Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Notariële akte Willem van Hout

Na jaren zoeken, vragen et, etc, heb ik nu eindelijk de notariële akte van WILLEM VAN HOUT. schepen te 's Hertogenbosch, overleden in 1670 en begraven in de SINT JAN. Reden: daar is nu een scan van gemaakt. Er is geen enkele informatie over zijn familie (ouders, broer(s) en of zuster(s) te vinden. Ook over de familie van zijn eerste vrouw alsmede zijn dochter. Wel de namen en dat ze in een familiegraf liggen. Ook de geboorteplaats van Willem en geboortedatum zijn niet te vinden. Ik kan geen Oud - Hollands lezen en in de notariële akte staan namen en wellicht meer wat mij weer op een spoor kan zetten. Ik ben op zoek naar iemand die mij kan helpen om de tekst te ontcijferen. Is er een student die Oud - Nederlands moet leren ontcijferen en daarmee studiepunten kan verdienen of iemand ander die Oud Nederlands als hobby heeft. Wil er ook best wat voor betalen, maar ik ben met pensioen en dat heeft zo zijn beperkingen qua financiën. Gaat om 25 pagina's. De inhoud van wat georven wordt is alleen interessant als dat extra informatie oplevert. Gaat mij om namen, familieleden, wellicht zijn er personen uitgesloten (hij was gebrouilleerd met zijn familie in Antwerpen, Maastricht en Leuven). Uiteindelijk doel: past hij in mijn stamboom ? Dank je wel voor welke reactie dan ook. Als een Van Hout mij kan helpen ben ik ook bereid al mijn gegevens over mijn familie te delen als tegenprestatie. Daar zit jaren werk in. Bij voorbaat dank voor een reactie ook als je niet zelf kunt helpen, maar iemand weet die dat wel kan.

Reacties (7)

Geert Ouweneel zei op zo, 03/21/2021 - 08:48

Kun je ook de scan uplodaen, of anders het preciese internetadres van de scan?

Rinus van Hout zei op zo, 03/21/2021 - 09:00

Beste Geert,

Dank voor je reactie. De scan bedraagt 25 pagina's en ik heb die via We Transfer opgestuurd gekregen. Ik zal kijken wat ik tot 10mb kan opsturen. Het gehele document zal ook via we transfer weer verstuurd moeten worden of steeds per pagina via deze weg

Geert Ouweneel zei op zo, 03/21/2021 - 13:45

Hier is vast een deel: het testametn van Willem van Hout. De rest volgt.

 

image00014
In den naeme Godts Almachtich, Amen. Ick
Willem van Hout, raet deser stadt, om te voorcomen
mijnen sterffdaech ende onsekere ure des doodts
met testamentlijcke dispositien, hebben met rijpen
verstande ende voorbedachten raede naer behooren
ende concientie van mijn goederen, mij bij Godt
Almachtich op deser werelt verleent, gemaeckt
ende geordonneert dyt mijn testament, laesten
ende uyttersten wille, in manieren als volght,
wederroepende, casserende, doodt ende teniet doende
midts desen alle testamenten, coduciele, houwe-
lijcxe voorwaerde, soo van mijne eerste als tweede
huysvrouwe saliger, egeene uutgesondert, hoedanich
deselve soude gemaeckt wesen, oversulcxs wille
ende begere dat dit mijn tegenwordich testament
alleenlijck van werden, cracht, macht ende effect
sal hebben sonder eenich tegenseggen van yemant,
t'sij bij forme van testament, codicille, donatie
oft andersyns, so t'selve bundichste ende
alderstercxte kan bestaen, niettegenstaende
eenige costuymen, ordenantien, lantrechten
oft usantien ter contrarien, die ick testatuer
derogere ende te niet doen midts desen ende
begere dat dit mijnen utersten wille sal werden

