Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Notariele acte Leiden 1650

Bijgaand een notariele acte betreffende Adriaen Haeck, wolkammer te Leiden in 1650.

Ik kan enkel een paar flarden lezen. Het begint met: ".... xiii Junij anno xvi ... compareerden voor mij, Jan van [Caerdecamp], notaris, ...... Adriaen Haeck, wonende tot Leijden ende heeft hij...

Wie kan me helpen met ene goede transcriptie?

NB: bij de handtekeningen heeft iemand een anker getekend.

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op zo, 06/21/2020 - 11:59

Op huyden den 13en Juny anno 1650
compareerde voor mij
Jan van Caerdecamp, notaris
publtcq ende den getuygen naer-
genoemt Adriaen Haeck, wonende
tot Leyden ende heeft hij comparant
in der beste form ende manie-
re geconstituteert ende machtich
gemaeckt, gelijck hij doet bij desen,
Maeycken de Cuyper, wedue
van Jan Haeck, sijn moeder, wonende in
Vlaenderen tot Brugge, omme
in de name ende vanwegen
hem comparant het accoort t'welck
sij met Jaspar Verhouve heeft
gemaeckt te voltrecken ende naer te comen, quit-
tantie van haer handt te geven,
ende quitscheldinge daervan
te doen ende den voorn. Jaspar
voor alle naermaninge te
bevrijden ende voorts alles te
doen wat in desen saecke behoiren
sal, belovende hij comparant voor
goet, vast ende van waerden te
houden ende te doen houden wat
hierinne bij de voorn. geconstitu-
eerden sijne moeder sal werden
gedaen ende verrecht, even in sulcken schijn
off hij comparant daer selffs waer
ende wesende soude connen doen ende
verrechten, behoudellijck dat
sij geconstitueerde t'allen tijde gehouden blijft
te doen behoorlijcke reeckening,
bewijs ende reliquae, consenteerde
voorts hij comparant hiervan
bij mij notaris gemaeckt ende
gelevert te werden procuratie /
in behourlijcke forma. Aldus gedaen
ende gepasseert binnen Leyden in
presentie van Evert Liefveg ende
Pieter Corneliss Verhage
als gelooffwaerdige getuygen
hiertoe beneffens mij notaris
versocht.
Adriaan Hack
Evert Lifing
X Pieter Corneliss selffs gestelde merck
Twelck ick getuyge J. van Caerdekamp nots. pub.

Louis van Veenendaal zei op zo, 06/21/2020 - 12:34

Bedankt Geert voor de transcriptie van deze lastige tekst. Ik ben 'm helemaal nagelopen (origineel & transcritpie) en blijf 'm lastig vinden !

Uit de tekst haalde ik toch wat nieuws, nl. de naam van zijn ouders. Ik ging er van uit dat zijn vader Jacob(us) heette, omdat dit als patroniem gebruikt werd een keer, maar waarschijnlijk was dit per abuis (Jacobs was nl. het patroniem van zijn 1ste vrouw). Hij is geboren in Westkerke, onder Brugge, zodat ik nu wat gerichter verder kan zoeken.

PS: het zou natuurlijk kunnen dat zijn vader toch Jacob heette, en dat zijn moeder na zijn dood met een broer genaamd Jan getrouwd is, maar die kans acht ik klein.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.