Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Nieuwe woorden , graag gaten opvullen 1524 Antwerpen

21/04/1524 schenking / Digne sVogels wwe. van Jan Aerts / Jacop Snoeye, haar zoon uit haar eerste huwelijk, Cornelie Aerts x Huybrecht Broomans backere en Marie Aerts x Jan Goorts scipman, haar dochters uit haar 2de huwelijk

Sr #165 f 146 v 001

 

1. Digne sVogels wedewe lestwerfs wijlen Jan Aerts c[u]m tut[ore] bekende ende verlijde

2. dat mids den menichfuldigen bijstande en[de] affsterven die haer Jacop

3. Snoeye haer voersone , Cornelie Aerts huer dochter[e] wettich wijf sal ter

4. tijt Huybrecht Broomans backers ende Marie Aerts oic huer dochte[r] en[de]

5. sust[er] die voers[creven] Cornelien beyde vanden nabedde wettich wijf nu ter tijt

6. Jan Goorts scipmans gedaen hebben en[de] noch dagelijcx doende sijn ende

7. mids noch ande[re]n ov[er]sten redenen haer ende harer constrenten daer toe

8. morerende zij ons gegeven bewesen en[de] gemaect heeft gaf <……..> maecte ter stont

9. sonder enich wederroepen den selven hue[re]n drie vore en[de] nakinde[re]n

10. hoot hootsgelijcke sonder de eenen meer rechts en[de] gedeel deen jare en[de]

11. ene te hebben dan dand[er]. Alle ende jegelijck hue[re] goeden van huyse

12. haven erven huysraet gereet ghelt en[de] alle ande[re] rue[re]nde ende onrue[re]nde

13. gerings et weinigs .Dr[oech] op met alle den rechte[n] ende mids

14. desen soe quamen mede voer ons de voer[screven] Jacop Snoeye en[de] Cornelie

15. Aerts zijn zuste[r] en[de] mar[i]to et tut[ore] p[re] d[ict]o voer hen zelven en[de] voers

16. inden name vander voers[creven] Marien Aerts hue[re]n sust[er] die zij bij consente

17. en[de] bijwesene der selv[en] Marien mids dat huer man buyten lants is hier

18. inne vervingen etc[etera] . Ende bekenden mids der ov[er]gevingen en[de] item …..

19. vanden voers[creven] goeden bijde voers[creven] Dignen hue[re]n moeder als voren gedaan

20. zij geloeft hebben en[de] geloofden bij desen pro se et suis . Der selver

21. Dignen hueren moeder <huer uytvaere lanck> van nu vordane te doen onderhouden van eten

22. van drincken ,van cleede[re]n van schoenen lijnen ende wullen van huysingen

23. ende bezittinge en[de] van allen anderen nootdorfsen en[de] behoeften sterck en[de]

24. gesont redelick en[de] tamelick van hue[re]n staet ende na hue[re] doot te <vore>doene eene

25. tamelicke uitvaert en[de] hue[re] testament en[de] v[ers]terften wille gelijck zij

26. dat onlancx geleden vore notaris en[de] zeke[re] getuygen begheert en[de] gerede

27. heeft te volbrengene en[de] hue[re] legaten sculden en[de] kerckelijcke rechten te

28. betalene unde ob[liga]runt de voers[creven] Jacop Snoeye en[de] Cornelie sijn sust[er] cum

29. ma[ri]to et tut[ore] p[re] dicto hen selven en[de] alle hue[re]n goeden ruerende ende

30. onrue[re]nde geriefs

XXI die aprilis

Lijkt een soort testament en regeling

Guido

Reacties (2)

Michel G. zei op zo, 07/07/2024 - 09:23

Wat gaten opgevuld (op ééntje na) en tegelijkertijd nog enkele muggen gezift:
 
1. Digne sVogels wedewe lestwerfs wijlen Jan Aerts cum tutore bekende ende verlijde
2. dat mids den menichfuldigen bijstande ende assistencie die haer Jacop
3. Snoeye haer voersone, Cornelie Aerts huer dochter wettich wijf nu ter
4. tijt Huybrechts Broomans backers ende Marie Aerts oock huer dochter ende
5. suster der voerscreven Cornelien beyde vanden nabedde wettich wijf nu ter tijt
6. Jan Goorts scipmans gedaen hebben ende noch dagelijcx doende sijn ende
7. mids noch anderen diversen redenen haer in harer consciencien daer toe
8. moverende zij over gegeven bewesen ende gemaect heeft gaf <over bewees> ende maecte ter stont
9. sonder ennich wederroepen den selven hueren drie vore ende nakinderen
10. hoot hootsgelijcke sonder den eenen meer rechts ende gedeel daer inne ende
11. ane te hebbene dan dander. Alle ende iegelijcke huere goeden van huyse
12. haven erven huysraet gereet ghelt ende alle andere ruerende ende onruerende
13. quecumque et ubicumque. Droech op met alle den rechten ende mids
14. desen soe quamen mede voer ons de voerscreven Jacop Snoeye ende Cornelie
15. Aerts zijn zuster cum marito et tutore pre dicto voer hen zelven ende voorts
16. inden name vander voerscreven Marien Aerts huerer suster die zij bij consente
17. ende bijwesene der selver Marien mids dat huer man buyten lants is hier
18. inne vervingen etc. Ende bekenden mids der overgevingen ende transporte
19. vanden voerscreven goeden bijder voerscreven Dignen huerer moeder als boven gedaen
20. zij geloeft hebben ende geloefden bij desen pro se et suis. Der selver
21. Dignen huerer moeder <huer leefdage lanck> van nu voordane te doen onderhoudene van etene
22. van drinckene ,van cleederen van schoenen, lijnen ende wullen, van huyshueringe
23. ende ........ ende van allen anderen nootdorsten ende behoeften sieck ende
24. gesont redelick ende tamelick nae hueren staet ende na huer doot te <doen>doene eene
25. tamelicke uutvaert ende huer testament ende utersten wille gelijck zij
26. dat onlancx geleden vore notaris ende zekere getuygen begheert ende geordineert
27. heeft te volbrengene ende huer legaten sculden ende kerckelijcke rechten te
28. betalene unde obligarunt de voerscreven Jacop Snoeye ende Cornelie sijn suster cum
29. marito et tutore pre dicto hen selven ende alle huer goeden ruerende ende
30. onruerende quecumque

XXI die aprilis

Guido Snoeys zei op ma, 07/08/2024 - 08:36

Bedankt , verrassende woorden.... woordenschat weeral uitgebreid.

Heb nog werk voor de boeg.. Je moet het een beetje zien.

Groeten

Guido

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.