Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Notariele acte nr 95 -pagina 2 en 3

eerste aanzet transcriptie pagina 2:

... .. tijt haer ... moogt ... ... ... ... ... diffren... ... haeren tijdlicken goederen ... was Godt Almachtich ..eent ... alsvoorend ... ... ... ... uijt het ... ... ... ... ... ... ... Godt Almachtich ... ... ... ... ... ...  ... ... ... ... .. .. .. differ... ... hij Comparant .. ij .. ... ... ... anderen is dit ... ... ... ... ... .. .. dat is ... ... ... ..., God Almachtich .. .. sijnde ter .. .. .. .. .. .. .. .. .. goed .. .. .. naer .., soo wil ... ... ... ..., ... ... ..., .. ..., ... ... ... uijtgesondert. ... ... ... ... ... doot

Ontruijm ... ... ..., ... dat .. Lanij.... ... ... ... sal moet...

 

eerste aanzet transcriptie pagina 3:

In de kantlijn eerste deel:

... des voorst Kinderen ... ... ... .. ... tot ... Jan ... ... ... ... ... sijne nog ... ... voor uijt .. .. .. moet ... ... ... ... van ... ... ...

 

In de kantlijn tweede deel:

Door dat daer na .... sal ... .. ... .. soodanig .. .. .. .. .. . voor uijt... alsnoch ... ... ...

 

 

Tekst:

... Kinderen Zijns anderen ge.... ... ... ariaentge out Omtrent Dertien Jaren, Jacob out omtrent twaleff Jaren, ... ... Marija out omtrent seven Jaren ... Dirck Adrianus out omtrent vijff jary ... ... ... ... naar sijn .. ... ... .. ... ... ... ... , .. ambacht .. .. .. ... ... ... ... ... ... ... ... .. # ... ... ... sit soo ..., dat .. ... ... ... ... ... ... .. ... Overlijden

... ... ... ... .. , weder... ... .. ... dat  ... ... ... ... ... ... ... .. Kinderen ... ... ... noch sal uijt ... ... ... ... ...  ... .. ... sonder meer .. .. .. anders ... #

... ... ... ... ... .. .. ... ... ... jury mag ... ... .. .. Overlijden .. Marijcken .. .. ..

.. .. Moeder noch is ... ..

.. waren dat hij ..  .. .. .. .. .. .. (.. .. .. .. .. ..) .. .. jaarlijckse

Reacties (3)

Geert Ouweneel zei op di, 12/28/2021 - 18:28

uere ende tijt haer overvallen mochten,
van sin ende meeninghe waren te
disponeeren van haeren tijdelicke goederen,
haer van Godt Almachtich verleent,
beveelende alvoorens haerluyder zielen
als die uyt het lichaem gescheyden sal
sijn in de barmhertighe handen van
Godt Almachtich haeren hemelschen
Vader, ende hare lichamen in de
eerlicken begravinge der aerde,
ende daermeede ter dispositie
comende, verclaerden hij comparant ende
sij comparante den een den anderen
ende den eerststervende den langhst-
leevende resiproce , dat is over
ende weeder over, Godt Almachtich
aleen bekent sijnde, te maecken,
stellen ende te institueeren in
alle de boedel goederen ende naer-
latenschap, soowel roerende als onroerende,
acktien, crediten, huysraet, inboel, gout,
sulver, gemunt ende ongemunt, geen
ter weerelt uytgesondert, die
den eerstoverleeden metter doot
ontruymen ende naerlaten sal, des
dat den langhstleevende van hen beyden
schuldich ende gehouden sal moeten blijven /
haerluyder kinderen bij den anderen
geprocreert, als namentlijck Ariaentge,
out omtrent veertien jaren, Jacob, out
omtrent twaelff jaren, Crisitaen ende
Marya, out omtrent seeven jaren, ende
Dirck Adriaens, out omtrent vijff jaren,
eerlicken ende burgerlijcken naer sijn
ofte haren staet op te voeden, te sturen,
te laten leeren een ambagt ofte
handtwerck waermeede sij haer sullen
connen geneeren ende behelpen, ende de voorsz.
kinderen ende elckx van henlieden tot hunne
jaren ofte huwelijcken state gecomen sijnde,
noch bovendien voor uytsett sal moeten geeven
een somme van een hondert
carolus gulden, ende bij
aldus het soo geviel dat de voorsz.
testateur voor haer testatryce
deeser weerelt gquame te overlijden,
ende deselve testatryce wederomme
quame te herhhuwelicken, dat deselve
in sulcken cas aen de voorn. haerluyder
beyder kinderen bovent geene voorsz. staet
noch sal uytkeeren een somme van twee
duysent carolus gulden sonder meer,
ende verder ofte anders nyet,
ende in gevalle de voorn. testatryce
voor den voorn. testateur, haren man,
deeser werelt quame te overlijden,
ende Maeycken van Hamme, haer
testatryces moeder, noch in leevenden
lijve ware, dat hij testateur alsdan ende
in sulcken cas comende meede te her-
huwelicken aen den voorn. haerluyder

Ronald Mazurel zei op di, 12/28/2021 - 20:19

Beste Geert,

hartelijk dank voor de voortreffelijke transcriptie! 

Ik kan het nu wat beter lezen, maar het blijft erg lastig.

Zou je nog een transcriptie kunnen maken van het tweede stukje in de kantlijn? Het begint met iets in de trant van:

Ende dat daer

van affgetrocken

sal worden van ijgen

...... .....

.....

Geert Ouweneel zei op di, 12/28/2021 - 22:07

Des dat daer-
van affgetrocken
sal werden van yders
portie soodanige
somme van hondert
gulden als yder voor
uytsett alsvooren
soude moogen hebben
genooten

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.