image00001
naergecomen ende volbracht, comende hiermede
tot dispositie van mijne tijdelicke goederen ende
ick testateur hiertoe gebruyckende de macht
mij als lancxtlevende in den testament
van den 22 daech der maent September 1600
eenensestich bij mijne overleden huysvrouwe
saliger gelaeten ende gemaeckt. In den eersten
maeke ende legatere ick aen mijne ouste broeders
drye dochters, woonende tot Antwerpen, elck drye
hondert guldens eens, te sterven van de eene op d'ander,
maeckt negen hondert gulden. Item aen mijne oudste
susters dochters kinders twee soonen tot Maestricht
elck drye hondert gulden eens te sterven van de eenen
op den anderen, maeckt sess hondert gulden te
sterven van de eene op d'ander. Item aen mijnen
joncxten broeder dochters kinders vier int getal,
wonende tot Luyck, wyens vader in sijn leven is
gewest grieffier der voorsz. stadt Luyck, genoempt
Sandron, elck drye hondert gulden eens, te sterven
van de eene opt d'ander, maeckt twelf hondert
guldens, welverstaende dat dese drye staeken
huere legaeten van de eene op d'ander sullen
sterven ende devolveren, t'sij die mochten sterven
voor mij testateur ofte daernaer. Item aen
mijne jongste suster drye hondert gulden eens

image00002
maer niet weetende off deselve left ofte doodt is,
also deselve in een besloten clooster bagien is
en deselve overleden sijnde soo maeke ick dese
drye hondert gulden, andere drye voorgenoemde
drye staecken elcken staecke een hondert gulden.
Item aen Geertruyt Jacobs, nichte van mijne
eerste huysvrou saliger, twee hondert gulden eens.
Item aen haere twee susters, so deselve int
leven sijn, elck een hondert gulden eens ende soo de-
sevle doodt sijn, sullen dese twee hondert gulden blijven
aen mijne erfgenaemen. Item aen Maria Cornelis,
huysvrou van Dierck Antonis, een hondert gulden
eens. Item aen de negen blocken ofte huysarme
ende de diaconie elck een hondert gulden eens,
maeckt een duysent gulden uut alle huysen staende
op de haeven, volgens de twee schepenbrieven
daervan sijnde, elck van vijff hondert gulden,
ende soo dese voorsz. een duysent gulden soude
mogen gelost werden, so is mijn begeren dat
elcken block, alsmede de diaconen iedereen
tot behoeff van den ermen elck de voorsz. een
hondert gulden sullen beleggen op vaste rente
tot behoeff van den ermen ende de rente daer-
van jaerlicx uut te deelen. Item aen St. Jans
Evangeliste Kerck een rente van duysent gulden
capetaels jaerlicx vijftich gulden uut de hoeve op
de Cruytstraet toegehorende de kinderen joncker

image00003
Bartholt van der Voert volgens den schepenbrief
daervan sijnde ende soo dese voorsz. rente wert
gelost, moeten deselve penningen wederom
werden beleght tot prtofijt van de voorsz. kerck,
item aen mijne dienstmeyt Perintgen van
Croy een duysent gulden eens, met het bedde
daer sij op slapet, twee paer laeckens, twee
kussens, vier orfluwinnen, een hotpuel, een
deeken, onder condit mij
sal bijblieven ende dienen soo lange als de
Almachtige Godt mij het leven gelieft te
geven. Item aen de twee dochters van sr.
Walenburch in Den Hage vijff hondert gulden
eens int geheel te genieten bij de langhstlevende,
sso een der selver voor mij testatuer mochte
comen te overlijden. Item aen de twee heeren
executuers die ick hiernaer sal noemen, elck
twee hondert vijftich gulden eens, maeckt vijff
hondert gulden, voor haere moyten ende menich-
vuldige occupatien. Item aen Willem, sone
van de heer Otte Copes, een hondert gulden eens.
Item aen Joris, sone van de heer Outhuesden, mijne
peteren, een hondert gulden eens. Ende alle
mijne resterende goederen, huysen hooffrenten,
pachten, lynden, wollen, gout, silver, cleynoden,
hafdfelijck, erffhaffelijck ende erffelijck, niet daer-
uytgesondert, maeke, laete ende geve ick testatuer

