Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Notarisakte

Beste lezer, 

mijn kennis van het schrift schiet tekort om dit document zelf te vertalen. De akte bestaat uit drie pagina's, wie helpt mij met de vertaling van pagina 1. Uiteraard bij voorbaat al hartelijk dank. Jan van Beuzekom

Reacties (3)

Pauwel zei op wo, 08/16/2023 - 11:30

Dit maakt Transkribus ervan https://readcoop.eu/model/dutch-xvii-century-2/:

Compareerden .
Neeltje vande Pol huijse van Claas Leendertte
ende aguetje van achel huijte van Cornelis Jansl
sae hrsel wonene aenden agterdig dweelyeten
Coese van amen van buijren schont van mecknd
eeeeende een kleerde waragteij te sijn daet bij beiden
inde maent 1. deses jaere na haeebest onthout
heden dere wesen gllden syn geweest ten keijse
van bijwbet de Jong huijsv. van Luysas mujkeijk
ook aen agterdyk woonaghg sich tot bedde Leggen
en aldaer de sibbet de Jongt hebben hovenen
sien seggen hebje dien schelm dien slautt def
daer wel sien gaen hy heeft het mi aengedaee
dat de eerte Comparante daer op gevraegt heft
iie meenje daer mede sy Lijtett de pongantwaerde
dien scheln die slants dof die heeft geweest aen
inge huijs gedaen en daer in gecomen sijnde
myn ook hewelt aengedaen en myn verragt en
besent en die is vader van myn jong ee als
14 stert brengt hem dat huijs, en Laet hem
dae houden, verlevende d'eerke getuijge de
dat een of twee dagen na het voesz gesegde van
Lijlbet de jorg sij weder geweest was ter haren
huijsen en aldaer haer heft horen Reggen in bij
syn van heer man, dat daer mae hier wel
dre nagten getravaljeert en genepen had om te
Leggen of sy met den schout van menkandte
daen ghad hadde solanig dat sij Seevelijde geschweet
te hebben en de eerste depesante vroeg of by doe
met ghoort had en wanneer die antwerde wen
dde seijde had gi voordeu gstaen gij seud mij
wel ghoort hebben en dat sy eerste getrijge de
mae van Eijllets de prij die op heeft korenaegge
dat hy het haer wel gevergt mnaer met gevesieuen
dat sij wel ghreten anaer net geschreent hadgeven

hm

Geert Ouweneel zei op wo, 08/16/2023 - 11:46

Dit maak ik ervan:

 

Compareerden etc.
Neeltje van der Pol, huysvrouw van Claas Leendertse
ende Agnietje van Arkel, huysvrouw van Cornelis Janse
van Arkel, wonende aen den agterdijk, d'welke ten
versoeke van Ariaen van Buyren, schout van Nieuland,
anetteesteerde en verclaerde waeragtig te sijn, dat sij beyde
in de maent September deses jaers na haer best onthout
heden drie weken geleden, sijn geweest ten huyse
van Lijsbet de Jong, huysvrouw van Luycas Muylwijk,
ook aen den agterdijk woonagtig, siek te bedde leggende
en aldaer die Lijsbet de Jong te hebben horen en
sien seggen, heb je dien schelm, dien s'lants dief,
daer wel sien gaen, hij heeft het mij aengedaen,
dat de eerste comparante daerop gevraegt heeft
wie meen je daermede, zij Lijsbet de Jong antwoorde,
dien schelm die s'lants dief, die heeft gewelt aen
mijn huys gedaen en daerin gecomen zijnde
mijn ook gewelt aengedaen en mijn vercragt en
bekent, en die is vader van mijn jong en als
ik sterf brengt hem dat tuys, en laat hem
dat houden, verclarende d'eerste getuyge verder,
dat een of twee dagen na het voersz. gesegde van
Lijsbet de Jong sij weder geweest was ten haren
huyse en aldaer haer heeft horen zeggen in bij-
sijn van haer man, dat haer man haer wel
drie nagten getravalgeert en genepen had om te
zeggen of sij met den schout van Nieuwland te
doen gehad hadde, sodanig dat sij seyde seer geschreeut
te hebben en de eerste deposante vroeg of sij dat
niet gehoort had en wanneer, die antwoorde, neen,
verder seyde, had gij voor deur gestaen, gij zoud mij
wel gehoort hebben en dat sij eerste getuyge de
man van Lijsbet de Jong daerop heeft horen zeggen,
dat hij het haer wel gevergt, maer genepen en
dat sij wel gecreten, maer niet geschreeut had, gevende /

Pauwel zei op wo, 08/16/2023 - 12:04

enigszins bijgesteld:

Compareerden etc.
Neeltje van der Pol huijsv[rouw] van Claas Leendertse
ende Agnietje van Arkel huijsv[rouw] van Cornelis Janse
van Arkel wonen[de] aen den agterdijk d’welke ten
v[er]soeke van Arien van Buijren schout van Nieuland
attesteerde en v[er]claerde waeragtig te sijn dat sij beijde
in de maent 1. deses jaers na haer best onthout
heden drie weken gelden sijn geweest ten huijse
van Lijsbet de Jong huijsv. van Luijcas Muijlwijk
ook aen [de] agterdyk woonagtig siek te bedde leggen[de]
en aldaer die Lijsbet de Jong te hebben horen en
sien seggen heb je dien schelm dien slants dief
daer wel sien gaen hij heeft het mij aengedaen
dat de eerste comparante daerop gevraegt heeft
wien meen je daermede sij Lijsbeth de Jong antwoorde
dien schelm die slants dief die heeft gewelt aen
mijn huijs gedaen en daer in gecomen sijnde
mijn ook gewelt aengedaen en myn v[er]cragt en
bekent en die is vader van mijn jong en als
ik sterf brengt hem dat tuijs, en laat hem
dat houden, v[er]clarende d'eerste getuijge v[er]der
dat een of twee dagen na het voerz. gesegde van
Lijsbet de Jong sij weder geweest was ten haren
huijse en aldaer haer heeft horen zeggen in bij-
sijn van haer man, dat haer man haer wel
drie nagten getravaljeert en genepen had om te
zeggen of sij met den schout van Nieuland te
doen gehad hadde sodanig dat sij seijde seer geschreeut
te hebben en de eerste deposante vroeg of sij dat
niet gehoort had en wanneer die antwoorde neen
v[er]der seijde had gij voor deur gestaen gij zoud mij
wel gehoort hebben en dat sij eerste getuijge de
man van Lijsbeth de Jong daerop heeft horen zeggen
dat hij het haer wel gevergt maer niet genepen en
dat sij wel gekreten maer niet geschreeut had geven[de]

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.