Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

notariële acte uit 1676 – deel 1

Toen mijn voorvader Pieter Geesteranus in 1673 overleed waren al zijn drie kinderen reeds overleden. Zijn erfgenaam was Nanning Geesteranus, een zoon van Pieters broer Jan/Johannes, die op dat moment minderjarig was.

In bijgevoegde notariële acte uit 1676 lijkt iets voor Nanning geregeld te zijn, maar ik kan niet lezen wát. Is er iemand die dat wél kan?

Alvast dank!

Groeten,

Anneloes

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op ma, 07/27/2020 - 10:52

deel 1

Op huyden den 26en Februari anno 1676
compareerde voor mij notaris publicq
ende voor den naeschreven getuygen, Lourens
Lievenssen, outste soon ende
leenvolger van Maeycken Kieckens
voor hemselven als hem sterck makende
voor sijne verdere broeders ende susters,
ende derselver kinderen alle erfgenamen
van de voorn. Maeycken Kieckens ende
van t'merendeel voor soo veel de meerderjarige
belangt ten tijde ende plaetse van desen
jegenwoordige accorde aldaer present,
ende verklaerden overgegeven
te hebben ende over te geven mits desen, dat de heeren ende meesters
Pieter van Loon ende Theodorus Graswinckel, beyde
advocaten voor den Ed. Hove van Hollant, in qualiteyt
als executeurs van den testamente, mitsgaders vooghden
over de minderjarige erffgenaem van doctor Petrus
saliger, die op sijn comparants huys ende erve, genamet Den
Oyevaer, staende aen de oostsijde van de Delfsche Vliet
op het hoeckje van het feylant tot Leyden voorsz. nogh hebben
lopen een custinghbriief ter somme van ƒ 450.-, waer-
van den eersten Mey 1676 aenkomende drie jaeren renten
tot 22 gulden 10 stuyvers verlopen sullen sijn, het gemelte
huys ende erven (welck nu ledigh ende onbewoont is, oock
eenige nodige reparatie van noden heeft) sullen vermogen te aenvaerden,
repareren ende tot hunne profijte verhuyren, omme
uyt de huyrpenningen de gedane reparatie, de alrede
verschenen ende nogh te verschijnen renten als andere te
dragen, lasten als van de bij hun albereyts gedebourseerde
verpondingen ende 200ste penningen ende anders
te konnen bekomen, met speciale
overgifte dat de opgemelte heeren, wanneer de
huysen alhier wat williger sullen werden,
het voorsz. huys ende erve met kennisse ende
goetvinden van de heeren regenten vant
weeshuys alhier ter stede, te koope sullen mogen stellen ende t'allen tijden
effectiverlijck te mogen verkopen ende aen den koper op te dragen,
de penningen van de voorsz. koop in minderinge van de
bovenstaende custinghpenningen tot ƒ 450, mitsgaders van de
gedane reparatie, verlopen renten, betaelde 200ste
penningen ende verpondingen, als andere lasten /

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.