Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

nalatenschap Jan Van Robbroeck 4 (laatste blad)

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op di, 06/23/2020 - 18:29

Niet alles, maar helpt denk ik wel:

 

Ende van mij Anthony van der Hoffstadt, openbaer
notaris tselve sup... expeditie vandien bij den
Grooten Rade des conincklijcke majesteyt geadmitteert quod, attestor
onderteeckent A. Hoffstadt, notaris.

Op heden den 15 february 1624 compareerde ter
weescamer deser stadt Mechelen, Anna van Orssaghen,
weduwe wijlen Jan van Robbroeck ter eendre, ende Jan
van Camp met Anthony Snijers, momboirs van de twee
achtergelaten weesen van den voorscreven van Rbbroeck ter
andere zijden, welcke comparanten hebben deur tusschen-
spreeken ende met authorisatie van de heeren weesmeesters
op heden met malkanderen aengegaen het contract van
uuytcoop of affscheyt, soo hiernaer volcht, te weten,
dat de voorsz. Anna, weduwe, haeren twee kinderen
eerlijck ende tamelijck naer state sal houden ende
onderhouden, soo wel sterck en gesont van aet, drancke,
cleeren, lynen ende wollen ende alle andere nootsaecke-
lijckheden totdat deselve kinderen tot geapprobeerden
state, off tot competenten ouderdomme gedommen sullen
wesen, ende deselve middelertijt te doen leeren lesen
ende schrijven, oyck den sone een ambacht ende het
dochterken eenich handtwerck dair sij bequaem toe selen wesen,
ende daerenboven aen deselve hare kinderen tot state
off competenten ouderdomme als voore gecommen sijnde /
promptelijcken up bringhen ende eck van hen geven ende
uuytreycken de somme van tnegentich gulden eens, van den
enen op den anderen ende lanxlevenden van deselve kinderen
te ver versterven indien eenich van hen beyden afflijvich
werde aleer de voorsz. tnegentich gulden ontfanghen of daer-
van behorelijck ghedisponeert te hebben, waerjegens off tot
subsidie van alle dewelcke de voorsz. Anna in volle eygen-
domme volghen sal der voorsz. kinderen gerechticheyt van
allen de haeffelijcke ende meubele goederen, begrepen bij
den voorsz. staet ende inventaris, op den last nochtans
van te voldoene alle des voorscreven sterffhuyse schulden
bij denselven staet oock geroert, ende de voornoemde
momboirs off weesen die van den halse te houden, ende
daerenboven deselve weesen oyck t'ontlasten van der
erffelijcke rente van 18 gulden 15 stuyver ofte capitael
van dier wesende dry hondert guldens was, oock bij den-
selven staet gebracht ende daervoore dat de voornoemde
kidneren grootvader gesproken heeft, ende sijne goederen
oock verbonden, ende te pande gestelt, welcken voorscreven
uuytcoop off scheydinge ende deylinghe belooffden den
voorsz. comparanten te onderhouden, ende in alles t'achter-
volghen, ende in besundere de voorsz. weduwe aen haere
voorgescreven kinderen ten tijde voorsz. loffelick te betalen
de respective somme van tnegentich gulden hemlieden toege-
seght onder de verbintenisse van haeren persoon ende goeden,
present ende toecomende. Allen d'welcke mijn voorsz.
heeren hebben ghedecreteert, gelaudeert, gheapprobeert,
decreteren, lauderen ende approberen mits desen. Actum 15
february 1624, coram joncheer ....
heeren  mr. Anthony du Prez ende joncheer Nicolaes van der Laen,
weesmeesters ter .... ondergeschreven.
F. van Aerssenrode 1624

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.