Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Nalatenschap Jan Van Robbroeck 2

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op di, 06/23/2020 - 09:48

Item de coopmanschappen van den winckel, is bevonden
naer voorgaende estimatie van Wouter Aerienssen weerdich
tge wesen volghende den billette daervan zijnde, de
somme van 659 gulden 14 1/2 stuyver

Item wordt bevonden den sterffhuyse goet te commen van
diversche peroonen ter saecken van ghleverde waeren
volghens de specificatie ende notitie staende op zeker
billiet off extract getrocken uuyt den schultboeck van den
overledenen, de somme van 548 gulden 7 1/2 stuyver

Item is noch ten sterffhuyse de quantiteyt van een halff
veertel coorens geestimeert tegens vier gulden de veertel,
compt hier 2 gulden

Somma van de baten 1936 gulden 14 stuyvers

Schulden ende lasten van den voorscreven sterffhuyse

Ierst soo is den voornoemden sterffhuyse ten achteren aen
Hendrick Brants ter saecken van gheleverde keesen, smout
ende sout, volgens den billette de somme van 379 gulden

Item aen sr. [open plek] Flessens, coopman tot Antwerpen, in den
hant is denselven sterffhuyse ten achteren over leveringe
van olie, de somme van 107 gulden

Aen Corneille van den Vyande oyck coopman tot Antwerpen /
is den sterffhuyse ten achteren ghebleven over suycker,
cruyt ende sirope tsamen 181 gulden

Item noch aen Augustijn [open plek] oock coopman tot
Antwerpen over leveringhe van zeepe, de somme van 83 gulden

Ende is oyck ten achteren aen [open plek] pont
Dirck Backer tot Antwerpen over affgecochten ponthoeck
de somme van 3 gulden

Item verclaert de voorgenoemde weduwe ten achteren te
wesen aen Sara van Leeuwarcken wonende alhier
binnen deser stadt op de Hoochstrate oyck over gecochten
ponthoeck de somme van 8 gulden 7 1/2 stuyver

Item is noch ten achteren aen Gielis Smets Mattheus-
sone over affgecocht pampier 7 gulden

Item is oock schuldich aen Jaeques van den Bogaerde
over een vierendeel zeepe de somme van 6 gulden

Aen Anthoni Doublet laeckenvercooper binnen deser
stadt is den sterffhuyse oyck ten achteren over leveringe
van bay geemploieert wesende totte rauw cleederen
van de kinderen 5 gulden

Ende aen Anthony Snijers is den sterffhuyse noch ten
achteren ter saekce van gheleverde cremerie  4 gulden

Item aen Peteronella van Laer over gehaelt broot, backen
ende anderssints  6 gulden

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.