image00004
aen joncker Hendrick Hagen ende Jacomina Hagen,
suster ende broeder van mijn laeste ende
lieve huysvrou saliger ende Magdalena Bessemers,
nu getrout met domine Huergelius?, mijne lieve
overleden salige huysvrou susters dochter, deselve daer-
in voor mijne universelen erffgenaemen
instituerende ende nominerende midt desen,
onder dese conditie dat joncker Hendrick Hagen de
drye duysent gulden bij mij aen hem gedaen
op mijnen lieve sal in den sterffhuyse in-
brengen om onder haer dryen gedeelt te werden
ende so den voorsz. joncker Hendrick Hagen daerin niet
wilde consenteren, so verclaere ick hem voor geen
erfgenaem ende sal mette drye duysent gulden
moeten tevreden wesen, sonder yets meer te
mogen pretenderen, ende omdat dit mijn
testament ende utersten wille soude werden
volbracht, soo versoecke ende stelle ick tot
executeurs de heer Antonis van Outhuesden,
grieffier deser stadt ende de heer Otte Copes,
raet ende pecionaris deser stadt, ende odpat
dese mijne legaten promtelijcken sullen werden
voldaen in den tijt van drye a vier maenden,
soo stelle ick naer mijne doodt in handen van de
heeren executers alle mijn obelgatie ende
gereet gelt, met de voorsz. drye brieven voor den
armen ende St. Jans Kerck, soo se in mijn leven

image00005
niet en sien gelost tot betaelinge ende voldoen
van alle mijne legaten als voorsz. staet ofte
dat de erfgenaemen, soovel penningen in de
handen van de heeren executuers tellen als tot
de legaten van noode sullen wesen om metten
eersten voldaen te werden. Dit wille ick dat
precys slal naergecomen werden om redenen
mij daertoe moverenden. Ick vertrouwe vastelijck
dat dese voorsz. twee heeren executeurs volgens
den inhout van dit mijn testametn ende utersten
wille in alle nersticheyt ende getrouwelijcheyt
sullen volbrengen ende naercomen ende so'der
yemant van de erfgenamen ofte legatarissen
met dit mijn testament niet tevrede en waere,
soo is mijn begeren dat denslve niet sal hebben
ende sijn deel ofte legaet aen den armen, te weeten de
negen blocken ende de diaconie naer proportie
sal gegeven werden, derhalven is mijn versoeck
dat de heeren executuers daerop ten hoochsten
gelieven te letten. Dit verclaere ick te wesen
mijn testament ende uyttersten wille. Dies
t'oirconde hebbe ick dit met mijn eygen handt
geschreven ende getijckent met mijnen anem
op heden den 23 July 1600 sevensestich in den Bosch.
Willem van Hout

image00006
In den naemen Godts Almachtich, Amen. Op heden den 20e dach
der maendt Octobris anno 1600 sevenstestich compareerde
voor mij Thomas van Hijnsberch, openbaer geadmitteerde
notaris ende den getuygen naergenoemt, d'heer Willem van Houten, raedt
deser stadt, ende heeft mij notaris in handen gestelt dese toege-
sloten papieren cedulle, ten drie plaetsen met sijne Ed. signet
toegesegelt, verclaerende daerinne geschreven te staen ende de-
selve te begrijpen sijn testament en uytersten wille, begerende
denselven van weerden te wesen ende achtervolcht te worden
naer inhoudt ende tenuer desselffs. Aldus gedaen, verclaert
ende gepasseeert binnen deser stadt van Shertognebossche,
ter presentie van sr. Jasper van Emmerick, coopman binnen
deser voorsz. stadt ende Johan van der Hagen, notaris ende procureur
binnen derselver stadt, als getuygen hiertoe gerequireert.
Willem van Hout
Jasper van emmercik
J. van der Hagen
T.v. Hijnsberch nots.

 

Geert Ouweneel zei op ma, 03/22/2021 - 09:09

Hier de rest:

 

image000012
Staet ende inventaris van de
gereede penningen, obligatien,
renten, chijnssen ende gronden
van erven, midtsgaders
van de schepenenbrieven,
instrumenten ende munimenten
van 't gene voorsz. mentionerende,
bij wijlen d'heer Willem
van Hout, in sijnen leven
schepen ende raedt der stadt s'Hertogen-
bosche, ierst weduwenaer
van zaliger jouffrouwe Sophia van
Roosmaelen ende lest
weduwenaaer van wijlen jouffrouwe
Eleonora Haga, sijne huysvrouwe,
op den 5 Maert 1600 tseven-
tich metter doodt geruympt
ende naergelaeten. Gedaen
bij mij notaris ondergeschreven,
ter instantie ende versoecke
van de d'heere Otto Copes,
raedt ende pensionaris der
stadt s'Hertogenbossche, ende
d'heer Cornelis Gans,
heer van Nulant ende schepen
derselve stadt, als gestelde
executueren over de goederen
ende naerlaetentheyt van de
opgemelten heer Willem
van Hout, soo ende gelijck
hiernaer particulierlijck is
volgende.

