Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Notariele akte in 1697 te Tilburg , Geregisteerd Hendrik Bernevelt

Wie zou mij kunnen helpen om bijgaande akte, folio 68 correct te transcriberen. Geregistreerde is Hendrik Bernevelt

Het betreft een akte van Notaris van Loon in 1697, vermoedelijk een erfdeling in de heerlijkheid Tilburg. 

.Ik kan een deel van deze tekst lezen, o.a. 'Sijmon ..... jonge zoon van Sijmon van Oirschot' en H.... Bernevelt.

 

Reacties (2)

René van Weeren zei op ma, 07/13/2020 - 22:19

Compareerden voor mij Arnold[us] van Loon, openbaer
notaris bij den Ed[ele] Rade van Brabant in 'sGravent-
hage geadmitteert, binnen de Heerlijckheyt Til-
borgh residerende, en[de] de hetuygen naegenoemt
in eygene persoonen Sijmon van Oeckel als
momboir van het een onmondich kint wijlen
Jenneken Peters van Esse, daer vader aff is
Hendrick Berdevelt, die bekende verhuert en[de]
Cornelis Aert Vermee die bekende van [den] selven
gehuert te hebben een parceeltien ackerlants,
groot twee loopensaeten of daerontrent, gelegen
aen [den] Hoeven alhier, den huerder bekent, ende dat
voor den tijt en[de] termijn van vier eerstcomende en[de]
achtereenvolgende jaeren, stede vast, aenvanck
nemende t[er] oigst in de witte stoppelen toecomen[de]
1697 en[de] expirerende t[er] oigst 1701, voor het ge-
bruyck van welck parceeltien den huerder heeft
gelooft, soo hij doet mits desen 's jaers te leveren
vijftien vaeten rogge goet leverbare cooren
waervan het eerste jaer v[er]vallen zal Kersmisse
in den jaere 1698 en[de] soo voorts van jare tot jare
totter expiratie der voorsz[eyde] huerjaren incluys, en[de] voirts
is geconditioneert dat den huerder de besaeyde
morgen sonder corten moet betaelen en[de] het lant
ledich te laeten leggen soo dat bij hem sal
werden aengeveirt te wetsen in de witte stoppelen.
Verbinden partijen comparanten tot precise naeco-
minge van 'tgene voors[creven] staet henne respective per-
soonen en[de] geoederen, present en[de] toecomende
als na rechte. Aldus gedaen en[de] gepasseert binnen Tilborgh
ten presentie van Hendrick Peijs en[de] Jan van Buerste,
beyde inwoonderen alhier, als getuygen hiertoe v[er]socht,
die de minute deses ges[chrifte]s op behoorl[ijck] zegel nevens de
comparanten ende] mij, not[ari]s voorn[oem]t mede hebben onders[creven]
den 26 april 1697

{hantmerck van Cornelis Aert Vermee, huerder
[getekend: Simon van Oockol}
[getekend: Hendrick Peijs]
[getekend: Jan van Buerste]

F[actum] c[opia] voor den verhuerder
F[actum] c[opia] voor den huerder

Quod attestor
J.v.Loon, not[ari]s pub[licu]s

 

Jan van den Broek zei op di, 07/14/2020 - 11:45

Rene, Hartelijk dank. Kan nu weer verder

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.