Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Notariele akte 1627 Amsterdam ivm vertrek met de WIC

Beste lezer, 

 

Dit is een beetje een taaie denk ik..

Mijn voorouder Sijmon Olpherts vertrekt vermoedelijk in 1627 met de West Indische Compagnie. 

Zo te zien worden ook familieleden genoemd in de akte en daar ben ik heel nieuwsgierig naar.. 

En natuurlijk is het heel boeiend om meer te weten over zijn leven. 

 

Mocht iemand tijd en zin hebben, dan zou ik het heel interessant vinden om te weten wat hier staat! Het gaat om deze akte:

https://archief.amsterdam/indexen/deeds/9d6d21e1-dfdd-666d-e053-b784100…

 

In de bijlage de eerste pagina, de tweede voeg ik zo nog toe. 

 

Hartelijke groet, Sanne 

 

Reacties (4)

Sanne zei op di, 08/16/2022 - 08:52

En hierbij pagina 2, linksonder herken ik het merkteken van Sijmon. 

Hartelijke groet, Sanne

Geert Ouweneel zei op di, 08/16/2022 - 10:22

In den name des Heeren Jeus Christi, Amen. In
den jaere des liefs onses Heeren duysent
ses hondert seven en twintich, den naestlesten
Marty, s'middachs ontrent de clocke sesse?
uure, compareerde voor mij Pieter Pietersz
van Perssen, openbaer notaris bij den
Hove van Hollandt geadmitteert, tot Amsterdam
residerende, ter presentie van de ondergeschreven
getuygen Symon Olphertsen, jonckgeselle
uyt Vrieslandt, mij notaris wel bekent,
gesondt van lichame, ghaende ende staende, sijn
verstandt ende memorie, soo het uyterlicken
gebleeck, wel gebruyckende ende verclaerde
hoe dat hij hem hadde besteet voor
boschieter ten dienste van de West Indische
Compagnie, ende dat hij overdeynckende de
seeckerheyt des doodts ende de onseeckerheyt
van de uure vandien ende omme andere
redenen sijn gemoet (soo hij verclaerde)
deuchdelick bewegende, bij desen
geordineert ende gemaeckt heeft sijn testamente ende
uyterste wille in manieren naervolgende,
eerst bevelende sijne zielen in de
barmhertighe handen Goodts ende sijn
lichame der Christelicken begravinge, /
ende comende tot de dispositie van sijne goederen ende
specialicken mede sijne gagien die hij op dese aenstaende
voyage verdienen ende verduuren sall ende eerst soo
heeft hij testateur gelegateert, gemaeckt
ende besproocken als hij alsnoch legateert,
maeckt ende bespreeckt Epken Hutgens,
sijnen oom, drie maenden sijnder verdiende gagien
als namentlick uyt sijn grootste
maentgelden die hij op dese aenstaende voyagie
verdienen zall, ende sijn andere
goederen daerinne soo heeft hij erfgename
genomineert ende geinstitueert als hij alsnoch
doet bij desen Sioucke Olphers sijns testateurs
dochtere suster woonende binnen deser stede
in de gerechte twee derde paerten sijner naer te
latenen goederen ende in de reste sijner goederen
als namentlick het laeste derde paert daerinne
soo institueert hij testateur erfganeme Lieuke
Olphers sijn testateurs outste suster
omme die naer sijn aflijvicheyt eeuwelic
ende erffelick te gebruycken, besitten ende
daermede te doen als imandt met sijn eygen
goederen soude connen ofte moogen doen.
Alle hetwelcke hij testateur verclaerde /
te wesen sijn uyterse wille, begerende
dat den selffidighe sall effect sorteren, t'sij
bij maniere van testamente, codicille,
gifte onder de levendighen oft uyt
saecke des doodts, soo hetselffdige best
sall moogen bestaen, all ist saecke dat
alle solemniteyten van rechten noodich in desen
nyet en sijn geobserveert ofte eenigher
municipale wetten desen ter contrarie
disponeerden ende versocht hiervan gemaeckt
ende gelevert te worden intrumenten
openbaer in behoorlicke forne. Ghedaen
ter presentie van Jacob Jacob Duschamelijn
ende Jacob Nolps getuygen hiertoe
versocht ende gebeden.

 

Geert Ouweneel zei op di, 08/16/2022 - 10:24

Aanvulling: in de amrge op blad 1 staat; Wonende in Worcum in Vrieslant

Sanne zei op di, 08/16/2022 - 11:11

Hallo Geert, 

Wat een werk!

En wat een prachtig document, heel hartelijk bedankt!

Hartelijke groet en nog een fijne dag, Sanne

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.