Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Nieuwe Leidse familie ruzie ca. 1524

Bijgaand een dingtaal tussen verschillende leden van de familie De Bont in Leiden in 1524, waar ik niet helemaal uitkom.

Wie kan me helpen het af te maken? De tekst begint op de linkerkant van de scan, maar ik denk dat het rechts verdergaat (ik zie dezelfde namen terugkomen).

 

Ik heb gevonden:

Dirck Heynrixcz als man ende voicht van Katrijn Willems dochter

eisscher is zijn dinctael tegens meester Florijs Willems en Willem

Bont als man ende voicht van Machtelt Willems dochter, Jan Heynricx

als man ende voicht van Willema Willems dochter, verw[…]

….. als … seyt dat hij hem met recht heeft doen in

 

Meester Florijs Willems mit Jacop Gertyszn, zijne gecoren voicht en

Willem [Bout] Willems als man ende voicht van Macthelt Willems

dochter ende Jan Heynricx als man ende voight van Willema

Willems dochter verw[…ers] is haer dinctael tegens Dirck Heynricxzn

eysscher ende die beweert seggen als dat Dirck Heynricx [hen]

als man ende voicht van Katrijn Willems dochter hem met grote

onrecht heeft doen … alsucke

 

 

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op zo, 06/14/2020 - 13:06

Dirck Heynricxsz als man ende voicht van Kartrijn Willemsdochter,
eysscher is zijn dinctael jegens meester Florys Willemsz, Willem
Bont als man ende voircht van Machtelt Willemsdochter, Jan Heynricxz
als man ende voicht van Willema Willemsdochter, verwerers, d' eysscher
in den name als voeren seyt dat hij hem mit recht heeft doen inleyden
in der erfnysse ende aftergelaeten goeden, zijnre huysvrouwe anbestorven
bij dode ende overlijden van haer moeder, ende dat in een recht
vijftendeel van die voirsz. erfnysse na den rechte ende usancie der
steede van Leyden. Ende om tot verstandt te comen van deeser
inleydinge zoe is waer dat Dirck voirsz. Katrijn voirn. getrouwet
heeft mit hande ende mit monde ende haer een gouden penninck
gegeven ende zijn manlicke trouwe daermede die zij daer up
ontfangen ende gehouden heeft, ende die al voerem eer sij te cloester
gebrocht worde ende genouch jegens haer wille # ende consent
in den convente gebrocht is, twelck d'eysscher bewijsen sal  aelst
hem noot ende bederft doet, concludeert d'eysscher indien
hij bewijst dat voirsz. staedt dat hij hem mit recht in der voirsey-
de huyse heeft doen inleyden ende dat die verwerers hem mit
onrecht uuytgeleyt hebben, dat hem die kenninge mede sal gaen
ende die verwerers jegens, des hij begeert vonnysse van scepenen
ende eerst mit zijn bescheyt ende meerseggen hyer up gehoert
te weesen, maickende eyssche van costen. Actum 22 October anno 1522.

Meester Florys Willemsz mit Jacop Gerytsz, zijne gecoren voicht,
Willem Bont Willemsz als man ende voicht van Machtelt Willems-
dochter ende Jan Heynricxz als man ende voicht van Willema
Willemsdochter, verwerers is haer dinctael jegens Dirck Heynricxz,
eysscher, ende die verwerers seggen als dat Dirck Heynricxz hem
als man ende voicht van Katrijn Willemsdochter hem mit grooten
onrecht heeft doen inleden in alsulcke erfnys, besterfnis ende goeden
als Katrijn Willemsdochter angecomen zijn bij die doet van haer moeder
saliger gedachten, gemerct dat die verwerers bewijsen sullen dat die
eysscher geen voicht en is van die voirsz. Katrijn, ende dat bij reden
hyernae verclaert. In den eersten dat die verwerers bewijsen sullen
dat Katreijn voirsz. vrij ende quijt geweesen is van alsulcke ansegginge
van trou als d'eysscher up haer in voirleden jaeren gepretendeert
heeft, mit sententie van mijn heer die officael ofte officiaelen van
die heere van Uuytrecht. Ten anderen dat die voirsz. Katrijn een
prouffessyde suster is ende professie gedaen heeft ont convent van
Rodenburch ende aldaer vier jaeren ende daerboven geweest is ende
hierom wij anders geen voicht en kennen dan die pater ende gemeen
convente van Rodenburch. Ten derden dat dye eysscher nyet
bewijsen  en sel dat Katrijn voirsz. mit fortse ofte jegen haer wil
int voirsz. convent gebrocht is, noch oick prouffessie gedaen heeft
tegen haer wille. Concluderen die verwerers bij reden boven verclaert
dat zijluyden den eysscher mit recht uuyt die goeden voirsz. doen
leden hebben ende dat bewijsende dat voirsz. staet, dat die verwerers
die kenninge mede sel gaen ende d'eysschers jegens. Des zij begeren vonnisse
van scepenen ende eerst mit haer bescheyt ende meerseggen hyer up gehoert
the weesen, maickende eyscche van costen. Actum 22 October anno 1523.

