Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Notariële akte uit Ekeren 1672

Graag doe ik nogmaals een beroep op de specialisten hier voor het corrigeren en aanvullen van deze transcriptie.

Alsoo der niet sekerder en is als de doot, ende niet onsekerder als den

… den selven, soo hebbe ick Jan Verhoeven willen maecken dit tegen

woordich myn … testament, verclaerenden tselve te behelsen mynen

uittersten wille, … dat nae myne doot tselve sal achter

volght worden in alle syne pointen, alwaert dat de solemmiteyten

daer toe gerequireert niet al onderhouden en waeren, mede datter

eenige constinnen ofte andere wetten waeren die dit myn testanieel

mochten contrarieren, die ick by desen ben derogerende soo veele

in myn macht is.

 

Voor deerst cassene ick den doot ende te niet alle voirgaende testamenten

by my alleen ofte met myne tegenwoordige huysvrouwe gemaeckt ende

gesloten hoedanich tselve soude mogen wesen … voor notaris ofte iemand

anders inde … dat dit myn tegenwoordich  testament alleen syn

… sal sorteren tsy by forme van testamente, codecille, donatie

inter vinias vel causa mortis oftesoo iemants testaments aldebest

can van weerden gehouden worden.

 

Voorts …commandere ick myne siele aen Godt almachtich haeren

schepper ende myn lichaem nae myne doot ter gewyden aenden inde

Kercke van Eeckeren, laet ende die uitvaert ende begraeffenise ter discretie

van myne huysvrouwe ofte erffgenaemen, willende dat ter daege

van myn overlyden, ofte mette eerste gelegenheyt sonder wissel

sullen gelesen worden vyfftichmissen van Requiem tot laeffenisse van

myne siele.

 

Item laet ende maeck ick aenden ... van Eeckeren, aende kercke

aldaer ende aen ons L. Vrouwen altaer ider ses guldens.

 

Ende alle myne meuble goederen soo van hoijen beesten peerden huijsraet

vruchten te velde ende inde schuere graenen gedorssen ende ongedorsse

gout silver gemunt ende ongemunt schulden obligatien geeede

penningen ende andere van dusdanige nature allen de selve geve

gunne laet ende maeck ick testateur aen Maria de Roij mijne

huijsvrouwe om nae myne doot aenveert beseten gebruyckt

vercocht ende saliemeert te worden ende haeren vryen wille daer

mede te doen als met haere eygen pro… goederen, soude

aen iemant ter werelt daer van te doen ofte geve eenigen

de minsten staet, inventaris, rekeninge, bewijs ofte Reliqua

opdenlast nochtans dat sij aen myne drij kinderen te weten

aen Jan Verhoeven myne voorsoon mitsgaders aen de twee kinderen

met naeme Jacobus ende Maria Verhoeven sal uet moeten reycken

de somme van vierhondert ende vyfftich guldens wesende voor

ider kint eenhondert ende vyfftich guldens ende dat soo saemen

als ider vande selve sal gecomen wesen tot eenige geappro-

beerden staet ofte den ouderdom van vyffentwintich jaeren.

 

Ende belangende alleen de huijsingen ende erffgoederen ende …

die ick testateur met myne doot sal naelaeten, waer ende tot

wat plaetsen die gelegen syn daer van geve, gunne laeten ende

maecke ick de eene gerechtige helft aen myne voorschr.

huijsvrouwe Maria de Roij ende de andere helft laet

ende maeck ick aen mijne voorschr. drij kinderen hooft ende hooftgelycken

behalvens dat we de selve laste genomineerde helft voor

uyt sullen moeten gerey het worden ten behoeve van voorschr.

myne twee kinderen met naeme Jacobus ende Maria Verhoeven …

de somme van tweehonderd eens ende ersal de voorschr.

vereuylinge ofte seperative vande selve erffgoederen niet een

moeten geschieden voor ende aleen mijn jongste kint Maria

Verhoeven sal out wesen achtien jaeren, alles inden verstanden

dat ick testateur niet is verstaen ofte wil hebben dat mynen

voorsoen Jan Verhoeven voor syn voorschr. contincent in myne naer-

gelaete erfgoederen ende huijsinghen, de selve goederen sal doen

te coop stellen tot qwinditie van myne huijsvrouwe ende

andere twee kinderen, maer dat de selve goederen by persoonen

hunder verstaendre sullen worden gepriseert ende geweerdeert, ofte

gestelt opde precise weerde ofte soo naer als des mogelyk wese

sal, ende dat alsdan myne huijsvrouwe de selve goederen daer

voor sal mogen aenveerden soo het haer goederen het waren

wat men alsdan aende selve kinderen soo vanden eersten als lesten …

hunne bovenste gerechticheyt goet te doen ende op te leggen …

plaetse van erve, behalvens dat inde verstaen dat de reele

lasten die opde selve erfelycke goederen ende huijsingen … ende

voor al ende aleen te comen totte selve scheydinge ende deylinge

sullen worden betaelt uit de selve erffgoederen, ofte wel dat

ieder pro rate van syn contingent die naer hun sal moeten

nemen ende draegen.

