Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Notariële acte uit 1680.

In het archief van RAZU in Wijk bij Duurstede vond ik een acte betreffende mijn 1e generatie voorvader, Brant Dircksz. De acte was moeilijk te fotograferen want ingebonden.

Het gaat om een acte van 8 maart 1680:

"Gijsbert Huijbertsz en Brant Dircksz accorderen dat Brant wegens zijn overleden vrouw Annigje Huijbertsz zal genieten 200 Gl"

De acte is opgemaakt door de eerste notaris van Amerongen, te weten Godert van den Doorslag. Hij was daar notaris van 1669-1685. Dat zijn overigens ook de oudst bewaarde actes.

Helaas kan ik - ondanks verwoede pogingen - verder niet veel wijs worden uit de tekst.

Ook het programma Transkribus weet er geen raad mee.....

Is er wellicht iemand onder de lezers van dit forum die mij ter wille wil en kan zijn?

Ik zou daar heel blij van worden!

Bij voorbaat veel dank.

Reacties (9)

Geert Ouweneel zei op vr, 05/17/2024 - 08:10

De woorden uiterst rechts zijn niet allemaal te lezen.

 

Op den 8 Meert 1680 is tusschen Gijsbert Huybertsz
ter eene, ende Brant Dircksz ter andere sijde overkomen ende
geaccordeert, dat Brant Dircksz wegens sijn
overleden huysvrouw Annigien Huyberts sal genieten uyt de ...
hondert gulden, die wegens de erffgenamen van Dirck? ...
sijn affgeleyt vermogens affreckeninge op de obligatie
van meerder soms, den 21 October 1679 gehouden,
een some van twintigh gulden in minderinge van
de voorn. Annigien Huyberts zaliger vaders versterft, ende
hebben onderlingh verstaen dat se nevens haer ...
ende andere broeder en susters de actien ende ...
sullen int gemeyn vorderen om dan voorts tot
scheyding van haer overleden vaders versterff te
komen, t'oirconden dese bij parthien voorsz.
beteeckent om naemaels een accort in forma
gemaeckt te werden, actum als boven.

Noch heeft Brant Dircksz sijne vijff onmondige
kinderen van 's moeders goet uytgekoft voor
elcke kint twee silvere ducatons ende daer en boven
een eerlicke opvoedinge, kleding ende redinge als
een goede vader schuldich is ende behoort te doen
in stadts gelegentheyt met consent
van deselve kinderen.
X Dit ist merck van Brant Dircksz
& Dits merck van Gijsbert Huyberts
Teunis Hubertssen
@ Dit ist merck van Jan A Joosten als getuygen
Gijsbert Diercks van Mellesteyn
Mij present G. v.d. Doorslag

Jan van Dijk zei op vr, 05/17/2024 - 15:49

Wat een snelle reactie!  Ik ben mijnheer Geert Ouweneel heel dankbaar voor de vertaling van de acte. Het geeft na ca 340 jaar een kijkje in het leven van de verre voorouders in plaats van alleen maar geboorte- en overlijdensdata.

Ik trek de stoute schoenen maar aan en zou meneer Ouweneel vriendelijk willen vragen om nog één -korte- acte te willen vertalen. Voor zover ik begrijp is het een acte van onder voogdij stelling na het overlijden van Brant Dirksz in 1692.

De acte heeft een zgn droogstempel en een klein lakzegel. Ik was in m'n nopjes toen ik de acte vond in het archief.

Bij voorbaat vriendelijk dank!

Geert Ouweneel zei op vr, 05/17/2024 - 16:36

Dit zegel dient totte
annexe inventaris ende
uytkoope opgericht
tusschen Cuyntjen Meertens,
weduwe ende boedelharsterse
van Brandt Dircxen ter
eenre ende de omen, vooghden ende
momboirs van de vijff onmun-
dige kinderen van den
voorsz. Brandt Dircxen ter andere
sijde, in dato den 14en February
1692 ende bij de onderschreven ommegeslagen
op den 15en Febraury voorsz.
Quod attestor
W.M Bonssen(?), notaris publicq, 1692

Jan van Dijk zei op vr, 05/17/2024 - 16:55

Fantastisch! Heel hartelijk dank.

De naam van de notaris is Marcus Renssen (1685-1699) opvolger van Godert van den Doorslag.

Vriendelijk groet.

Jan van Dijk zei op za, 05/18/2024 - 13:54

Blijkbaar heb ik een acte over het hoofd gezien want bij het ordenen van de stukken kwam ik bijgaande acte tegen betreffende Brant Dircksz gedateerd maart 1695.

