Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Notariële akte uit Ekeren 1727

Graag doe ik nog eens een beroep op jullie voor het transcriberen van deze akte uit 1727.

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op ma, 03/27/2023 - 08:27

Die 9 Meert 1727
compareerde Eva Looymans, inwoondersse
tot Eeckeren, out ontrent de tweenvijftic
jaeren, dewelke bekende ende verclaerde
ten versoecke ende requisitie van Jacobus
Verhoeven, oock inwoonder van Eeckeren,
waerachtich te wesen, ende altijt eedt
presenterende des noodt ende versoecht
sijnde, alsdat sij attestante eenige daegen
gepasseert naer heylich Sacraments-
dagh van den voorleden jaere 1726 t'haeren
huyse heeft hooren seggen van differente
persoonen, sonder preciselijck de naemen
onthouden te hebben, dat Jacobus Ver-
hoeven, requirant in desen dade niet lanck
loopen en sal ende hem dreygende met
piccantige woorden, seggende, hij en sal
op sijn bedde niet sterven, alswanneer de
attestante aen den requirant hetselve
ginck adverteren, seggende, Verhoeven
gij moet voorsichtich sijn, sij dreygen u
seer, compareerde ten desen alnoch Jan
Stijnen, oock inwoonder tot Eeckeren,
out ontrent de sestich jaeren, den-
welcken oock verclaert ten versoecke alsvooren
op sijne manne waerheyt, oock altijt /
eedt presenterende des noot ende versocht
sijnde, alsdat hij attestant eenige dagen
naer heyligh Sacramentsdagh van den
voorleden jaere 1726, mijnende ge-
weest te sijn op eenen Sondagh den
23 Juny, in de vroechmisse tot Eeckeren,
alswanneer hij te saemen heeft sien
spreken onder malcandren seven a
acht jonghmans, alswanneer hij gehoort
heeft, dat sij seyden, wij sullen Ver-
hoeven (mijnende daermede den
requirant) desen nacht den hals breken,
redenen van wetenschap allegerende
sij attestanten allen hetgene voorsz.
is alsoo gehoort ende gesien te hebben,
bij ende present geweest te sijn, ende
waer't goddelijck ende redelijck is altijt
van de rechtveerdige waerheyt getuyge-
nisse te geven principalijck daertoe
aensocht sijnde, soo hebben sij attestanten
geconsenteert hiervan door mij notaris
gedepesscheert te werden een ofte
meer acten in forma, sonder argelist.
Aldus gedaen ende gepasseert tot /
eeckeren, ter presentie van Balten
de Beuckelaer ende Mathijs Kenis,
als getuygen.
Eva Looymans
Jan Steiner
Balten de Beuckelaer
Mattijs Kenis
Quod attestor A. Looymans notaris publicq 1727

Gerrit Verhoeven zei op ma, 03/27/2023 - 10:37

Dag Geert, nogmaals van harte bedankt voor je hulp!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.