Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Notariële akte Amsterdam

Ben nieuw op het Forum. Deze notariële akte uit 1656 leek mij aanvankelijk met veel moeie leesbaar maar ik zou hulp heel goed kunnen gebruiken.

Reinier

Reacties (5)

aline zei op di, 01/30/2018 - 17:27

wil je hem helemaal getrancribeerd hebben? of heb je al een eerste versie gemaakt?

Reinier zei op di, 01/30/2018 - 20:11

zou prachtig zijn. Ben er maar even aan begonnen. Klasse!

aline zei op wo, 01/31/2018 - 12:18

ik heb een transcriptie van pagina 1, maar kan hem niet verzenden. Heb je een email adres?

Reinier zei op wo, 01/31/2018 - 16:59

Geweldig bedankt Aline! Graag op ramneel@live.nl 

Geert Ouweneel zei op vr, 12/27/2019 - 10:10

Ik heb wat gezocht naar vragen die nog niet (volledig) beantwoord waren. Ik kwam deze tegen. Aline heeft al een pagina bewerkt. Hieronder mijn uitwerking van de volledige akte plus aanhangsel. Misschien mosterd na de maaltijd/

 

Op huyden den 27en April anno 1656
compareerde voor mij Pieter van Buytene, notaris
publicq, bij den Hove van Hollandt geadmitteert, t'Amsterdam
residerende, in presentie van de nabeschreven getuygen, De Edele
sinjeur Hendrick Trip, wonende binnen deser stede, mij notaris
bekent, als man ende voocht van juffr. Johanna
de Geer, sijn huysvrouw, enige ende universele erfgenaem
van Mathijs de Geer, haer vader zaliger, ende heeft
in dier qualite geconstitueert ende machtig gemaeckt,
sulcx doende bij desen, d'Edele Heer Louys de Geer, heere van
Lamonselle, residerende tot Mastricht, omme uyt sijn
comparants naem ende van sijnentwegen van een iegelijck
die alrede aen het sterfhuys van de voorn. Mathijs
de Geer schuldich sijn, ende naer desen noch schuldich
werden sullen, t'sij waer off op wat plaetsen d'selve
soude mogen woonen, t'innen, vorderen ende ontfangen alle
t'gene deselve debiteuren, als vooren geseyt, debet staen
ende noch debet sullen werden, alles volgens reeckeningen
ende bescheyden daervan sijnde, quitantie van alleen ontfang
te geven ende naermaninge, ist noot, te caveren
ende bij onwillicheyt van eenige debiteuren, soo sal hij
geconstitueerde vermogen te compareren voor
alle heeren, hoven, gerechten ende rechteren /
daer vereyscht sal werden, ende aldaer op ende jegens eenen
iegelijcken te ageren ende recht te spreecken, soowel
eysschende als verwerende in omnibus ad lites cum
potestate subsitutendi unum vel plures in communi
forma, oock all begonne ende aengevange processen
t'sij waer ende voor wat rechteren deselve ongedecideert
hangen te vervolgen tot den uyteybde ende diffinitive
sententie toe, item met een iegelijck ,sulcx nodich sijnde,
te mogen reeckenen ende liquideren, reeckeningen te sluyten
ende salderen, d'selve t'approberen ofte contradiceren
naer dat den goeden raet van den geconstitueerde
gedragen sal, ende t'genen hem comparant in qualite voorsz.
bevonden sal werden te competeren, mede t'ontfangen
insgelijcx quitantie daervan te geven, ende voor
naermaeninge in te staen. lastende wijders
den voorn. heer geconstitueerde omme met
een iegelijcken te mogen accorderen, transigeren ende
verdragen de saeck ende questie aen goede mannen
off arbiters te mogen submitteren ende verblijven
ende tot dien eynde in te gaen, teyckenen ende passeren
sodanige accoorden, compromissen ende andere actens,
t'sij met of sonder pena ende onder off sonder condemnatie
van soodanige hooge of laege rechters als den voorn.
heer geconstitueerde goet ende geraden vinden sal. /
Ende voorts in desen soo in rechte als daerbuyten noch
alles te doen ende laten, wes hij comparant, selfs
present sijnde, soude connen ende mogen doen. Gelovende
van waerden te houden t'gunt in crachte deses
gedaen ende verricht sal werden, onder verbandt
ende subjectie als naer rechten. Alles oprecht
gedaen t'Amsterdam, ter presentie van
Philips Engelbrecht ende Willem Banning als
getuygen hiertoe versocht.
Quod attestor rogatus, P. van Buytene, nots. publ. 1656

Op huyden den 5en dach May 1656 compareerde d'heer Louys de
Geer, bovengenoempt, heeft mits desen uyt crachte der boven geinsereerde
machte van substitutis mits gesubstitueert ten fine ende effect als
voor sr. Lambert de Thiere present den last aenveerdende om te gebruycken
ten allen plaetsen ende tijden in recht ende daerbuyten dye voorsz. macht
van constitutie volcomentlijck, soo ende gelijck den heer substituant
soude cunnen off meugen doen, waert dat hij allentomme present ende
voor oogen waere, mett befloofte ende verbant als aldaer gestipuleert .
Aldus gedaen ende bij partije geteekent, ter presentie van d'eersame Jan Bruels
ende Lenaert Mennen, burgers deser stadt, als getuygen hiertoe versocht.
Quod attestor Louis de Geer

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.