image00013
Ierstelijck van het gereet
gelt int sterfhuys bevonden.
Dry linne sacken ieder van 630 gulden
volgens de birefkens daerop
staende is     ƒ 1890.0.0
Noch in eenen anderen sack in
ducatons ende payment t'samen     ƒ 500.0.0
Alnoch in een andere sackie
volgens het briefken daerop
staende     ƒ 110.0.0
[hiernaast in de marge:]
Dese gereede penningen
soo gout als silver
sijn bij de heeren
executeuren
naer hen genomen,
waeruyt is vol-
daen 55 gulden
aen Perijntie
de dienstmeyt
tot voldoeninge
van haer legaet
Item in een gestreecken buyl-
tie diversche specien bevonden,
t'samen     ƒ 49.2.8
Noch thien vremde pennincxkens
met een coperen penninck    memorie
Van de hoeve gelegen aen de Cruys-
straet op de huere van den jaere ...
Bij Perijntie de dienstmeyt
ontfangen    ƒ 25.4.0
Een halff jaer intrest ontfangen
van;heer Balbiaen bij Perijntie
voorsz.    ƒ 168.15.0
      2743.1.8
Alsnoch bevonden in gout
in een root sattijne bursken 130 stuck
d'welck volgens calcualtie ende
specificatie van den heere van Hout
soude bedragen    ƒ 1774.10.0
Noch in een papiertie apart
bevonden een a 15 gulden ende een a 5 gulden    ƒ 20.0.0
                            3937.11.8
Twee silvere haecken ende oogen
Twee goude oirpendattiens
met diamantiens beset
Een schiltpadde cokertie met silver-
beslach, daer sijn Edeles wapen op staet,
sonder instrumentieus daerinne.

image0015
In den iersten eene obligatie
van 2000 gulden capitael, gelooft
bij Huyvert van Berckel ten
behoeve van de gemelten heere
van Hout, wesende van date den
17e November 1657, gequotiseert no.     A
[hiernaast in de marge:]
Dese obligatie is bij jonckheer Haga aen-
genomen op reeckeninge
van sijn legaet

Rest 1670 te vervallen
Item eenen schepenconstutie-
brieff van 12 gulden, verschijnende
den 6e Juny, uyt seecker huys
ende erve staende binnen deser
stadt op den hoeck van Neeltien
van Best, gekooft bij Nicolaes
Lewaerts van Gester, ten behouve
als voor, pro ut in litteris
gedateert den 6e Juny 1637,
gereduceert tot 10 gulden jaers
geteteeckent letter                 B
[In de marge hiernaast:]
Overgelevert desen brieff aen de
heeren erfgenamen

Rest 1668
Item twee diafaute schepenen
constitatiebrieven, spreeckende
ieder van 30 gulden jaerlijcx, versc-
hijnende den 1e Augusti, gecon-
stitueert bij Frederick ende
Cornelis Mathijssen jerlix,
uyt twee huysen naest malcan-
deren gelegen, bij t'veregat
op de haven pro ut in litteris,
gedateert den 1e Augusti 1667,
gereduceert op 25 gulden ende
t'samen 50 gulden geteeckent Letter     CC
[hiernaast in de marge:]
1000.0.0, dese twee brieven
sijn bij de heeren
executeuren naer
hen oft overgenomen
om over te leveren
aen de legatarissen
naerder in den testa-
mente uytgedruckt.