Jacop Gerytsz ... van die pater van rodenburch mit zijn gecoren voicht, Cornelis
Michielsz eysscher is zijn dinctael jegens Dfirck Heynricxz, verwerer ende die eysscher
seyt dat hij hemselven mit recht heeft doen inleyden miot t'sheeren handt in alsulcke erfnysse,
goeden als Kartijn Willemsdochter angecomen zijn bij die doot van haer moeders saliger
gedachten, ende dat bij redenen hyernae verclaert. Inden eersten dat die verwerer bewijsen
sal dat Katrijn mit rijpen raede ende volle verstandt ende tot haere mindigen jaeren gecomen
is en doer beede van goede vrunden int convent van Rodenburch ontfangen is ende aldaer
proufessie gedaen heeft ende daer geweest is den tijt van vier jaeren, rustelick ende vredelic.
Concludeert d'eysscher indien hij bewijst dat voirsz. staedt, dat hij mit recht ingeleyt
is ende mit onrecht uytgeleydt is indien hij doet blijcken dat voirsz. staedt, des hij
begeert vonnisse van scpenene ende eerst mit zijn bescheyt ende meerseggen hyer up gehoert
te weesen, maickende eyssche van costen. Actum den 24 in October anno 1522.

Dirck Heynricxz als man ende voicht van Katrijn Willemsdochter verwere is zijn
dinctael jegens Jacop Gerytsz, ... van die pater van Rodenburch, eysscher, die verwere
seyt dat d'eysscher in den name zoe hij procedeert mit groten  onrecht heeft doen inleyden in den
erfnysse ende besterfnysse goeden aftergelaeten bij doode van Pietertgen Ariaensdochter,
des verwerers huysvrouwen moeder, saliger gedachten, ende dat die verwere hem mit
recht weeder uuytgeleydt heeft uuyt een recht vijftendeel van die voorsz. erfnysse
ende goeden, die des voirsz. verwerers huysvrouwe anbestorven zijn van haer moeder
vorsz. gemerct dat die verweere Katrijn Willemsdochter voirsz. mit handt ende
monde getrouwet heeft ende oick haer een gouden penning gegeven ende zijn manlicke
trouwe daermede diewelkce Katrijn voirsz. daer upgenomen ende gehouwen heeft
ende dit al tevoren eer dat zij int voirsz. cloester gebrocht worde ende doit comende tpt
kennisse van haer moeder dat zij die voirsz. verweere getrouwet had, zoe heeft sij
haer genomen ende gebrocht int voirsz. convent tegens haren wille ende buyten haer
consent, twelck die verwere bewijsen sal alst hem noot ende bederft doet, mer d'eysscher
en sal nyet bewijst als recht is tgeen dat hij te kennen geeft in zijn scriftueren.
Concludeert die verwere bij redenen boven verhaelt dat hem die kenning mede sal
gaen ende d eysscher jegens, des hij begeert vonnisse van scepenen ende eerst mit
zijn bescheyt ende zijn meerseggen hyerup gehoert te weesen, maickende eyssche
van costen. Actum den 24e in October anno 1524.

Aldus zoe wijsen schepenen alzoe die voirsz. pater van Rodenburch in den name soe hij pro-
cedeert hem mit t'sheeren hant heeft doen leyden in der erfnisse ende goeden achtergelaten
bij doode ende overlijden van Pietertgen Adriaensdochter, der voirn. Kartijnen moeder was,
zaliger geachten, dat nae alle bescheyt scepenen gebleken die voirsz. pater in den name
als voeren hem mit onrecht heeft doen leyden in der voirsz. erfnisse ende goeden ende dat
Dirck voirn. mit recht hem weder heeft doen uutleyden ende geven Drick voirsz. die kennig
gewonnen ende Jacop Gerytsz voirn, gemachticht als boven, verloeren. Actum den 17en
dach in Maerte anno 1525.

Louis van Veenendaal zei op zo, 06/14/2020 - 15:41

Bedankt Geert, voor de transcriptie van deze lange tekst.

Het is een mooi verhaal, dat ik nog niet kende over deze familietak.

Ik zag tevens dat geestelijken, evenals vrouwen, via een voogd aan het dingtaal moeten deelnemen.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.