Ende is oock mynen wil ende begeerde dat myne voorschr. huijsvrouwe

gehouden sal wesen mynen soon Jan by haer te houden tot dat hij

sal gecomen wesen tot den ouderdom van vyffentwintich jaeren

ende hem onderhouden naer synen staet soo van kleeden als reden behoudent

dat hij oock van synen kant haer sal bedienen als syne moeder

ende in alles behulpich ende gedienstich wesen ende het labeur vervolgen

gelyck hij alreede behoeft heeft, ende in gevallen van geene …

die soude sy hen mogen doorseynden sonder daervoor tsi inden

eenen ofte andere gevalle ist te moeten gene, terwille

somtijts eenich gelt om by eerlucke comparies te onterferen

dewelcke sal staen tot haere discretie.

Ende mynen soon Jacobus wesende in studie sal sy voort laeten

studeren tot dat hij beyaeren sal wesen om geestelyck ofte eenen

anderen stiel te aenveerden, ende myne dochter Maria oock

besteden op een begeynhoff ofte andere schoole ofte winckel

om goede manieren ende alle kleyn werck dat haer nodich is te

leeren, ende toten tyt dat sy sal out wesen sestich jaeren, ende

voorschr. de selve wel onderhouden van kleeden ende reeden naer hunnen

staet.

Ende sullen de andere schulden soo van staetschulden van

lantpachten ende andere sulle betaelt worden byde voorschr.

myne huysvrouwe, ende alle obligatien sullen staen tot gelycke

last gelycks hier voor geseght is vande rente ofte reele last

in allen tgeene voorschr. is postitueere ick testateyn de voorschre.

Maria de Roij myne huijsvrouwe mitsgaders Jan, Jacobus ende

Maria Verhoeven mynen dry kinderen soo van eerste als lesten bedden

met vollen rechte van institutie.

 

Ende oft het saecken waere dat ter querant van myne kinderen hun

hier tegens opsomeerden ofte deden opsommen ende nament lycken mynen

voorsoen, soo laet ende maerlyck is die gevalle ende by soo velen het voorbeschr.

niet en conde bestaen ofte valideren, aen myne voornoemde huysvrouwe

in gerecht kint sy iede…^van alle myne naertgelaetene goederen^ waer inne ick haer in gevalle voorschr.

ben persisterende met volle macht van instistutie.

 

Ende op dat myne voorn. kinderen niet en sonder oudersborgen wesen

aen de wethouderen van Eeckeren ofter aen eenige oppermomboir

soo hebbe ick voor oppermomboiresses van myne voorschr. dry kinderen

gestelt ende genomineert de voorschr. myne huijsvrouwe met vollen

macht om den een ofte twee persoonen tot haer te obligeren om alles

wel mynen sterffhuijse ende kinderen soude mogen aengaen ofte comereren

… ende … … te handelen ende te schyden … ende …

als der behooren sal voor soodanig aen publieque persoonen als sy daer

toe bequaem vinden sullen, sonder dat sy daerover de wettelycke

oppermomboires sullen moeten aen… ofte …

 

Ende opdat dit myn testament behoorlycke soude worden gestelt

ten … soo … naeme ende … ick voor … eens

van dit myn testament Johannes Rutten die ick versoecke desen last

te willen aenveerden onder syne behoorlycken salaris die ick …

… …, genaemde … … oock volle macht ende

authoriteyt om alle hulp ende bystant te doen aen myne voorschr.

huysvrouwe … dirigeren vande momboir … vande voorschr. myne dry

kinderen,

 

Verclaerende dit te wesen mijn testament lesten ende uitersten wille

ende … hebbe desen doen schrijvnen in myn sieckbedde ende

met mynen naem onderteeckent binnen mynen huijse gestaen tot

Eeckeren ine jaere ons heeren alsmen schreef duysent seshondere

tweeentseventich sesentwintich daegen inde maene

van maij.

