Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Notarisakte Lippelo 18-02-1640

Beste transcribenten, graag had ik nog eens wat hulp bij het ontcijferen van het hanepotengeschrift van notaris Gilbert Van Paesschen bij een akte uit 1640. Hierbij mijn werk:

“Compareerden op heden den 18den February 1640 voor mij Gilbert Van Paesschen openbarelijk ende … van Brabant geadmitteert notaris tot Lippelo residerende ende ter presentie vande getuijghen … … genaempt Jan Verhaegen ingesetene van Lippelo ende mij notaris bekent heeft opgedraeghen (heeft?) ende getransporteert Joanna Stassijns sijne huysvrouwe (alhier?) ende m… dwelck (hij?) ve (heekene?) en sekere pande tot Heyndonk bempt geleghen in het (meulenbroeck?) te Lippelo voors. groot omtrent een (gemet?) … daermede haeren eijghen vrijen wille te doene ende setten, vercoopen, belasten ende andersints daer vuyt  disponeren naer haerder blieft geme.. oversulx de selve sijne huysvrouwe volle macht ende inde wederroepelijcke procuratie (van?) de coopere daer (aen?) (laet?) alle behoorl. (solemniteiten?) van rechte te goeden ende … (verwerven?) ende (vol?) competent de (rechten?) te ontfangen (guiten?) ende van te (vele?) den  op.. (daerop?) beheere te … ende (albesuenders?) (te?) doene met … seinde (begnt?) ende ver(erven?) … (snte?) (vuyt?) … moeten … (tekene?) dat de … oft macht behoefde dan voorsz. staet gelovende in verludende hier ende inde presentie … Jan Verhaeghen ende Jaecques Dunckaert als getuyghen (sullen?)  ge…en  ende geleden  Jan ver hagen se… hestchter G van Paesschen (notaris?) 1640”

 

Bij voorbaat dank!   

Reacties (2)

René van Weeren zei op wo, 05/03/2023 - 09:51

Compareerde op heden den 18den february 1640 voor mij
Gevaert Van Paesschen openbaer, bij den Raede
van Brabant geadmitteert notaris tot Lippeloo
residerende ende ter presentie vande getuyghen in 't eynde
van desen genoempt, Jan Verhaegen, ingesetene
van Lippeloo ende mij notario bekent heeft
opgedraeghen, gecedeert ende getransporteert
Johanna Stassijns sijne huysvrouwe allen 't recht ende
atie dwelck hij is hebbende in sekere partije
bempt gelegen in het Mensiebroeck te Lippeloo
voorszeyt groot ontrent een gemet, item ende den meulen tot Heyendonck om daermede
haeren eyghen vrijen wille te doene
versetten, vercoopen, belasten ende andersints daer-
van te disponeren naer haerder geliefte
gevende oversulx de selve sijne
huysvrouwe volle macht ende onwederroepelijcke
procuratie om de coopers daerinne met
alle behoorlijcke solemniteyten van rechte te goeden ende
erffven, verwheer? ende hoff competent de cooppenningen
te ontfanghen, quitancien daervan te verlijden
off de renten daerop behoorlijck te hypotheceeren,
allesints anders te doene wes hij comparant selver present ende voor
oogen wesende soude moghen of moeten doene al war 't
saecke dat de saecke speciaelder bevel of macht
behoefde dan voorszeyde staet. Gelovende in ...
Gedachter presentie van Jan Van der Hout ende
Jaecques Danckaert als getuyghen hiermee
geroepen ende geleden
[getekend: Jan Verhagen
signavit attestor G van Paesschen notarius 1640

Carlo zei op wo, 05/03/2023 - 18:49

Hallo René, dank je voor de hulp!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.