Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Nog enkele passages 1424 Antwerpen

https://felixarchief.antwerpen.be/detailpagina?invnr=SR_10&dtnr=1224_31…

19/06/1424 Jan vander Rijt en Henric vander Calsteren, Heinric van … en Danckaert de Moelneer en Jan van Rijthoven huys geheten de Lupaert gest aende marct achter vut inde Boelincstrate met een stalle hove gest inde strate geh den Hof; Janne Snoeye x …..

InventarisNr. SR#10 f 152 v 005 f 153 r001

 

1. Jan vander Rijt vo(e)rs den helft ende Henrick vander Calsteren vo(e)rs dander helft

2. waert de selve Jan vander Rijt vo(e)rs den helft Heinric van Rijt(hoven ?)

3. Danckaert de Moelneer ende Jan van Rijthoven inden name van Heinric van(der)

4. Calsteren vorighe vo(e)rs dander helft inden jare van XXII verc(ocht) Janne Snoeye (ende)

5. Katline Mathijs Gheerts dochter die huysinge geheeten den Lupaert van voren

6. gestaen aen den marct tusschen Claus Aluyns etc ende Jans vander Rijt vo(e)rs

7. achter vut inde Boelincstrate met eenen stalle hove gronde die daer oic toebehoren

8. gestaen inde strate geheeten den Hof tusschen Jans van Wesele erve ex ut op

9. condamneren gelijc zeten theergrasse die daer af zyn ende met wel met lange begrepen van

10. die onder dander v(er)claere dat de voirs Jan vander Rijt ende Heinric vander Cal(steren)

11. den selven Janne Snoeyen ende Magriete sine wive ? scepen brieve daer af blyven souden

12. oic eest dat de voers Jan vander Rijt ende Heinric vander Calsteren in volcomenisse

13. der voerwaerde voirghe etc in de vorige theergrasse begrepe beloenden dat hy omme

14. eene somme gelt die …...in voers Janne Snoeyen ….. de vorighe

15. huyse malder selen voren .. gelyc dat v(er)claert staet. Droech op etc

16. te waerne op XXXVIII ...gulden erflic Jans erfgenamen van Sompeken. Item VI

17. gulden cronen erflic Willem Noyts. Item XXV ….eenen oude Ynghelsen erflic

18. in aller hande chijs vut.gaende ende <alsulke chijs als gasthuys van ….

19. daer op heeft …..betaelt met> XII brabantse grooten

20. gasthuyse aen sente Jans poorte uyten voirs stalle gaene ende II gaende jaren ..

21. op heeft Wouteren van Wesele uyten voirs stalle gaende.

Reacties (5)

Guido Snoeys zei op do, 03/23/2023 - 09:32

vervolg

Succes

Guido

Michel G. zei op za, 03/25/2023 - 08:38

Dag Guido,

Ik lees het zo:

1. Jan vander Rijt voir den helft ende Heinric vander Calsteren voir dander helft
2. want de selve Jan vander Rijt voir den helft Heinric van Rijth[oven]
3. Danckaert de Moelnere ende Jan van Rijthoven inden name van Heinricke v[ander]
4. Calsteren voirs voir dander helft inden jaere van XXII vercochten Janne Snoeye [ende]
5. Katlinen Mathijs Gheerts dochter de huysinge geheeten den Lupaert van voer
6. gestaen aen de marct tusschen Claus Alleyns etc ende Jans vander Rijt voers
7. achter uut inde Boelincstrate met eenen stalle hove gronde die daer oic toebeho[iren]
8. gestaen inde strate geheeten den Hof tusschen Jans van Wesele erve ex utraque m[et]
9. condicien gelijc zekeren chiregraffen die daer af zijn ende met wel int lange begrepen h[....]
10. die onder dander verclaren dat de voirs Jan vander Rijt ende Heinric vander Calst[eren]
11. den selven Janne Snoeyen ende Magriete sinen wive scepenen brieve daer af verlijen souden
12. Soe eest dat de voers Jan vander Rijt ende Heinric vander Calsteren in volvuernissen
13. der voirwairden voirscreven inde voirs chirograffe begrepen bekenden dat zij omme
14. eene somme gelts die hem etc vercocht etc den voirs Janne Snoeyen ende eius uxor de voirg
15. huysen in alder selver vormen voegen gelijc dat boven verclaert staet. Droech op etc
16. Te waerne op XXXVIII chijnsgulden erflic Jans erfgenamen van Sompeken. Item VI
17. gulden cronen erflic Willemme Noyts. Item XXV oude grooten erflic ende eenen ouden ynghelsche erflic
18. in alderhande chijse uuter voirs herbergen gaende ende ^alsulken chijs als tgasthuys van sinte Janspoirte
19. daer op heeft ende die men nu betaelt met^ XII scellinge grooten ende II hoendere Janne ende
20. Wouteren van Wesele uuter voirs stalle gaende.

