Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

notarisakte uit Amsterdam uit 1667

Kan iemand helpen bij de transcriptie van bijgaande akte? Ik heb zelf een begin gemaakt, maar loop toch vast op dit handschrift.

Op heijden de 26 augustij 1667

compareerde voor mij Antonij van den Ven

bij dese not[ari]s & de nagenoemde . . . .

de eerbare Catarina van den Broeck, weduwe

wijlen Jacob van Dael ende d’E Jacob van

Dael haer soon, beijde m.. …….

. . .   .   in de wester (?) . . . . nae regtens

Daer. .  sijnde gecertificeert ende machtigh

Gemaect en sulcx sij daer bij desen d’E Gerrit

van Dael haer soon, broeder respectiv

ge. . .  omme uijt haer constituante name

van harent wegen hier ter stede, in het

landt t . . . .    . . . ..   . . . .

ha. . .   zaeken, soo  . . .  .  als  . . . .

tegens eenen iegelijck waert en  . . .

. . . .   . . ..  . . . . de gelden te ontvangen

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op ma, 09/18/2023 - 08:16

Op huyden de 26 Augusty 1667
compareerde voor mij Antony van de Ven,
bij den etc., notaris etc. ende de nagenoemde getuygen,
d'eerbare Catharina van den Broeck, weduwe
wijlen Jacob van Dael ende d’E. Jacob van
Dael, haer soon, beyde mij notaris bekent,
ende hebben in der bester forme, nae regten
doenlijck sijnde, geconstitueert ende machtigh
gemaect, sulcx sij doen bij desen d’E. Gerrit
van Dael, haer soon ende broeder respective,
generalijck omme uyt haer constituanten name ende
van harentwegen hier ter stede, in het
landt, t'gfraeffschap Buyren ende elders in
haere zaeken, soo  eysschende als verwerende
tegens eenen iegelijck waer ten enen schult
ende actien in te vorderen, de gelden te ontfangen,
van alle ontfangh volcomen quitantie te passeren,
voor namaninge te bevrijden, vercopinge ende
opdrachte van vaste goederen te doen, ende te
eysschen, daervan de behoorlijcke brieven te
ontfangen ende te passeren, ist nodigh in rechten
te compareren aldaer alle saecken ten
desen dienende ,de saecken ter voldoeninge ende in staet
van wijsen te brengen, vonnissen te versoecken
ende horen uytspreecken, die ter aquisceren ofte
daervan te appelleren ende vervolgen ten uyt-
eynde toe, en voorts alles te doen wat
de tijt sal vereysschen ende sij constituanten in
allen saecken selffs present sijnde souden
connen ofte vermogen te doen, gevende de-
selven daertoe volcomen ample ende libere
procuratie met macht omme een ofte meer
in sijn plaetse te substineren, belovende
voor goet, vast ende van waerden te sullen houden
wes bij haer voorn. geconstitueerde ofte
desselffs gesubstitueerden uyt crachte deses
gedaen ende verrigt sal sijn, onder verbant als
naer regten. Actum im Amsterdam ter presentie
van Pieter de Witt ende Stephanus Pelgrom als
getuygen.
Jacob van Dael
Catryna van den Broeck
E. van de Ven, notaris

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.