Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

notariële akte 1633

Beste lezer, 

In het Utrechts archief vind ik een notariële akte uit 1633 die voor mij erg interessant is. Ik kan 'm alleen niet lezen (behalve de gebruikelijke intro .. compareerden voor mij...).

Helaas kan ik geen pdf bijvoegen, maar dit is de lokatie:

https://hetutrechtsarchief.nl/collectie/9D5D979F5550A9E1E0534701000A8A72

Mocht iemand zin en tijd hebben om dit te transcriberen, dan zou ik heel dankbaar zijn.

Hartelijke groet, Sanne

Reacties (7)

Geert Ouweneel zei op ma, 12/12/2022 - 18:14

Op huyden den 26en Juny des jaers 1633,
compareerde voor
mij onderschreven notaris Hoofs van Utrecht
ende de getuygen nabeschreven, den
eersamen heer Thomas Adelaer, coop-
man tot Cothester in Engelant,
mij notario bekent gemaeckt,
constitueerde ende machtich in crachte
te deses Joost van Eenwijck,
procureur voor den Ed. gerechte
der stadt Utrecht, uyt sijns comparants
name in der vrientschap ofte bij
forme van justitie, ist noot, inne
te vorderen de somme van een tsestich ponden
steerlings ende vijff Engelsche
schellingen, die Hester Cornier, weduwe
van Mathijs Haringhoeck hem comparant
ter sake van geleverde waren
schuldich is, eedt van nyet te calumie-
ren in sijns comparants siele te doen, alle
terminen van rechten te observeren,
een sententie te bevoorderen, d'selve
ter executie te dirigeren, mette s'andere
mede t'reciteren bij preferentie ende

Geert Ouweneel zei op ma, 12/12/2022 - 18:27

concurrentie, te ageren mette debiture
te accorderen ende transigeren, penningen
te ontfangen, quitantie te passeren ende
voorts allles anders te doen t'gene
sijnen goeden raet gedragen sall
en hij comparant selffs present sijnde, soude
cunnen ofte mogen doen, cumptate    
substuendi. Belovende de rato
onder verbant als na rechten.
Aldus gedaen t'Utrecht ten huyse mijns
notary, staende onder de lakenhuyderen
ter presentie Robbert Croeffs ende
Frederick Zwaerdecroon, als
getuygen hiertoe verscocht, die desen
neffens den comparant ende mij notario
onderteyckent hebben ten jare ende dage
voorsz.
Bij mij Thomas Aeler
Robaert Cronen
Ferd. Zwaerdcroon
Wolfhard Zwaerdecroon, notaris 1633

Sanne zei op ma, 12/12/2022 - 21:01

Hallo Geert, 

Ik blijf verbaasd dat iemand dit kan ontcijferen...!

Heel hartelijk bedankt weer, en een fijne avond, 

Vriendelijke groet, Sanne

Otto Vervaart zei op di, 12/13/2022 - 10:54

@Geert, fijn hoe jij dit weer soepel ontcijfert! Twee opmerkingen: op de tweede bladzijde lees ik in het midden cum potestate substituendi. Bij de handtekeningen begint de naam van de eerder genoemde getuige Frederick ook onderaan met Fred. Zwaerdecroon.

Pauwel zei op ma, 12/19/2022 - 17:43

Ik stel enkele aanvullingen voor.

3. ... notario ’s Hooffs ...
4. ... nabenoempt ...
5. ... s[ieu]r Thomas Adelaer ...
9. ... Eeewijck, ...
11. ... omme uyt sijns comparants 
14. ... een en[de] tsestich ponden
19. ... calumnië-
21. ... te observe-
22. ren, sententiën te bevorderen ...
23. ... mette andere
24. mede-crediteuren bij preferentiën ende

 

Pauwel zei op ma, 12/19/2022 - 18:56

sorry, r. 9 Eeuwijck

Pauwel zei op ma, 12/19/2022 - 19:36

25. concurrentiën, te ageren mette debitrice
27. te ontfangen, quictantiën te passeren ende
31. cunnen ofte mogen doen, cum potestate   
32. substituendi. Belovende de rato
34. Aldus gedaen t'Utr[echt] ten huyse mijns
35. notarii, staende onder de lakensnijders
38. getuygen hiertoe v[er]socht, die dese
41. v[oor]s.
42. By me Thomas Adler
43. Robart Crouch[?]

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.