Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Notariele akte Leiden 17e eeuw

Geachte forumbezoeker,

Dit is een akte van mijn stamouder Andries Louis te Leiden (geb Luik) waar ik al jaren tegenaan hik. Achtiende heuse akten kan ik meestal wel ontcijferen en sommige 17e heuse aktes ook, maar deze is te moeilijk. Is er iemand die eventueel tegen vergoeding deze akte voor mij kan transcriberen.

Hopend op positief nieuws,

groet,

René van Duuren

Eindhoven 

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op vr, 03/17/2023 - 09:13

In den name de Heeren, Amen. Bij den innehouden van desen
openbaren instrumente zij kennelijck eenen iegelijcken
dat in den jare naer de geboorte ons liefsten Heeren ende
Salichmakers Jhesu Christu, duisent seshondert ende
sessenveertich opten achtsten dach der maent
July, des middachs de clocke omtrent
twaelff uyren, voor mij Silverster van Swanenburch
openbaer notaris, bij den Hoove van Hollant opte
nominatie binnen die Ed. gerechten der stad Leyden
geadmitteert binnen desen voorsz. stede residerende ende
voor de naerbeschreven getuygen den eersamen Andries
Louys, drapier ende Margariet Joan Loreys,
echteluyden beyde wonende binnen deser stede,
upte Nieuwe Maren, de naerbeschreven getugen hier wel
bekent zijnde, de voorsz. Andries Louys, gesont van
lichame, gaende ende staende, ende de voorsz. Margariet
Joan Loreys sieckelijcken te bedde leggende, niettemin
haer redenen, memorie ende verstant machtich
zijnde ende ten vollen gebruyckende, naer allen uytwendigen
schijn, dewelcke considererende de cortheyt
des menschelijcken levens op deser aerde, de sekerheyt
des doots ende d'onsekere uyre vandien, daeromme te
raden gecomen waren te disponeren van haer tijdelijcke
goederen haer van de eeuwige Godt verleent,
terwijlen zij die machtich waren, des alle
t'selve soo zij opentlijck vercalerden met haren vrijen
wille, sonder daertoe van iemant misleyt te zijn,
bevelende alvorens haer onsterffelijcke zielen in de
genadige handen Gods, haren hemelschen vader ende
haer dode lichaem aen de aerde met een eerlijcke
begravenisse tot saliger opstanding. revocerende
zij comparanten mitsdesen alle ende zodanige testamenten,
codicillen, huwelijckse voorwaerden ende gelijcke makingen als
zij t'samen ende ieder van hun int bysonder voor date deser, zouden
gemaect of gepasseert hebben, niet
willende dat deselve of eenige vandien plaets-
grijpen of valideren sal of sullen in geender manieren,
en van nieus disponerende verclaerden
den voorsz. Andries Louys, eerst testerende,
ingevalle hij deser werelt comt te overlijden sonder /
kint of kinderen bij de
voorsz. sijne huysvrouwe geteelt naer te laten, tot sijn universele
erfgenaem genomineert ende geinstitueert te hebben, gelijck hij
nomineert ende institueert mitsdesen, de voorsz. Marga-
riet Joan Loreys, sijne huysvrouwe, ende dat zij alle zijne naer
te laten goederen, roerende, onroerende, jegenwordige ende
toecomende, gout, silver, gemuint en ongemunt, huysraet,
imboedel, actien ende crediten, niet uytgesondert, omme
all deselve ende elck vandien daervan naer zijn overlijden
geaenvaert, rustelijck beseten eeuwelijck behouden ende
daermede haer vrijen wille gedaen te werden, ende
de voorsz. Margariet Joan Loreys mede comende
tot dispositie verclaerde ingevalle zij deser werelt
comt te overlijden sonder kint of kinderen bij den voorsz.
haren man geteelt naer te laten, eerstelijck
geinstitueert ende genomineert te hebben, gelijck zij
instiuteert ende nomineert bij desen Joan Loreys ende
Catelijn Olivier haer vader ende moeder
in de somme van tien guldens voor haer erfelijck in
voldoeninge van de legitime portie de ouders
beyde in leven zijnde in der kints of kinderen naer-
gelaeten goederen competerende, sonder meer, ende in de
vordere goederen, actien ende crediten die bevonden
sullen worden boven de voorsz. tien guldens over te
schieten, ende die zij testatrice tijde haers
overlijdens sal mogen komen te ruymen ende naer
te laten, geene uytgesondert, verclaert daerinnen
universelicken ende int geheel geinstitueert te hebben
haren man om alle deselve goederen ende elcken vandien
dadelijck naer haer overlijden geaenvaert rustelijck beseten
eeuwelijck behouden ende daermede sijnen vrijen wille gedaen
te werden, t'gene voorsz. is verclaerden zij comparanten ende
testanten alsoo te wesen haer testament ende
uytterste wille, willende ende begerende dat t'selve
sal werden geachtervolcht, t'sij als solemneel
testament, codicille, fidei coommis, gifte /
uyt saecke des doots of eenig ander gevingen of
makingen of soo t'selve naer rechten stijle
of gewoonte deser lande opt aldercrachtichse
bestaen of plaetsgrijpen sal mogen, nietjegenstaende
eenige versuymenis ofte gebrecken of dat oock alle
solemniteyten naer strengheyt van rechten in desen
gerequireert niet volcomelijck onderhouden waren,
versoeckende zij comparanten vant gene voorsz. is kennisse te
gedragen ende hiervan een of meer instrument
in forma gemaect ende haer gelevert te werden. aldus
gedaen, verleden ende gepasseert binnen der stadt
Leyden ten dage, jare ende uyre als boven,
in woonplaetse van haer comparanten staende als
vooren opte Nieuwe Maren ter presentie van Gillis
Lefewre, hovenier ende Philippe van den Castele,
timmerman, inwoonders alhier, getuygen van goeden gelove, hiertoe
neffens mijn notaris versocht.
X Dit's t'merck gestelt bij Margriet Joan Loreys
& Dit's t'merck gestelt bij Andries Louys
$ Dit's t'merck gestelt bij Gillis le Fewre
@ Dit's t'merck gestelt bij  Castele,
S. Swanenburg notaris

René zei op ma, 03/20/2023 - 16:34

Heel veel dank voor deze transcriptie!!! 

Ik kwam er niet uit. Hier en daar een paar woorden. Dit helpt wel een volgende tekst met dergelijk handschrift te ‘ontcijferen’

Bedankt nogmaals

René van Duuren

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.