Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Notariële akte uit Ekeren 1657

Graag nog eens jullie hulp bij het transcriberen van deze akte uit 1657.

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op wo, 03/29/2023 - 09:13

18 December 1657
Compareert voor mij notaris ende de getuygen ondergenoemt
Jan Verhoeven gesetene alhier uit Laer, out ontrent de
30 jaeren, soo hij verclaerde, mij notaris wel bekent, hiertoe rechtelijck gedaecht
ende heeft verclaert, geattesteert ende geaffirmeert
op sijne manne waerheyt, eedt presenterende, des noots
ofte versocht wesende, ten versuecke ende requisitie van Cornelis
Dircx, ingestene deser voorsz heerlijckheyt Eeckeren, sonder
eenige inductie ofte persuasie dan in lauter faveure
van justitie, waerachtich is hem comparant wel indachtich te wesen
als dat hij op den 25en Novembris lestleden gewesene Sondach
naer den middach ten husye van Sacharias Priem,
tavenier in de Fortuyne alhier, in de keucken aldaer /
heeft sitten drincken, alwaer hij attestant onder ander
heeft sien innecomen de persoon van hem requirant ende
Franchis Bogaerts, vorster deser heerlijckheyt van Eeckeren,
ende gehoort dat hij requirant aen voorsz. Bogaerts
was vragende, of hij Bogaerts op de 2e Novembris,
gewesene Aldersielendach lestleden, met Wouter
Leytens, sijnen medevorster aen hem requirant niet
regtelijck en hadde comen afvragen, door ordre van den
heer drossaert Haegenberch, oft hij requirant hem
aen het acoord, d'welck hij metten heer drossaert onlancx
hadde gemaeckt, was houdende ofte niet, waerop
hij requirant hadde geantwoort, dat hij
hem aen egeen accoord en was houdende, ofte van
egeen accoord en wiste, waerop ditto Bogaerts
seyde dat t'selvige wel kennelijck ende waerachtich was, maer
dat hij niet en wiste door wiens ordre deselve
vraege was gedaen, dat hyer niet in en hadde
gesproocken, maer dat door Wouter Leytens,
sijnen medevorster d'uytsprake was gedaen, reden van wetenschap
allegerende, verclaert hij attestant t'selve alsoo gehoort ende gesien
te hebben, als hebbende ten voorsz. daege ten selven huyse
onder andere sitten drincken ende dat hij attestant
bij den requirant ten selven daege versocht wiert om
daervan kennisse te houden, voorts verclaert Wouter
Verlieser noch maeschap van den requirant te wesen ende
dit hem voorgelesen sijnde, heeft daerbij gepersisteert
ende t'selve geteeckent, connende schrijven, consenteert etc. Aldus gedaen ende
gepasseert, in de Croone tot Eeckeren, ter presentie /
van mr. Anthony van Uffel, Aert Leemans, als
getuygen hiertoe geroepen ende gebeden.
Jan Verhoeven
Anthony van Uffel
X Dit ist hantmerck van Aert Leemans, verclaert niet te connen schrijven
Quoda attestor P. Vrancken notaris publicus

René van Weeren zei op wo, 03/29/2023 - 09:28

XVIII decemb[ris] 1657
Comp[areer]t voor mij, not[ari]s, en[de] de getuyghen ondergen[oem]t
Jan V[er]hoeven, gesetene alhier in 't Laer, out ontrent de
XXX jaeren, soo hij v[er]claerde, ^mij notario wel bekent^, hiertoe rechtel[ijck] gedaecht,
ende heeft v[er]claert, geattesteert, en[de] geaffirmeert
op sijne mannewaerheyt, eedt presenteren[de] desnoots
ofte v[er]socht wesen[de], ten v[er]suecke en[de] resquestie van Corn[elis]
Diricx, ingesetene deser v[oor]sz[eyde] heer[lijckheyt] van Eeckeren, sonder
eenige inductie ofte persuasie dan in lauter faveure
van justitie, ^waerachtich en[de]^ hem comp[aran]t wel indachtich te wesen
als dat hij op den 25en [novem]bris lestleden, gewesene sondach
naer den middach, ten huyse van Sacharias Priem,
tavernier in De Fortuyne alhier, in de keucken aldaer
---
heeft sitten drincken, alwaer hij attestant onder ander
heeft sien innecomen de persoon van hem requiran
ende gehoort dat hij requirant aen [de] v[oor]sz[eyde] Bogaerts
was vraegen[de] oft hij Bogaerts op den IIen [novem]bris,
gewesene Aldersielendach lestleden, met Wouter
Leytens, sijnen medevorster, aen hem, requirant, niet
rechtel[ijck] en hadde comen afvragen, door ordre van
heer drossaert Haegenberx, oft hij requirant hem
aen het accoord, dewel[cke] hij metten heer drossaert onlanx
hadde gemaeckt, was houden[de] ofte niet, waerop
hij requirant ^hadde^ geantwoort dat hij
hem aen egeen accoord en was houdende, ofte van
egeen accoord en wiste, waerop ditto Bogaerts
seyde dat 't selvegen wel ^kennel[ijck] en[de]^ waerachtioch was, maer
fat hij niet en wiste door wiens ordre deselve
vraege was gedaen, dat hyer niet in en hadde
gesproocken, maer dat door Wouter Leytens,
sijnen medevorster, d' uytsprake was gedaen.
[doorgehaalde tekst] Reden van wetenschap
v[er]claert hij attestant 'tselve alsoo gehoort en[de] gesien
te hebben, als hebbende ten v[oor]sz[eyde] daege ten selve huyse
onder andere sitten drincken, en[de] dat hij attestant
bij den requirant ten selve daege v[er]socht wiert om
d[er]van kennisse te houden. Voorst v[er]claert weders
v[er]lieser, noch maeschap van [den] requirant te wesen, en[de],
dit hem voorgeleden sijnde, heeft daerbij gepersisteert
en[de] 'tselve geteeckent, connen[de] schrijven, ^consenterende etc[etera]^; aldus gedaen en[de]
gepasseert en[de] croone tot Eeckeren ter presentie
---
van mr. Antony van Uftel en[de] Aert Leemans als
getuygen hiertoe geroepn en[de] gebeden.
[getekend: Jan Verhoeven]
[getekend: Anthonij van Uffel]
T dit is 't hantmerck van / Aert Leemand, v[er]claren[de] niet te / connen schrijven
Quod attestor
J:Vrancken, not[ari]s pub[li]cus

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.