Guido Snoeys zei op za, 03/25/2023 - 10:44

Hallo Michel,

Ik ben serieus in de war om verschillenden redenen.

 a) Vooreerst een paar woorden die ik niet thuisbrengen:

Condicien gelijc zekeren chiregraffe

Dan de verschillende munten die hier dooreen gebruikt worden.

Ook de verspringingen die de zinnen gekapt onduidelijk maken.

b) Daarnaast iets onduidelijk:

Janne Snoeyen is gehuwd met Katline Mathijs Gheerts dochter zoals ook blijkt uit andere acten.

' inden jaere van XXII vercochten Janne Snoeye [ende]
5. Katlinen Mathijs Gheerts dochter de huysinge geheeten den Lupaert '

Jan overlijdt enkele jaren later en Katline hertrouwt met Jan Typ

Maar dan zie ik in de tekst (in het tweede deel) 

'den selven Janne Snoeyen ende Magriete sinen wive scepenen brieve daer af '

Gaat het hier dan om een andere Jan ? Foutje ?

c) Dit maakt deze acte inhoudelijk heel moeilijk interpreteerbaar.

Wat maak jij daar van, hoe lees jij dat inhoudelijk ???

 

Groeten

Guido

Michel G. zei op zo, 03/26/2023 - 20:18

Dag Guido,

Hoe het genealogisch allemaal in elkaar steekt, daar heb ik uiteraard geen zicht op. Het enige wat ik kan doen is de tekst uitschrijven zoals ik hem lees. Strikt gezien staat hier in deze akte ook nergens geschreven dat Katlijne Mathijs Gheertsdochter de vrouw was van Jan Snoeye. Even verderop in de akte wordt dat van Magriet wel gemeld.
Nu zal er destijds bij het opmaken van een akte zo af en toe wel eens een foutje gemaakt zijn, maar dat zal toch slechts sporadisch gebeurd zijn. Dus om nu meteen te veronderstellen dat er hier een foutje gemaakt is en er eigenlijk Katlijne had moeten staan in plaats van Magriete - omdat dat beter in het plaatje past - lijkt me wat te kort door de bocht. Verder onderzoek zal dat eerst moeten uitwijzen.

Verder:
* Condicien gelijc zekeren chiregraffe (= chirograaf), zie https://www.dbnl.org/tekst/dela012alge01_01/dela012alge01_01_00317.php
* de verschillende munten die hier dooreen gebruikt worden: al die verschillende muntsoorten waren toen één voor één gangbare en wettelijk toegelaten betaalmiddelen.

Met vriendelijke groeten,
Michel

Guido Snoeys zei op ma, 03/27/2023 - 10:55

Bedankt Michel,

Natuurlijk heb je gelijk , dit is geen genealogisch forum.

Alleen was ik verwonderd omdat:

1421 Jan Snoeye x Katlinen Mathijs Gheerts dochter huw voorw

Sr #7 f243 r 001  ps: Katline Mathijs Gheerts was vroeger gehuwd met Claus de Backer. Ze hadden een zoon Jan de Backer.

Dus ik vroeg me af of er inderdaad 'sine wive ' stond en of de dat inderdaad de 'selven' was.

Jan Snoeye overlijdt in 1423 (acte van zoon Bouwen) , dus het kan geen tweede huwelijk zijn.

Van chirograffe (graaf) had ik nog niet gehoord , weeral wat 'wijzer'.

Is het misschien door de uitgebreide handelsbetrekkingen dat er zoveel verschillende geldsoorten in omloop waren. .Maar ook dat is stof voor een ander forum.

Groeten

Guido

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.