Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Nog enkele muizenissen 1473 Antwerpen

16/06/1473 Peter Snoeye Janss te Wilmaersdonc verc Janne Bouwens vischcooper op lant te Wilmersdonc opt Oosteynde comende met een eynde aen sheerenstrate en metten anderen eynde aenden Schenckeldijc; lant ald inde Crommade

Sr #84 f 068 r 004

 

1. Peter Snoeye Janss[oone] ges[eten] te Wilmaersdonc verc[ocht] Janne Bouwens vischcoope[r] is

2. een halster rox op o[m[tr[ent] twee gemete lants c[u]m fundo et p[ertinen]tiis gel[egen] bynnen Wilmersdonc

3. opt oosteynde tuss[chen] Huyghs Moelne[re]n erfg[enamen] erve aende oostzide en[de] Jans van Hornicke

4. erve aende Westzide comen[de] mett[en] 1 eynde aen she[re]nstr[ate] en[de] mett[en] ande[re]n eynde

5. aende schenckeldijc. En[de] noch op o[m]tr[ent] IX vie[re]ndeel gemets lants cum fundo et p[ertinen]tiis

6. gel[egen] ald[aer] inde cromade tuss[chen] Giel Bordonc erve aende oostzide en[de]

Anth[onijs]

7. Woyts erfg[enamen] erve aende westzide Dand[um] Joh[ann]is en[de] van Joh[ann]is

p[ro]x[im]o om[me]

8. 1 jaer Idem de yerste pacht d[aer] af te gevene en[de] te leveren bynne[n] Antwerpe[n]

c[u]m m[en]s[ur]a

9. t[er] stede . Te waerne op II s[chellingen] VI d[enieren] gr[ooten] erfl[ic] Kerstin[e] van

Ov[er]steghe

10. ute[n] yerste II gemete[n] l[ants] gaen en[de] de gerechte thiende en[de] dicagie uten

lesten

11. IX vie[re]ndeel gemeets l[ants] gaen en[de] anders nyet . Gebr[aeck] yet se et sua

Salvo

12. dat hij a[ut] sui quitabunt ad pl[acitu]m met III lib[rae] XV s[chellingen] gr[ooten]

br[abants] en[de] met voll[en] pachte

XVI die junii

Reacties (1)

Michel G. zei op di, 07/09/2024 - 10:49

Dag Guido,

Hier is alweer, op enkele details na, weinig aan te verbeteren. Meer nog: van sommige woorden die ik anders las was jouw lezing de correcte. De muizenissen uit 1473 waren uiteindelijk de volgende:

1. Peter Snoeye Janss geseten te Wilmaersdonc vercocht Janne Bouwens vischcoopere tsjaers
2. een halster rox op omtrent twee gemete lants cum fundo et pertinentiis gelegen bynnen Wilmersdonc
3. opt oosteynde tusschen Huyghs Moelneeren erfgenamen erve aende oostzide ende Jans van Hornicke
4. erve aende Westzide comende metten 1 eynde aen sheerenstrate ende metten anderen eynde
5. aenden schenckeldijc. Ende noch op omtrent IX vierendeel gemets lants cum fundo et pertinentiis
6. gelegen aldaer inde crommade tusschen Gielis Bordonc erve aende oostzide ende Anthonijs
7. Woyts erfgenamen erve aende westzide Dandum Johannis ende van Johannis proximo over
8. 1 jaer deinde den yersten pacht daer af te gevene ende te leveren bynnen Antwerpen cum mensura
9. ter stede . Te waerne op II schellingen VI denieren grooten erflic Kerstinen van Oversteghe
10. uten yersten II gemeten lants gaende ende de gerechte thiende ende dicagie uten lesten
11. IX vierendeel gemeets lants gaende ende anders nyet . Gebraeck yet se et sua. Salvo
12. dat hij aut sui quitabunt ad placitum met III librae XV schellingen grooten brabants ende met vollen pachte

XVI die junii

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.