Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Notarieel Archief Delft 1612

Graag wat hulp bij het bewerken van volgend document. Ik heb hier en daar de woorden uit gehaald die ik kon lezen.

Up huijden xix aprillis anno 1681
compareerde voor mij  ... Melijn de
Jonghe openbaer notaris bijde hove van Hollandt
geadmitteert, mitsgaeders voorde naer beschreven
ghetuijghen, capiteijn Cornelis Servaess/
Lantschot van de Veere in Zeeland teghenwoordich woonst
binnen deser stads Delft ....
als erfgenaem van Pieter Franssone vander Eijck in sijn
leven cappiteijn tot Oostende overleede #
#Paulijntje Fransdr sijn wettighe huijsvauwe ....#
..................
............ te moghen vercoopen
tot gelde te maecken ... alsulck ontfangbrieven
als hem competeert door dood ende overlijden
van voornoemde Vander Eijck ....
....
persoon .. voor alsulcke some

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op za, 08/13/2022 - 20:54

Up huijden den xix Aprillis anno 1681
compareerde voor mij Johan Molijn de
Jonghe openbaer notaris bijde Hove van Hollandt
geadmitteert, mitsgaders voor den naer beschreven
ghetuijghen, cappiteijn Cornelis Servaessz
Lantschot van de Veere in Zeeland teghenwoordich
binnen deser stadt Delft, mij notario bekent,
als erfgenaem van Pieter Franssz vander Eijck, in sijn
leven cappiteijn, tot Oostende overleeden,
Paulijntje Fransdr sijn wettighe huijsvrouwe,
inwoonster alhier, speciael omme uut sijn constituants name
ende van sijnen twegen te moeghen vercoopen ende
tot gelde te maecken de helfte van alsulcken ontfangbrieven
als hem comparant door doode ende overlijden
van voornoemde Van der Eijck aenbestorven ende
compterende es, dat van alsulcken persoon ofte
persoonen daervoor van alsulcke somme van penningen
als de gheconstitueerde best raetsamen ende
oirbaer bevinden sal te behooren, de penningen daer-
voorens belooft te ontfangen, quijtscheldinge
haerer ontfanck te doen, quijtantie te
geven, wettelijck transport, waringe daervan te doen, sijn persoon ende goederen te
verbinden ende voorts etc. alwaer't etc., belovende
etc. Aldus gedaen ende verleeden binnen de
stadt Delft ten comptoire mijns notaris
ter presentie van Frans Corstiaenssz Backer
ende Jacob van Oudewater, clerck mijns notaris als
ghetuygen hyertoe versocht, ten dage, jaere
als boven.
X t'Merck van Cornelis Servaess
Frans Corstyaenss
De Molijn notairs
J. van Oudewater

 

Hans Van Landschoot zei op zo, 08/14/2022 - 18:35

Geert

Van harte bedankt voor jou hulp. Nu moet ik nog proberen het verwantschap te vinden tussen vander Eijkc  en Van Lantschot.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.