Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

notariële akte uit 1649

Kan iemand mij misschien helpen met de transcriptie van bijgaande akte uit 1649? Het zijn 2 pagina's.

Compareren voor mij Johan Beeris openbaer notaris bij de Ed:

Raede van Brabandt in s Gravenhaghe geadmitteert tot

Breda residirende ende de getuijgen onderge(tek)ent Jhr Jacob

van Losecaet luijtenant van de compagnie van heer ritmeester ende

major Steenhuijsen alhier tot Breda in garnizoen liggende

ter eenre, ende Jhr Willem Jolit vendrich van den compagnie

van colonel Bolsé ter andere sijde . . . .    . . . . . . 

alsoo sij reciprockelijck eenighe prentesies op den andere

. . . ..  te hebben . . . 

. . .  en omme alle questies  . . .. 

Reacties (3)

Eric van Daal zei op za, 02/24/2024 - 17:35

Hierbij de 2e pagina

Geert Ouweneel zei op zo, 02/25/2024 - 08:26

Compareerden voor mij Johan Beeris, openbaer notaris bij de Ed:
Raede van Brabandt in s Gravenhaghe geadmitteert, tot
Breda residerende, ende de getuygen ondergenoemt, Jhr Jacob
van Losecaet, luytenant van de compagnie van den heere ritmeester ende
major Steenhuysen, alhier tot Breda in garnizoen liggende
ter eenre, ende Jhr Willem Jolit, vendrich van de compagnie
van colonel Bolsé ter andere sijde, diewelcke verclaerden
alsoo sij reciprockelijck eenighe prentesien op den anderen
sustineeren te hebben, ende omme alle questien ende geschillen
die naermaels om d'een ende andere erffgenaemen souden mogen gepretendeert
worden te verhoieden, ende deselve voor te comen, met
melkanderen in alle minnelijckheyt ende vrindtschap over-
comen ende veraccordeert te sijn in voegen ende manieren
hiernaer volgende, namentlijck dat hij eerste comparant
den tweeden comparant, sijn susters sone ende neve,
bij desen verclaert te quiteren ende quijt te schelden van
alsulcke gerechte actie ende pretensie die hij op den
tweeden comprant heeft te pretenderen ter oorsaecke wegens
hem tweede comparant, beneffens andere sijne vrienden
sijn gepaert ende gedeelt allen de gereede goederen, als
goudt, silver, gemunt ende ongemunt, die jhr Jacob Losecaet,
amptman, sijns ierste comparants vader ende tweede comparants
moederlijcke grootvader was, in sekere ijser kiste tot
Zaltbommel ten huyse van Christiaen Verchem besloten
heeft naer geheelen allen dewelke de iersten comparant sustineert
met crachte van testamente hem alleen toe te comen, waerjegens ende uyt
andere vergoeding hem ende vrundtschappen die voorsz. tweeden
comparant van sekeren sijnen oom bekende genoten te hebben,
hij verclaerde aen ende ten behoeve van den voorgenoemde sijnen oom /
ende erven voor alsnu ende ten eeuwigen daegen te hebben
affgestaen ende gerenunchieert, gelijck hij affstaet ende
renunchieert midts desen, van alle soodanich recht,
actie ofte toeseggen als hij tweede comparant nu ofte
t'eeniger tijt soude hebben te pretenderen in ende aen het
testament van sijnen voornoemden moederlijcken grootvader
jhr Jacques van Losecaet saliger, opten 7e Marty 1627
gemaeckt ende gepasseert, met allen den gevolge vandien,
sonder daeraen eenich recht ofte toeseggen meer te reserveren,
versoeckende ende consenterene parthijen contractanten
dat desen accoorde voor allen heeren, hoven, rechten
ende rechteren, daer des noodich sal sijn, met alle
gerequireerde solemniteyten sal werden vernieuwt,
ende andermael gepasseert ende ingevalle eenige
vastinghe ofte geëdenisse noodich is, verclaert
hij tweede comparant daertoe bij desen te constitueren
[open plek] omme te doen
naer behooren, renunchierende ende verthijende d'een
tot des anders behoeve soe ende gelijck dat behoort,
resolverende t'gene voorsz. staet altijt van machte ende
weerden te sullen hebben ende houden onder t'verbant als
naer recht. Bedanckende parthijen contractanten
melcanderen goedes accoorts, consenterende hiervan gemaeckt ende
uytgelevert te worden een ende meer acten in forme. Aldus
verclaert ende gepasseert binnen de voorsz. stadt Breda
den 9e Marty 1649, ter presentie van Herman van
Dulcken, ende Michiel Peeters van Heyl
ende de heer Johan van Dael, gouverneur van Charpé,
als getuygen hiertoe versocht ende gebeeden.
A. van Losecaet
W. Joliet
Herman van Dulcken
Michiel ...
van Dael
Mij present stipulerende
Joh. Beeris, notaris publicq, 1649

 

Eric van Daal zei op wo, 03/06/2024 - 16:16

Beste Geert, hartelijk dank weer voor je hulp.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.