Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Notarisakte uit 1688

Beste lezer, 

wie wil mij helpen met het vertalen van deze notarisakte uit 1688. De akte bestaat uit 3 pagina's, dit is de eerste.

Bij voorbaat al heel hartelijk dank

 

Jan van Beuzekom

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op vr, 09/22/2023 - 13:24

Den 24 February 1688
Compareerden etc.
Ernst Crijnen van Dijck, woonende in
Goudriaen, in qualite als oom ende bloet-
vooght over d'onmondige kinderen van
Arien Jans, geprocreert bij Willemtje
Ariens, ende Claes Jans, geprocreert
bij Joosje Andriesse, mitsgaders over
d'onmondige kinderen van Annighjen
Jaens, in haer leven in huwelijck gehadt
hebbende Floris Cornelise, tesamen
kintskinderen ende erfgenamen van
Jan Crijnen Schrijver, in sijn leven
gewoont hebbende tot Noulant,
haer respective gewesene grootvader
zaliger, d'welcke bekende ende verklaerde
in de voorsz. qualiteyt (op approbatie
van den Wel Ed. Heere Francois
Doubleth, heere van Groenevelt en
in Moerkercke, drossart der stadt
Gorinchem ende Lande van Arckel.
als oppervooght van alle onmondige
persoonen, sijn Wel Edleheyts bedrijf) verhuyrt
te hebben aen Joosjen Ariens, weduwe
van zaliger Claes Jansse Schrijver,
(dewelcke mede compareerden) van den
voorsz. Van Dijck in genoemde qualiteyt
bekenden gehuyrt te hebben, eerstelijck
de helfte van de huysinge ende erve
waerinne den voorn. Jan Crijnen
is overleden, met de geheele schuyre
staende opsij vant voorsz. huys,
item vier ackers kenniplant,
genaemt Schinckel Acker, de trweede
De Grient, de derde den Huyswerf
en den laesten den Crommen Acker

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.