Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Notariele akte in 1765 te Tilburg, 173, blz 1

Wat staat daer?

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op ma, 12/21/2020 - 12:30

Compareerde voor mij Johan Adriaensz
van Meurs, openbaar notaris bij den
Ed. Mog. Rade en Leenhove van Bra-
bant in s'Gravenhage geadmitteert,
binnen de heerlijckheyt Tilborg residee-
rende, ende ter presentie van de naarge-
naemde getuygen, Justinus, Adriaen,
Peter, Maria en Dorothea, broeders en
susters, meerderjarige kinderen wijlen
Justinus van den Broeck, daar moeder
van was Cornelia Brock, den voorn. Ju-
tinus van den Broeck nog als momboir
en Peter de Graaff toesiender over de drie
minderjarige kinderen van wijlen Helena
Justinus van den Broek, daar vader van
is geweest de Graaff, alle woonende
alhier, welcke comparanten te kennen
zijn gevende hoe dat onlangs geleden
tot Baardwijck is koomen te overlijden
haaren oom Jan van den Broeck,
die bij zijn leeven zig in het huyshouden
hadde geset bij Johanna Smits, weduwe
van wijlen Cornelis de Weert, die
een halve suster was van den over-
leden Jan van den Broeck en
derhalven van hem ook voor ¼ part
ab intestato erffgenaam,
nu zij geweeten dat de andere ¾ parten
van de naargelaten boedel en goederen mits het
overlijden van meergemelte Jan van den
Broek aan haar comparanten
ab intestato zijn aangecomen, maar
dewijl gemelte naarlatenschap en goe-
deren onder soo meenigte erffgenaamen
niet wel gedeylt konnen worden, als tot
merckelijck nadeel van d'een of d'ander /

 

Jan van den Broek zei op ma, 12/21/2020 - 16:11

Hartelijk Dank , Jan van den Broek.

Wederom een stukje van de puzzle kunnen oplossen

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.