Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Notariële archieven Breda 1567

Wij wil zo vriendelijk zijn volgend document te bewerken. Ik kan er maar hier een daar een woord uithalen. Vermeld zijn Phillips van Lanschot zijn vader Gerrit ,  andere zonen Frans en Jenneken

Reacties (4)

Otto Vervaart zei op do, 08/04/2022 - 09:23

Beste Hans, jouw vraag wacht al wat langer op antwoord! Dat heeft een goede reden: dit cursieve schrift vraagt om een benadering waarbij je alle lettervormen eerst in kaart brent, een eigen ABC maakt, en dan pas vlot verder kunt gaan. De eerste regel, Compareerden in propren persoonen Pbilips van Lanschot, gaat nog wel, en enkele namen erna lukken me ook wel in één keer, maar dit vraagt meer tijd dan ik nu tot mijn beschikking heb. Wie wil en kan Hans verder helpen?!

Hans Van Landschoot zei op do, 08/04/2022 - 10:06

Otto,

Ik probeer tussen door ook een beetje verder te bewerken.

Van die zoon Frans had ik misgelezen, het is gewoon, "heuren brueder"

1 Comparerende in propren persoon Phillips Lanschot
2 Mr Gherets Lanschot zone ende Jenneken Lanschot de ..
3 Mr gherrits Lanschot dochter zijn zuster met den voirseijden Phillips
4 Lanschot haeren broeder ende vooghr hebben ... ende elck
5 van hen              
6                    Severijn 
7 Keijen honnen oom Henrick Jans van den Corput Jans zone, Heinrisken
8 Aerts zone van loon, Ghrisden Aerts zone van Loon, Rijckaert
9 Aerts zone                        Matheeus Matheeus
10  Claes van Beerze, Zebrecht Lambrecht de la Brechts 
11 zone alle alhier tot Breda wonende

Michel G. zei op vr, 08/05/2022 - 17:27

Hier en daar ontbreekt nog een woordje:

Comparerende in propren persoonen Philips Lanschot
mr Gherits Lanschot zone ende Jenneken Lanschot des vs
mr Gherits Lanschot dochter zijn zuster metten voergenoemden Philips
Lanschot heuren brueder ende voeght, hebben samentlijck ende elck
van hen wettelijck geconstitueert, gemechticht ende in hen stede gestelt,
constitueren, mechtigen ende stellen in hen stede met ..... Severijn
Keyen honnen oom, Henricken vanden Corput jans zone, Henricken
Aerts zone van Loon, Gheriden Aerts zone van Loon, Rijckaerden
Aerts zone, Henricken Zwert roeydrager, Matheeus Matheeus
Claes zone van Beerze ende Zebrechten Lambrecht de la Brechts
zone, allen alhier tot Breda woonende samentlijck ende elcken van
hen bezonder. Om van honnen wegen ende in honnen name alle
hon zaecken, questien, processen ende gedingen die zij constituanten
voergenoemd, tzij samentlijck oft elck van hen bezonders nu ter tijt te
vorderen hebben ende namaels te vorderen hebben zullen mogen
bynnen der stadt ende den landt van Breda oft daeromtrent ende voorts
over al waer tegens wat persoonen ende uut wat zaecken dat
het zij, zoo wel int aenleggen als int verweren te kreegen(?), te
vervolgen, te verantwoorden ende ten eynde toe te beleyden, arrestanten(?)
bezetselen etc(?) alle dagen ende termijnen van recht voer hem te bewaren
ende te continueren. Opte zelve dagen te prop........ etc in forma
........... ad lites. Ghevende noch de voergenoemden constituanten
samentlijck ende elck van hen volcomen macht ende bevel den voergenoemden
Severijn Keyen honnen oom alleen om van honnen wegen
ende in honnen name alle hon schulden resten ende tachterheyden
diemen hen tzij tesamen oft elck van hen bezonder nu ter tijt
schuldich is ende namaels schuldich zal worden over al op
te bueren, te ontfangen ende quitancie van ontfanck te geven
cum potestate substituendi et generaliter. Gelovende
de voergenoemden constituanten samentlijck ende elck van hen in goede trouwen
ende onder de verbyntenisse van hon persoonen ende van alle hon
goeden, ruerende ende onruerende, jegenwoordige ende toecomende te hebben
ende te houden tallen dagen over goet best gestentich ende van
weerden allet ghene des bij hen geconstitueerde bovengenoemd ende
elcken van hen in tgene daer toe hij gemechticht is gedaen
ende gesament sal worden. Behoudelijck dat de voergenoemden
Severijn Keyen hon oom ten ontfang gestelt zijnde gehouden
zal zijn hen constituanten voorgenoemd ende elcken van hen ......
  ....... te doen goede wittige rekeninge, bewijs ende reliqua
van alle zijne ontfang bewij..e ende quitscheldinge die hij
achtervolgende dese macht van wegen
de constituanten vs hebben ende doen zal. Aldus gedaen
ende gepasseert ten woonhuyse van mij secretaris ende notaris
ondergeteekent staende tot Breda inde Lange Brugstrate
opten dertichsten dach van januario anno XVᶜ
zevenentzestich Ludich stijl in jegenwoordicheijt
Anthonis ende Lambrecht gebruederen Adriaen Anthonis zoons
zonen(?) beijde smeden(?) ende ingezeten poorteren der stadt van Breda
als getuijgen. Ende van mij secretaris der stadt
van Breda ende oock openbaer notaris onder geteekent
Vandecorput

Lans Van Landschoot zei op vr, 08/05/2022 - 19:58

Michel, je bent blijkbaar specialist in deze materie.

Van Harte Dank!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.