Rest 1670
image00016
Item eenen schepentransport-
brief, spreeckende van dry woon-
cameren ofte woningen onder
een dack, met haere gronden,
waervan de twee sijn gestaen
ende gelegen binnen dese stadt op den
Ouden Hulst aen de Voorstraete
ende de derde camere ofte woninge
staende dwers achter de voorsz.
twee cameren, sijdel ganck stallinge
tot twee paerden hoff ende boom-
gart, beginnende den transport
brieff daermede den voorsz.
van Hout aen de geseyde dry
wooningen is gecomen, Anthonis
Anthonissen ende Dierck Peeters
van Hoochstraeten etc., gedateert
den 22e Maert 1647, onderteijckent L.
van Kessel, gequoteert letter             D
[Hiernaast in de marge:]
Dese brieven
oyck overgelevert
aen haeren erfgenamen

Rest volgens den bouck van 1e November 1669
Item eene schepen constitutie-
brieff, mentionerende van eenen
chijns van dertich carolus guldens,
verschijnende den 12 Februari, vercocht
bij Barbara Janssen Cuypers,
weduwe Nicolaes de Moy,
ten behouve van d'heer Willem
van Hout, uyt huys erve, hoff
ende achterhuys, staende binnen
deser stadt in de Thorenstraet
pro ut in denselve transporte
gedateert den 12 Februari 1661, onderteeckent
L. van Kassel geteekent letter         E
[Hiernaast in de marge:]
Dese capitaele
ende interesse
sijn geemployeert
tot de doot-
schulden, daervan
naerder reeckeninge
sal werden gedaen

Rest 1669
Den 15e Meert 1670 ontfangen bij de
heeren executeuren het capitael der
voorsz. rente ter somme van 600 gulden
ende twee jaeren intresten, verschenen
12 Februari 1669 en 1670 ter somme van 60 gulden    ƒ 660.0.0

image00017
Item eenen schepenschultbrieff,
brieff, mentionerende van eenen
chijns van 25 gulden jaerlicx, ge-
looft bij Matthijs Cortpenninck
pro ut in lettris, gedateert
den 2e Augusti 1664, getijckent J.        
van der Meulen, te los met 500 gulden,
gequotiseert letter                 F
[Hiernaast in de marge:]
500.0.0
Dese brief aen
Pertijntie met den
achterstal in minder-
inge van haer le-
gaet uytgereyckt

Rest 1670
Item eenen schepentransport-
brief, mentionerende van
eene huyssinge ende erve, staende
binnen deser stadt in de Claren-
staet, beginnende den voorsz.
transportbrieff daermede
den voorsz. heere van Hout aen de
geseyde huysinge is gecomen.
Alsoo den Raedt van State der
Vereenichde Nederlanden
etc., pro ut in literis, in date
28e December 1656, mette
vercoopcedulle, gequoteert            G
Sijnde ondertijckent L. van Kessel
[Hiernaast in de marge:]
Overgelevert aen de heeren erffgenamen

Item een obligatie van dry
duysent guldens capitael, gelooft
bij Henrick Haga, ten be-
houve van de heer Willem van
Hout, in date ende onderteeckent
den 1e Marty 1663, geteeckent letter     H
[in de marge hiernaast:]
3000.0.0
dese bij den heere
Haga ingetrocken
tot voldoeninge
van het legaet
deser obligatie


image00020
Item eene obligatie van
7500 guldens, gelooft bij Pieter
Lus, ontfanger van de convoyen
ende licenten ten behouve van de
gemelte heere van Hout,
uytwijsende de geseyde obligatie
bij den voorsz. Lus ende Elisabeth
Conincx, onderteeckent in date
den 3en Februari 1659, geteeckent
letter ende geprolongeert den            J
den 3e Februari 1662

Rest
Item eenen schepenen transport-
brieff, mentionerende van huys,
hoff, erfhuys ende ackerlant,
groot ontrent vier looperse
sandtlant etc., gelegen in de
parochie van Roosmaelen aen de
Cruystraet, genoempt Joost
Hurkens Hof, beginnende den
voorsz. transportbrieff, daermede die voorsz. van Hout
aen de voorn. huysinge ende landerijen
gecomen is, Ariaen Janssen van den
Heuvel etc., pro ut int selve
transport, gedateert den 22 January
1661, geteeckent Werthuyser, gequoteert
letter                        K

