Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Notarisakte

Beste lezer,

 

het lukt mij niet om deze akte uit 1663 te vertalen. Wie kan mij helpen? De akte zelf is opgemaakt op 27 april 1663 en gaat over de verdeling van een hofstede op Nieuwland.

Een paar dagen later, op 29 april, wordt er weer een akte opgemaakt, met ongeveer dezelfde hoofdpersonen, wordt vervolgd dus.

Alvast bedankt voor je hulp

Jan van Beuzekom

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op ma, 08/28/2023 - 18:08

Den 27 April 1663
Compareerden
Arien Aersten Vinck, out ontrent twintich
jaeren, ende Jacob Aersten Vinck, oput on-
trent negentien jaeren, beyde wonende
op Nueland, dewelcke verclaerden
ende atteesteerden, ter requisitie van d''heer
en mr. Pieter van der Rest, raidt en
vroetschap der voorsz. stede, onder presentatie van
solemneelen eede, waerachtich te wesen,
dat ontrent Kersmis laestleden, sonder
echter den presisen dacht onthouden te
hebben, sij deposanten hebben geweest
ten huyse van den requirant ende dat alsdoen daer
mede was Arien Cornelissen, woonende op
Rietvelt, ende dat sij deposanten hoorden
uyt den mondt van den heer requirant ende den-
selven Arien Cornelissen, dat hij hadde gehuyrt
van den requirant als oght van de kinderen van
d'heer Johan van den Rest den jongen saliger
een hofstede met bergen ende schuyren,
groot vijf mergen, gelegen op Neulandt
voornt, jegenwoordich bewoont ende verhuyrt aen
\cornelis Willemsen, gevende sij deposanten voor
redenen van welwetentheyt selfs mede
van de wijncoop gedroncken te hebben,
sonder argelist. Aldus gedaen ende gepasseert
voor mijn notaris voornt. ten overstaen
van Jacob Jansen en Claes Jansen, woonende
mede op Neulandt, als getuygen in desen
versocht.
Aerien Aersen Vinck
Jacob Aersen Vinck
Jacob Jansz
Claes Jansen schirjvende
Mij present
....

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.