Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Notariële akte 1656

Blz 2

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op zo, 03/08/2020 - 15:42

Ik mis bladzijde 1. Baldzijde 2 en 3 lezen als volgt:

daer vereyscht sal werden, ende aldaer op ende jegens eenen
iegelijcken te ageren ende recht te spreecken, soo wel
eysschende als verwerende in omnibus ad lites, cum
potestate substituendi unum vel plures in communi
forma. Oock alle begonne ende aengevange processen,
t'sij waer ende voor wat rechteren deselve ongedecideert
hangen, te vervolgen tot den uyteynde ende diffinitive
sententie toe. Item met een iegelijck, sulcx nodich sijnde,
te mogen reeckenen ende liquideren, reeckeningen te sluyten
ende salderen, d'selve t'approbeeren ofte contradiceren,
naer dat den goeden raet van den geconstitueerde
gedragen sal, ende t'gene hem comparant in qualite voorsz.
bevonden sal werden te competeren, mede t'ontfangen,
insgelijcx quitantie daervan te geven, ende voor
naermaninge in te staen. Lastende wijders
den voorn. heer geconstitueerde omme met
een iegelijcken te mogen accorderen, transigeren ende
verdragen de saeck ende questie aen goede mannen
off arbiters te mogen submitteren ende verblijven,
ende tot dien eynde in te gaen, teyckenen ende passeren
sodanige accoorden, compromissen ende andere actens,
t'sij met of sonder pene ende onder off sonder condemnatie
van sodanige hooghe off laege rechters als den voorn.
heer geconstitueerde goet ende geraden vinden sal. /
Ende voorts in desen soo in rechte als daerbuyten noch
alles te doen ende laten wes hij comparant selfs
present sijnde, soude connen ende mogen doen. Gelovende
van waerden te houden t'gunt in crachte deses
gedaen ende verricht sal werden. Onder verbandt
ende subjectie als naer rechte. Alles oprecht
gedaen t'Amsterdam. Ter presentie van
Philips Engelbrecht ende Willem Nanning als
getuygen hiertoe versocht.
Quod attestor rogatus
P. van Buytene nots. publ. 1656

Op huyden den 5en dach May 1656 compareerde d'heer Louys de
Geer bovengenoempt, heeft mits desen uyt crachte der bovengeinsereerde
machte van substitutie, mits gesubstitueert ten fine ende effect als
voor sr. Lambrecht de Thiere, present den last aenveerdende, om te gebruycken
ten allen plaetsen ende tijden in recht ende daerbuyten dye voorsz. macht
van constitutie volcomentlijck, soo ende gelijck den heer substituant
soude connen off meugen doen, waert datt hij allentomme present ende
voor oogen waere, mett beloofte ende verbant als aldaer gestipuleert.
Aldus gedaen ende bij partije geteekent ter presentie van d'eersame Jan Bruels
ende Lenaert Mennen, burgers deser stadt als getuygen hiertoe versoocht.
Quod attestor Louis de Geer

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.