Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

notariële acte uit 1676 – deel 2

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op ma, 07/27/2020 - 10:59

deel 2

voor soo veel die sullen komen te bedragen, in te houden,
dogh indien de voorsz. kooppenningen meerder soude mogen
komen te bedragen als de gemelte heeren executeurs
sullen konnen pretenderen,
in sulcken geval van de overschietende penningen behoor-
lijkce reeckening, bewijs ende reliqua sullen doen aen
dien het behoren sal, renuntierende hij compa-
rant vervolgens mits desen in sijne voorsz. qualiteyt alle verhuyreinge, bemoeyinge
ende bekommerigen die hij comparant te vooren
eenichsints gehadt heeft, alle hetselve
latende aen de goede sorge ende directie van de
opgemelte heeren executeurs ende vooghden in maniere
hierboven verhaelt,
gelijc deselve heeren ende meesters
Pieter van Loon ende Theodorus Graswinckel
mede voor mij notaris ende de naergenomde
getuygen compareerde, beloofde met
de voorsz. overneminge te neemen conten-
tement ende dienvolgende de voorsz.
Lourens Lievenssen, mitsgaders aen de
kinderen ende erfgenamen van Maeycken
Kieckens ingevalle de voorsz. huysinge
ende erve in tijden ende wijlen minder mochten
comen te gelden, dat sij comparanten in qualite
voornt. daerop hebben te pretenteeren
om het cort nu nochte nimmermeer
te sullen moeyen ofte molesteeren /
belovende een ende ander
over tgunt voorsz. staet onverbreeckelijck
naer te comen ende te achtervolgen,
sonder bedroch onder verbant als naer
rechten. Aldus gedaen, verleden ende
gepasseert binnen Leyden, present den
ondergeschreven getuygen.
P. van Loon
Theodorus Graswinckel
X tmerkc gestelt bij Lourens Lievenssen
Jan de Feye
J. Verburgh
Twelck ic affirmere
J. van der Eyck notaris publicq

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.