Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Nog wat te corrigeren vrees ik 1425 Antwerpen

1425 Haywighe van Borssele x Jan Mouwe verc Boudewijn Snoye op sted te Hoeghstraten ; huys bynnen Hoeghstraten geh den Ynghel , lant te Hoeghstraten geh de Cymmer, beemt te Zundert

Sr #11 f 121 v 001 Felix archief  Antwerpen

1. Jouffr Haywighe van Borssele cum tutore et marito Jan Mouwe vercocht

2. Boudewine Snoye tjaers erflic een lib grooten prout op een stede met huyse

3. hove gronde beemde have ende met al sine toebehoerten houdende omtrent

4. VIII buynder te sine ghelyc ende in alse manieren dat voirs goet

5. toebehoerde Maes Gielis geleghen bynnen Hoeghstraten tusschen Heinrix

6. tH... erfgename stede ende Rombout Peeters erfgenamen goede . Item op

7. een huyse ende have gelegen binnen Hoegstrate geheten den Ynghel

8. tussen Jacob Antonis huys ende wilen des ….huys . Item een

9. stuc lants cum fundo houdende een buynder parum magis aut minus

10. geleghe bynnen Hoeghstraten geheten den Cymmer tussen heren vander

11. Plaetsen goet ende Jans goede van Ale . Dandum alle jaeren tot

12. natal te waerne ende te claerne op XXI loepen rogs erflic ende aller

13. hande manieren … obligavit voirs h.... Item op een zyster rogx tjaers erflic Claus

14. vander Eyct uut voirs ….gerede. Item in also hande manieren

15. uuten voirs huyse geheten de .. ughs goede XXXIII loepen rox erflic

16. ende selen gerechte heren chijs uten voirs goede gronde gerede ende

17. anders nyet . Gebraeck yet obligavit de voirs Mouwe sin helft van

18. vanden beemt cum fundo geleghen bynnen Zundert tussen Heinrix goet

19. vander Haer ende tot Lenners goet . Daer af dat dander helft toebe-

20. hoor Aert Mouwe sin broeder. Item noch eenen halven beemt gelegen

21. bynnen Zundert tussen Hendrix Wraden beemt ende Peter Gheerts

22. beemt . Daer op dander helft toebehoert den selven sine broeder

23. die waerne op nyet . Gebraeck Antoon obligavit seipsum et sua

 

De eigennamen zijn een probleem ...

Guido

Reacties (2)

Michel G. zei op wo, 04/26/2023 - 11:58

Dag Guido,

Eigennamen blijven vaak lastig. Zeker bij namen die niet of nauwelijks meer voorkomen. En de naam uit de context afleiden gaat ook niet.
Mijn lezing van de namen is soms afwijkend aan die van jou. Maar dat is nog altijd geen garantie dat mijn lezing de juiste is.

1. Jouffrouwe Haywighe van Borssele cum tutore et marito Jan Mouwe vercocht
2. Boudewijn Snoye tsjaers erflic een lib grooten prout op een stede met huyse
3. hoeve gronde lande heyen ende met al sijne toebehoerten houdende omtrent
4. VIII buynder te sinen ghelyc ende in alre manieren dattet voirs goet
5. toebehoerde Maes Gielis geleghen bynnen Hoeghstraten tusschen Heynrix
6. Thonis erfgename goede ende Rombout Poirters erfgenamen goede . Item op
7. eens huys cum fundo geleghen bynnen Hoegstraten geheten den Ynghel
8. tussen Jacob Antonis huys ende Willem des Visschers huys . Item ^op^ een
9. stuc lants cum fundo houdende een buynder parum magis aut minus
10. geleghen bynnen Hoeghstraten geheten den Cymmer tussen heeren Mant(?)
11. priesters goet ende Jans goede van Ale . Dandum alle jaere tot
12. natalis. Te waerne ende te claerne op XXI loepen rogs erflic in alre
13. hande manieren gaende uut  voirs hoeven. Item op een zister rogx tsjaers erflic Wouter
14. vander Byest uuter voirs hoeven gaende. Item in alre hande manieren
15. uuten voirs huyse geheten den Ynghel gaende XXXIII loepen rox erflic
16. ende sinen gerechten heeren chijs uuten ^allen den^ voirs goeden gaenden gaenden[sic] ende
17. anders nyet . Gebraeck yet obligavit de voirs ^Jan^ Mouwe sijn helft van
18. eenen beemt cum fundo geleghen bynnen Zundert tusschen Heynricx goet
19. vander Haert ende Aert Bevers goet . Daer af dat dandere helft toebe-
20. hoert Aert Mouwe sijn broeder. Item noch eenen halven beemt ghelegen
21. bynnen Zundert tussen Hermans Wreden beemt ende Peter Gheerts
22. beemt . Daer af dandere helft toebehoert den selven sijnen broeder
23. Te waerne op nyet . Gebraeck yet aen obligaverunt seipsum et sua

Guido Snoeys zei op wo, 04/26/2023 - 15:25

Michel;

Jouffrouwe in de betekenis van jonkvrouw ? 'van Borssele' was in die periode de adelijke familie met veel eigendom in Hoogstraten. 

Als een bu(y)nder bijna een hectare is dan is 1 pond groot toch heel wat waard als jaarlijkse betaling.

Groeten en weeral bedankt 

 

Guido

 

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.