snoeye, Aerd Bruers

42. ende hueren medepartyen ten anderen. Deen vanden andere van alle den

43. goeden ende versterffenisse voersge. Ende shouden elc anderen

44. daer af claerlic quite tallen dagen. Gelovende etc

Dit lijkt weer een erfeniskwestie waarbij het opvalt dat de eigendommen verspreid zijn over een aantal streken.. was dit afkomst of investeringen in die dagen ??

 

groeten

Guido

Reacties (2)

Otto Vervaart zei op wo, 02/02/2022 - 11:23

Beste Guido, hoe vesrpreid zijn de huizen in Antwerpen zelf? Kennelijk was dit een familie in zekere welstand. Ik zie hier verder alleen grondbezit in Wouw. Voor huizengeschiedenis in Antwerpen biedt het Felixarchief een mooie handleiding aan, zie https://felixarchief.antwerpen.be/zoekwijzers?zoekwijzer=Zoekwijzer_hui… .

Michel G. zei op do, 02/03/2022 - 16:14

Knap hoor Guido!
Wat je hieruit in ieder geval kunt concluderen is dat het geen armoezaaiers waren.

1. Magriete vanden Male met Andriese Scoemakers alias Behagelaert scrijnmaker eius marito
2. et tutore ex una , Peter Cant , Wouter Heyde ende Jan Snoeye de jonghe
3. als machtich gemaect van Janne Snoeye des voers Jans vader ende
4. Aerde Bevers voer hen selven ende inden name van alle huerer medepartye
5. na inhoud eens scepenen briefs van Antwerpen quam vidimus et legi
6. audivimus ex altera. Bekenden dat zij wel ende vriendelic van
7. malcanderen gesceyden verlijct vereffent ende gedeylt sijn van alle den
8. goeden ruerende ende onruerende welkerande die wesen moegen die
9. de voerg Magriete vanden Male ende Merten Snoeye wilen huer zoon
10. tsamen houdende ende besittende waeren ende van Boudene Snoeye des
11. voers Mertens vader wilen bleven ende verstorven waeren inder
12. manieren hier na verclaert. Te wetene is inden yersten vanden
13. ruerenden haefliken goeden. Daer af sijn zij onderlinge wel eens
14. ende te vreden mids dat elc van hen sijn gedeel daer af weet ende
15. te hemwaert heeft. Ende vanden onruerende goeden sal de voers
16. Magriete vanden Male hebben ende behouden voer huer ende voer huer nacomelingen
17. tallen dagen. Inden yersten twintich schellingen groten erflic op Willem Fitters
18. stede te Wouwe gelegen na inhoud der scepenen brieve van Antwerpen
19. die daer af sijn. Item noch III schellingen ende III dinaeren grooten erflic opte husinge
20. geheeten tReecalf aende Melcmarct gestaen en na inhoud der scepenen
21. brieve van Antwerpen die daer af syn. Ende de voers Jan Snoeye
22. ende Aerd Bevers met huerer medepartyen selen hebben ende behouden XVIII
23. scellingen IX denieren groten ende vijftiene groten erflic op Beatricen Henric Faes dochter
24. goede te Wouwe gelegen na inhoud vanden scepenen brieve van Antwerpen
25. die daer af sijn. Item noch XX schellingen grooten erflic op thuys geheeten
26. de Schuyte op Clapdorp gestaen na inhoud der scepenen brieve van Antwerpen
27. die daer af sijn. Item noch XXXIX schellingen grooten ende XIX ½ dinaeren grooten erflic
28. opte husinge geheeten tReecalf aende Melcmarct gestaen na inhoud
29. vanden twee scepenen brieve van Antwerpen die daer af sijn. Ende de
30. voers partyen zullen te beyden zijden gemeyne behoudende bliven half
31. ende half thiene scellingen grooten erflic diemen jaerlicx heffende
32. is in twee pont grooten erflic op Claes Joes stede op Clapdorp gestaen
33. na inhoud der scepenen brieve van Antwerpen die daer af sijn. Item
34. noch X scellingen groten erflic op Claes Heynouts stede te Wouwe gelegen na
35. inhoud der scepenen brieve van Antwerpen die daer af sijn. Ende
36. waert dat men noch eenige goede bevonde den voirs partyen toebehoerende
37. die met ter deylingen comen en sijn, dat die den selven partyen
38. te beyden zijden gemeyne half en half toebehoerende zullen tallen dagen
39. Ende mids desen soe verthegen de voers Magriete vanden Male
40. met hueren voers man ende momboer ter eenre zijde ende de voergenoemde
41. gemachtichde inden name vanden voers Janne Snoeye, Aerde Bevers
42. ende huerer medepartyen ter andere. Deen vanden anderen van alle den
43. goeden ende versterffenissen voerscreven. Ende schouden elc anderen
44. daer af claerlic quite tallen dagen. Gelovende etc

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.