Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Notariele akte in 1679 te Tilburg, geregisteerde Joan van den Brouck

Wat staat daer?

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op do, 11/26/2020 - 13:53

Compareerde voor mij Johannes Wittebol, openbaer notaris etc. ende den getuygen
nagenoemt, den eersamen Peeter Hollen denwelcken bekende verhuert te
hebben aen monsieur Jan van den Brouck contrerolleur van de eenvoyen ende
licenten van weegen de Hooge Overicheyt, gecommitteerde Raden ter Admiralitijt,
residerenden tot Rotterdam, residerende tot Tilborgh, denwelcken
in hueren is accepterende seker camere in desselfs verhuerders
huysinge aen de heuvel mstaende oostwaert, aen de strate noortwaert comende, in voegen naebeschreven,
te weten dat hij verhuerder gehouden blijft desen loopenden jaere
1679 ende expirerende half April annis 1680, des huerders gehuerde
camer te laten onderhouden in vegen ende keren, bedde te maken ende
schotelen te wassen, alles na behooren, ende reedelijckheyt
waervoren hij monsieur van den Brouck als huerder jaerlijcx
gelooft te betalen eene somme van twintich guldens, te
betalen alle vierendeel jaers eene gerechte vierde part ofte
vijf guldens, onder expresse conditie dat den huerder de
glasen ende vloeren sal leveren dicht gelijck hij deselve nu is
aenveerdende, ten waere deselve van buyten werden verongelickt,
daervoren verbindende specialijck sijn tractement ende
generalijck alle sijne goederen, mobile ende immobile,
als na rechte ende bij gevalle van non voldoeninge alle vierendeel
jaers, ofte daer ontrent, sal hij verhuerder de verhuerde camer aen hemselven mogen
behouden sonder contradictie. Actum desen 4 Mey 1679, ter presentie
van d'heer Paulus Scholt der medicijnen doctor ende Huybert van der
Silver als getuygen hiertoe geroepen ende gebeden
Peter Hollen
Johan van den Brouck
Paulus Scholten
Huybrecht van der Silvel als getuygen
J. Wittebol nots. publicus

Jan van den Broeck zei op do, 11/26/2020 - 14:58

Hartelijk dank

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.