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op wo, 01/24/2024 - 09:02

Alsoo der niet sekerder en is als de doot, ende niet onsekerder als den
ure derselver, soo hebbe ick Jan Verhoeven willen maecken dit tegen-
woordich mijn besloeten testament, verclaerende tselve te behelsen mynen
uittersten wille, begerende dat naer mijne doot tselve sal achter-
volght worden in alle sijne poincten, al waert dat de solemmiteyten
daertoe gerequireert niet al onderhouden en waeren, mede datter
eenige cocoustumen ofte andere wetten waeren die dit mijn testament
mochten contrarieren, die ick by desen ben derogerende soo veele
in mijn macht is.

Voor deerst cassere ick doen doot ende te niet alle voirgaende testamenten
by mij alleen ofte met mijne tegenwoordige huysvrouwe gemaeckt ende
gesloeten hoedanich tselve soude mogen wesen, t'sij voor notaris ofte iemand
anders in der vuegen dat dit mijn tegenwoordich  testament alleen sijn
effect sal sorteren t'sij by forme van testamente, codicille, donatie
inter vivos vel causa mortis ofte soo iemants testament aldebest
can van weerden gehouden worden.

Voorts recommandere ick mijne siele aen Godt almachtich haeren
schepper ende myn lichaem naer mijne doot ter gewijder aerden in de
kercke van Eeckeren, laetende die uutvaert ende begraeffenise ter discretie
van mijne huysvrouwe ofte erffgenaemen, willende dat ten daege
van mijn overlyden, (ofte mette eerste gelegenheyt sonder uutstel)
sullen gelesen worden vijfftichmissen van Requiem tot laeffenisse van
mijne siele.

Item laet ende maeck ick aen den aermen van Eeckeren, aen de kercke
aldaer ende aen ons Lieve Vrouwen altaer ider ses guldens eens.

Ende alle myne meuble goederen soo van hoyen beesten peerden huijsraet
vruchten te velde ende inde schuere, graenen gedorssen ende ongedorssen,
gout, silver, gemunt ende ongemunt, schulden, obligatien, gereede
penningen ende andere van dusdanige nature, allen de selve, geve,
gunne, laet ende maeck ick testateur aen Maria de Roy, mijne
huysvrouwe om nae mijne doot aenveert, beseten, gebruyckt,
vercocht ende veraliemeert te worden ende haeren vrijen wille daer-
mede te doen als met haere eygen propre goederen, sonder
aen iemant ter werelt daer van te doen ofte geven eenigen
de minsten staet, inventaris, rekeninge, bewijs ofte reliqua,
op den last nochtans dat sij aen mijne dry kinderen, te weten
aen Jan Verhoeven, mijnen voorsoon, mitsgaders aen de twee kinderen
met naeme Jacobus ende Maria Verhoeven sal uut moeten reycken
de somme van vierhondert ende vyfftich guldens, wesende voor
ider kint eenhondert ende vijfftich guldens ende dat soo saemen (?)
als ider van deselve sal gecomen wesen tot eenige geappro-
beerden staet ofte den ouderdom van vyffentwintich jaeren.

Ende belangende allen de huysingen ende erffgoederen ende renten
die ick testateur met myne doot sal naelaeten, waer ende tot
wat plaetsen die gelegen sijn, daer van geve, gunne, laete ende
maecke ick de eene gerechtige helft aen mijne voorsz.
huysvrouwe Maria de Roy ende de andere helft laete
ende maeck ick aen mijne voorsz. dry kinderen, hooft ende hooftgelijcke,
behalvens dat uut deselve leste genomineerde helft voor-
uyt sullen moeten gereykt worden ten behoeve van de voorsz.
myne twee kinderen, met naeme Jacobus ende Maria Verhoeven
de somme van tweehonderd eens, ende en sal de voorsz.
uutreyckinge ofte seperatie van deselve erffgoederen niet eer
moeten geschieden voor ende aleen mijn joncxste kint Maria
Verhoeven sal out wesen achtien jaeren, alles inden verstande
dat ick testateur niet en verstaen ofte wil hebben dat mijnen
voorsoen Jan Verhoeven voor syn voorsz. continent in mijne naer-
telaete erfgoederen ende huysinghen de selve goederen sal doen
te coop stellen tot prejuditie van mijne huysvrouwe ende
andere twee kinderen, maer dat deselve goederen bij persoonen
hun des verstaendre sullen worden gepriseert ende geweerdeert, ofte
gestelt opde precise weerde ofte soo naer als des mogelijkyk wesen
sal, ende dat alsdan mijne huysvrouwe deselve goederen daer-
voor sal mogen aenveerden soo het haer goedtdunckt, waer-
uut men alsdan aen deselve kinderen soo vanden eersten als lesten be-
ginne bovenschreven gerechticheyt goet te doen ende op te leggen in
plaetse van erve, behalvens dat ick verstaen dat de reele
lasten die op deselve erfflijcke goederen ende huysingen sijn uutgaende
voor al ende aleer te comen totte selve scheydinge ende deylinge
sullen worden betaelt uut deselve erffgoederen, ofte wel dat
ieder pro rate van syn contingent die naer hem sal moeten
nemen ende draegen.

