Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Notariele akte 1765 te Tilburg, , 173,174, 175

Wat staat daer?

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op zo, 12/20/2020 - 16:28

Begin van de akte ontbreekt!

 

oversulcx hebben de comparanten
goetgevonden en geresolveert om met
voorn. Johanna Smits, weduwe wijlen
Cornelis de Weert, over meergemelten
boedel en naarlatenschap mondeling
te accordeeren, namentlijck dat de gesa-
mentlijcke comparanten van den geheelen
boedel en naarlatenschap van wijlen haaren
oom zaliger, Jan van den Broek,
soude afstant doen en deselve, voor
soo veel haar daarinne soude mogen
competeerende zijn, in vollen vrijen eyg-
gendom souden transporteeren, en over-
geven aan meergmelte Johanna Smits,
weduwe wijlen Cornelis de Weert, en dat
voor eene somme van eenduysent
driehondert gulden vrij gelt, mits dat voornoemde
Johanna Smits ten haaren lasten moet
neemen alle de voordeelige en naardee-
lige schulden des boedels, soe bekent
als onbekent.
Waaromme, soe verclaaren zij gesament-
lijcke comparanten, alsnu te constitueeren,
volle last en procuratie te geven, soe doen
bij desen aan haaren broeder
Justinus van den Broek, mede woonen-
de alhier, specialijck omme zig te
begeven naar Baartwijck of elders daar
het zal worden gerequireert, en aldaar
uyt haar aller naam, beneffens hem
geconstitueerde als mede erfgenaamen
ab intestato van wijlen meergemelten
Jan van den Broek, voor drie vierde parth of soo veel haar
comparanten in de voorsz. naarlatenschap /
zoude mogen competerrende zijn
aan voorn. Johanna Smits weduwe
wijlen Cornelis de Weert voor heeren
schepenen aldaar, of daar het sal worden
vereyst, te cedeeren, transporteeren en
in vollen vrijen eygendom over
te geven, en sulcx om ende voor de
voorsz. somme van eenduysent driehondert
gulden vrij gelt, mits dat de getrans-
porteerde ten haaren lasten moet neemen
alle de loopende lastige schulden des
boedels en verdere servituyten en gereg-
tigheden, die gemelte naarlatenschap eenig-
sints hinderlijck soude mogen zijn,
wijders met magt om de cooppen-
ningen te ontfangen, quitantie passeeren
en de transportante voor naarma-
ninge casseeren en indemneeren, sooals
dat vereyst zal worden, en generalijk
alles verder in voorsz. saake te doen, handelen en
verrigten hetgeene gerequireert zal
worden, en de comparanten alomme
selfs present zijnde zoude konnen,
mogen en moeten doen, al waar't dat daar-
toe naarder of speciaalder magt vereyst
wiert, hetgeene zij comparanten egter
ten desen zijn houdende voor geinse-
reert, alles met magt van approbatie
en ratificatie en wijders met de magt van
substitutie in forma,
beloovende voor goet, vast, bondig en
van waarden te sullen houden ende
doen houden allen t'geene bij den gecon-
stitueerde, of desselfs gesubstitueerde
sal worden gedaan ende verrigt.

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.