Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Notariele akte 1713

Hallo,

Kan iemand mij helpen met het vertalen van deze akte?

 

Alvast dank!

Reacties (2)

René van Weeren zei op wo, 04/07/2021 - 00:30

F.A. Poell
Amende

Compareerde op heden, dese 6. januarii 1713 voor mij, Heri-
bert van Ardenhoven als openbar not[ari]s, bij den Ed[el]Mo[genden] Raede
van Brab[an]t in Sgravenhage geadmitteert en[de] residerende binnen
de vrijheyt van Oirschot, inne[n] presentie van [den] getuygen onderge-
noempt, Maria van den Nieuwenhuijse, te voorens weduwe
van Willom Lijbrechts - en tegenwoordigh huysvrouwe
van peeter van Hove, woonende tot Middelbeerss, mij notaris
wel bekent, dewelcke verclaerde geconstitueert en[de]
machtigh gemaeckt te hebben, gelijck constitueert en
machtigh maeckt mits desen den voorn[oemde] Peeter van Hove, haeren wettighen
man, omme aen sijnen handen te laeten schieten, aflossen, en[de]
quijten alsulcke erffelijke rente en[de] capitale penninghen
van twee en tsestigh guldens ^thien stuyvers^ 's jaers als haer uytten hoofde
van wijlen den eerw[aarden] heere Adrianus van den Nieuwenhuyse is
áengecomen, en[de] geconstitueert aen en[de] ten behoeve van der-
selven bij en[de] wegens Adriaentien Peeter Fraters, wed[uwe] wijlen
Marinus Adriaen Goossen Aerdts, en[de] haeren kinderen voor
schepenen van Wuestwesel den 20 december 1683 om de
selve capitalen en[de] de v[er]vallene interesten van-
dyen te ontfangen, van sijnen ontfanck quitantie te geven, den
v[er]n[oemde] constitutiebriefdf ter prothocoll en[de] andersints te doen en[de] laeten
casseren, te dooden en[de] te niet te doen, voor alle aenmaeninge
inne te staen, en[de] alles andersints te doen en[de] handelen wes sij selven
praesent sijnde soude come ofte mogen doen, gelovende de
comparante alle 't selve en[de] wes bij den v[er]n[oemde] haeren man daer-
omtrent en[de] inne sal werden gedaen, altijts gerecht ende van
weerde te houden, onder v[er]bant uts[upra] voormelt. Actum
Oirschot op daro als boven, ter presentie en[de] overstaen van
s[eigneu]r Andries Schepers en[de] van Anthoni Joosten van [den] Lanschot,
inwoonderen deser vrijheyt, als gelooffwerdige getuygen
hiertoe geroepen

[getekend: Maria van der Nieuwenhuijse]
[getekend: Andries Schepers]

vH zei op wo, 04/07/2021 - 16:07

Erg bedankt René!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.