Ende is oock mijnen wil ende begeerde dat mijne voorsz. huysvrouwe
gehouden sal wesen mynen soon Jan bij haer te houden tot dat hij
sal gecomen wesen tot den ouderdom van vijffentwintich jaeren
ende hem onderhouden naer sijnen staet soo van kleeden als reden, behoudens
dat hij oock van sijnen kant haer sal obedieren als sijne moeder
ende in alles behulpich ende gedienstich wesen ende het labeur vervolgen
gelyck hij alreede begonst heeft, ende in gevalle van geene obedien-
tie soude sij hen mogen doorseynden sonder daervoor t'sij inden
eenen ofte andere gevalle iets te moeten geven, t'er waer
somtijts eenich gelt om bij eerlijcke comparien te onverseren
dewelcke sal staen tot haere discretie.

Ende mijnen soon Jacobus, wesende in studie, sal sij voort laeten
studeren tot dat hij bequaem sal wesen om geestelijcke te worden  ofte eenen
anderen stiel te aenveerden, ende mijne dochter Maria oock
besteden op een begijnhoff ofte andere schoele ofte winckel
om goede manieren ende alle kleyn werck dat haer noodich is te
leeren, ende dat toter tijt dat sij sal out wesen sestien jaeren,
voorts deselve wel onderhouden van kleeden ende reeden naer hunnen
staet.

Endeallen de andere schulden, soo van straetschulden, van
lantpachten ende andere sullen betaelt worden bij de voorsz.
mijne huysvrouwe, ende alle obligatien sullen staen tot gelycken
last gelyck hier voor egeseght is van de renten ofte reele last.

In allen t'geene voorsz. is institueere ick testateur de voorn.
Maria de Roy, mijne huysvrouwe, mitsgaders Jan, Jacobus ende
Maria Verhoeven, mijnen dry kinderen soo van de eerste als lesten bedde,
met vollen rechte van institutie.

Ende oft het saecken waere datter yemant van mijne kinderen hun
hier tegens oppoeerden ofte deden opponeren ende namentlijcken mijnen
voorsoen, soo laet ende maecke ick in dien gevalle ende bij soo veere het voorbeschevene
niet en conde bestaen ofte valideren, aen mijne voornoemde huysvrouwe
een gerecht kintsgedeelte van alle mijne naer te laetene goederen, waerinne ick haer in den gevalle voorsz.
ben instituerende met volle macht van instistutie.

Ende op dat mijne voorn. kinderen niet en souden onderworpen wesen
aen de wethouderen van Eeckeren ofter aen eenige oppermomboirs,
soo hebbe ick voor oppermomboiresse van myne voorsz. dry kinderen
gestelt ende genomineert de voorsz. mijne huysvrouwe met volle
macht om een ofte twee persoonen tot haer te eligeren om alles
wes mijnen sterffhuyse ende kinderen soude mogen aengaen ofte concerneren
met min ende vrinschap aff te handelen ende te scheyden, deylen ende rekenen
als des behooren sal voor soodanig aen publicque persoonen als sy daer-
toe bequaem vinden sullen, sonder dat sij daerover de wett ofte
oppermomboirs sullen moeten aenspreken ofte bemoeyen.

Ende opdat dit myn testament behoorlijcke soude worden gestelt
ter executie soo kiese, noeme ende versoecke ick voor executeur
van dit mijn testament Johannes Rutten die ick versoecke desen last
te willen aenveerden onder syne behoorlycken salaris die ick hem wel
ben toebetrouwende, gevende aen denselven oock volle macht ende
authoriteyt om alle hulp ende bystant te doen aen mijne voorsz.
huysvrouwe int dirigeren van de momboirdije vande voorsz. mijne dry
kinderen,

Verclaerende dit te wesen mijn testament, lesten ende uutersten wille
ende des t'oirconden hebbe desen doen schrijvnen in myn sieckbedde ende
met mijnen naem onderteeckent binnen mynen huyse gestaen tot
Eeckeren ine jaere ons Heeren als men schreef duysent seshondert
tweeentseventich sesentwintich daegen in de maent
van Maij.
Jan Verhoeven

Gerrit Verhoeven zei op wo, 01/24/2024 - 11:20

Hartelijk dank Geert voor je hulp!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.