image00018
Item eene obligatie van
sestienhondert gulden capitael,
gekoofft bij Arnt van Thienen,
heere van Berlicum ende
Middelrode, ten behouve van de
heer Willem van Hout,
tegens vier ten hondert, wesende
van date den 2en April 1663,
gequotiseert letter                L    
[Hiernaast in de marge:]
1600.0.0
Dese obligatie bij de heeren execu-
teuren ondergehouden, om daeruyt
offte uytte gereede
penningen bij de heeren erffgenamen daervoor
te furneren en het rest der legaten te voldoen.
Item eenen schepenschult-
brieff van 400 gulden capitael,
gelooft bij mr. Jurriaen
van Zutphen, ten behouve als
voor, pro ut in lettris, gedateert
den 19 May 1664, gequoteert         M
Item eenen schepenconstitutie-
brieff mentionerende van
eenen chijns van 50 gulden
jaerlijcx, vercocht bij jonckeer
Bartholt van de Voort
etc., ten behouve van de heer
Willem van Hout, van ende
uyt eene hoeve lants op de
Cruysstraet onder Roosmaelen,
verschijnende den 22e Marty,
pro ut in lettris, gedateert
22 May 1664, te los met
1000 guldens, gequoteert letter        N
[Hiernaast in de marge:]
1000.0.0
Desen is bij de heeren
executeuren over-
genomen om aen de
kerck van St. Jans
overgelevert
te worden in vol-
doeninge van het legaet deser rente
Restant jaer 1669 noch 13 gulden

image00019
Item eene obligatie
van 2000 guldens, gelooft
bij Maria de Lelie,
tegens 5 gulden 10 stuyvers
van t'hondert, uytwijsende
de geseyde obligatie, ge-
dateert den 15e October 1665, gequoteert letter     O
[Hiernaast in de marge:]
2000.0.0
Dese obligatie
bij den heere drossart
Haga overgenomen
in voldoeninge van
sijn legaet
Item eenen constitutie-
brieff van hondert guldens
jaerlijcx lijfrente tot
laste van den weeshuyse
in date 11 Meert 1666, als
eerstorinen compt te cesseren,
geteeckent letter                 P
[Hiernaast in de marge:]
Desen brieff
bij de heeren
executeuren
overgenomen
om denselven
te doen casseren
Item eenen schepen constitutie-
brieff, spreeckende van
eenen chijns van 15 carolus
guldens, verschijnende den
17e April, uyt eene hoeve
lants, gelegen tot Roosmalen
aende Cruysstraet, vercocht
bij Peeter Henrick Preeckers
[Hiernaast in de marge:]
Aen haere
erffgenamen
overgelevert.

Rest
image00021
ten behoeve als voor, pro
ut in lettris, gedateert
den 17e April 1666, te los
met 300 gulden, gequitoseert letter         Q

Rest
Itgem eene obligatie van
3000 gulden capitael, gelooft
bij jouffrouw Kuyssen
ten behouve van de gemelten
heere van Hout, tegens
5 percent van date
20 April 1667, geteeckent letter         R
[Hier staat in de marge:]    
3000.0.0
Dese oyck aen de-
selven erffgenamen
overgelevert

Aldus geinventariseert de gereede
penningen, obligatien, renten, chijnssen
ende gronden van erven bij wijlen den
voorsz. heere Willem van Hout
metter doodt geruympt ende naergelaeten
ende in den sterffhuyse bevonden, uytge-
nomen den huysraet ende meubelen,
linnen ende wollen, schilderijen als
andersints, waerover de heeren
vrienden ende erffgenamen malcanderen
hebben verstaen (soo sij verclaerden),
gedaen ten versoucke van de gemelte
heeren executeuren ten

image00022
overstaen van jonckeer Henrick Haga,
ordinaire edelman van haer hoocheyt me-
vrouwe princesse douagiere van sijn
hoocheyt den heere prince van Oraignien
ende drossart van Leerdam ende jouffrouw
Jacomina Haga, sijne sustere, midtsga-
ders domine Outhusius als man ende
momboir van jouffrouw Maghdalena
Besemers, sijne huysfrou, die dese inventaris
de voorsz. heeren executeuren
ende mij notaris tot meerder verseeck-
eringe mede hebben onderteeckent
den 21 Meert 1600 tseventich.
t'Oirconde
Copes
Corn. Gans
maghda
Jacomyna Haghes
Jacobus Kuchlius, nomine uxoris (uit naam van zijn vrouw)
Et me presente notario
ad premissa requisito
Quod attestor
L.B. van Duersen nots.