Ik heb geen idee of beide bladzijden bij elkaar horen.

Het lijkt erop dat het een boedelscheiding betreft?

Mag ik nog eenmaal een beroep op u doen?

Met een vriendelijke groet.

Geert Ouweneel zei op za, 05/18/2024 - 15:33

Op huyden dato onderschreven, hebben Ghijsbert
Dirckse van Vallensteyn, Theunis Huybertsz,
ende Arris Evertse als omen ende momboirs
over de kinderen wijlen Brant Dircksz,
mitsgaders Huybert Brantsz, als sijnde nu
tot sijne mondige dagen, ter eenre, ende
Dirck Vreem als in huwelijck hebbende Cuyntjen
Meertens, tevorens weduwe van den voornoemden
Brant Dircksz, ter andere sijde, metten ander-
ren den inventaris bij de voorsz. Cuyntjen
in dato den veerthienden February 1692
opgerecht ten prothocolle van
de onderschreven notaris berustende denselven
inventaris ende den gantschen staet des
boedels alles vereffent, gedeylt ende geliquideert,
exempt de vijff en twintigh gulden vier stuyvers
die de drie voorkinderen competeren, breder in den voorsz.
inventaris int capittel van de lasten des boe-
dels ende den opgevolghde uytcoope ver-
melt, welcke vijff en twintigh gulden
vier stuyvers den voorsz. Dirck Vreem noch voor
een jaer op interesse sal mogen behouden,
onder verband als bij den voorsz. uytkope tegens
vijff gulden percents, daervan het jaer ende den
interest sullen ingaen den eersten May deses
jaers 1695, insgelijcx blijft
oock de gerechte helfte van de hoffstede met
desselffs gevestighde lasten aen de vijff kinderen
bij den voorsz. Brant Dircxen naergelaten,
breder bij den voorsz. inventaris vervat, ende bij
den uytkope genomineert, dan alsoo bij t
'vereffenen en liquideren deses de voorsz. vijff
kinderen te boven komende een somme geldts
van drie en dartigh gulden veerthien stuyvers 6 penningen,
sijnde yder hooft voor hooft een som van
ses gulden veerthien stuvyers 14 penningen, soo heeft den

Jan van Dijk zei op za, 05/18/2024 - 16:18

Wat fijn dat u de moeite nam om ook deze acte voor mij te "vertalen"

Kennelijk heb ik een foutje gemaakt bij het uploaden van de gehele acte want die bestond uit twee bladzijden. Mag ik u die ontbrekende bladzijde alsnog sturen?

 

 

Geert Ouweneel zei op zo, 05/19/2024 - 08:13

voorsz. Vreem op huyden de voorsz. vijff portien
aen yder kind, hooft voor hooft, voldaen, alse
twee portien aen den voornoemden Nellen Stijn
voor Aryen en Gerrit Brantsz een somme
van darhien gulden negen stuyvers 12 penningen ende aen
Huybert Brants, sijnde een portie van ses gulden
veerthien stuvyers 14 penningen, sulcx denselven Nellen
Steyn ende Huybert Brantsz mit desen oock
bekenden ontfangen te hebben, voorts heeft
denselven Vreem de resterende twee portien
aen sijn seffs handen voldaen voor Jan-
nighien ende Gijsbert Brants met een somme
van darthien gulden negen stuvyers 12 penningen,
mits dat denselven Vreem gehouden blijft
de voorsz. somme van darthien gulden negen
stuyvers 12 penningen aen de voorsz. Jannighien
en Gijsbert Brants soo ras deselve tot hoore
mundige dagen sullen gekomen sijn te moeten
restitueren, mits kortende negen stuvyers 12
penningen die voor hoore portien totte zegels en
leges op huyden sijn gevallen.
Aldus in der minnen den voorsz. staet des
boedels vereffent, gedeylt ende geliquideert
onder de renunciatie van herrekeninge,
ter presentie van de onderschreven notaris s'Hoofs
van Utrecht onder welke de getekende minute deses
sall berusten. Am orconde op den
11en Marty 1695.
Gijsbert Diercksz van Nellensteyn
Teunis Huberts
X Dit merck stelde Dirck Vreem voorsz.
& Dit merck stelde Cuyntje Meertens voorsz.
@ Dit merck stelde Arris Everts voorsz.
# Dit merck stelde Huybert brants voorsz.
Mij present M. Renssen, notaris publicq, 1695

Jan van Dijk zei op zo, 05/19/2024 - 19:43

Wat fijn om te ervaren dat er mensen zijn die je willen helpen met de transcriptie van oude actes.

Hartelijk dank daarvoor. Echt super!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.