Wij ondergeschreven verclaren dat
op data deser alles bij ons is gedaen.
L. Verricht

image00023
gelevert twee brieven ieder van
30 gulden s'jaers, gereduceert op 50 gulden
t'samen, uyt twee huysen op de houven
naest malcanderen gelegen, staende
hier voere geteeckent cum lettre C van d'overleveringe
van welcke brieven bij den voorsz. rentmeester
ende blockmeesters eene schepenkennisse
tot ontlastinge van de gemelte executeuren
is verleden ende gepasseert
den 11e Augusti anno voorsz., alnoch duer
mij notaris wegens d'executeuren gelevert
aen de regenten van t'weeshuys den rente-
brief van 100 gulden jaerlijcx het weeshuys
bij den testamente van zaliger d'heer Willem
van Hout gelegateert. t'Oirconde
L. van Duersen

image00024
geen tekst

image00025
Ende verricht. Soo en gelijck de
marginalia op iederen text gestelt
sijn medebrengende. Actum ut supra.
Copes
Corn. Gans
H. Hagha
Jacomyna Hagha
Jacobus Kuchlinus, nomine uxoris
Et me presente notario ad premisse requisito
Quod attestor
L. van Duersen nots.

image00026
geen tekst

image00027
21 Meert 1670
Inventaris van de
goederen van den
heere van Hout

image00028
wesen erfgenaem van mijne naerlaticheyt
bovendiens maecke ende legatere ick
aen gemelten jonckheer Hagan noch vier duysent
guldens eens vooruyt, dit verclare
ick te wesen mijne ierste codicillaire
additie ende uyttersten wille. t'Oirconde
met mijn eygen handt onderteeckent
den 17en February 1600 tseventich.
Willem van Hout

image00029
In den naem ons Heeren, Amen
Ick Willem van Houten, schepen deser stadt, wettige
naergelaeten weduwenaer van wijlen joufrouwe
Eleonora Hagen, cranck te bedde liggende, nochtans
mijn verstant, memorie ende andere sinnen
volcomentlijck machtich, gelijck bleeck mij
aensiende ende hoorende spreecken, lauderende,
approberende ende ratificerende midts desen
alsulcken testament, lest ende uyttersten wille,
als ick met mijn eygen handt hebbe geschreven
ende onderteeckent ende bij den notaris mr.
Thomas van Hijnsberch besloten sijnde, de notulen
daerop gestelt, hebbe bij maniere van codicillaire
additie alnoch gemaeckt ende geordonneert
t'gene hiernaer is volgende, willende ende
begerende t'selve van alsulcker werden ge-
houden te worden, cracht, macht ende effect
te sorteren, in alsulcken voegen ende manieren
alsoff mijn voorsz. principalen besloten
testamente mede geinsereert ende begrepen
stondt. In den iersten wil ende begere wel
expresselijck dat de obligatie ofte contract
van dryduysent guldens, gestaen hebbende
op Jacobus Cops, ende bij jonckheer Hendrick
Hagen, edelman van haer hoocheyt mevrouwe
de princesse, douargiere van sijn hoocheyt den
heere prince van Oraignien ende drossart van
Leerdam tot sijnen laste genomen
sal wesen vereert, mette achterstallige
intresten, sulcx ick doen bij desen, jae doodt
ende te niete ende houden off etc. Ende niet
behoeven in te brengen, niettegenstaende in
mijn testament contrarie hebbe ofte
staet gedisponeert, ende niettemin mede

 

Rinus van Hout zei op di, 03/23/2021 - 13:53

Beste Geert,
Kon nu de laatste mail even open zetten. Ingreep gehad. Nu weer aan de beterende hand.

Heel hartelijk bedankt voor je hulp. Mijn vraag: wat kan ik voor je terug doen. Is een hele klus geweest. Zie je reactoe tegemoet.

Geert Ouweneel zei op di, 03/23/2021 - 13:57

Je hoeft neits terug te doen. Voor mij is het een hobby en zo werk deze site ook niet.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.