Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Mutual testament of Jan Bancraesz and Guurtge Claes (09-10-1652)

Hi:

 

I would appreciate it if someone could transcribe the mutual testament of Jan Bancraesz and Guurtge Claes of Alkmaar, dated 9 October 1652.

 

This is part 1

 

Thanks.

Reacties (3)

Steve Barnhoorn zei op ma, 09/05/2022 - 23:57

Part 2

Geert Ouweneel zei op di, 09/06/2022 - 18:55

Testament Jan Bancraesz ende
Guurtge Claes
In den naem des Heeren, Amen. Bij den inhouden
van dese tegenwoordige openbare instrumente
sij een ygelijck kennelijck ende openbaer hoe dat in den
jare na de de geboorte ons Heeren ende Salichmaker Jesu
Christy 16 hondert twee en vijftich opten 9 dach der
maent October voor mij Baen Jansz,
Heerencarspel, openbaer notaris etc. ende de getuygen
naergenompt, gecompareert sijn d' eersame Jan Bancraesz,
seylmaker ende Guurtgen Claes, echte man ende
vrou, beyde wonende binnen deser stede, gaende, staende,
kloeck ende gesont van lichamen, haerluyder sinnen ende
verstant wel gebruyckende, soo ons van buyten scheen
ende bleeck, dewelcke, aenmerckende des menschen
levents cortheyt, de sekerheyt des doots ende de onsekere
ure vandien, verclaerden van meeninge te sijn van haerludyer
tijtelijcke goederen te disponeeren voor ende aleer
hunluyden den doot de wech ondergingh, mits welken
sij uyt haer eygen vrijen wille ende wel bedachten
gemoede sonder inductie persuasie ofte misleydinnge
van yemant, soo sij luyden verclaerden hebben gemaeckt ende
gedaen haer testament ende laeste wille in
manieren hiernaer verclaert, eerstelijck bevelen
haerludyer sielen, wanneer die uyt haer verganckelijcke
lichaem getogen sullen sijn in de grondeloose
ende onbegrijpelijcke bermherticheyt Godts ende haer lichamen
de Christelijcke begravinge, comende voorts
ter dispositie heeft eerst de voorsz. Jan
Bencraetsz gemaeckt, besproken ende gelegateert
aen ende ten behoeve van Claes Bancraesz, sijn broeder,
indien hij sonder kint oiff kinderen compt te overlijden,
de somme van vijffhondert gulden ende
alle sijn testateurs wollen clederen
ende voorn. Guurtge Claes heeft gemaeckt ende
gelegateert sulcx sij doet bij desen, de
kinderen van haer broeder Jan Claesz, alle
haer wolle clederen, geen uytgesondert, tot
haer lijf behorende, met alle haer huyven, halfgens
ende neusdoeken, wijders hebben sij testateuren /
den een den anderen gemaekt, besprooken
ende gelegateert den eygendomme van alle
den inboel, huysraet, linnen en wollen, silver en
gout, ten overlijden van de eerststervende
als vooren in den boedel sijnde ende soo Jan Bancraesz
langstlevende blijft, sal d'selve daerenboven noch
genieten vooruyt de somme van vijff hondert
gulden, ende
in de verdere goederen bij hun naer te laten
hebben sij geinstitueert ende genomineert
elcx sijne erfgenamen ab intesato, waeronder
de voorsz. Jan Bancraesz verstaet bysonderlijck
sijn moeder Martige Jans te institueren sulcx dat
d'selve goederen sullen werden gedeylt in twee
deelen aen de sijde van Jan Bancraesz
ende d'andere helft aen de sijde van Guurtge
Claesz sulcx dat naer lantrecht behoort, besonderlijck
dat Claes Bancraesz wert gelegateert uyt de helft van
Jan Bancraesz de somme van vijff hondert gulden,
welverstaende dat de langstlevende
daervan sal hebben de ususfruckt alsmeede van
alle de andere goederen ende lijfftocht
sijn off haer leven langh geduyrende, met
macht omme uyt hoogen noot de capitalen
meede te mogen verteeren, alle t'welcke voorsz.
staet verclaerden sij te wesen haerluyder testament
ende laeste wille, begerende dat t'selve naer haer
doot sal stadtgrijpen ende effect sorteren, t'sij
alsulcx codicil, gifte uyt saecke des doots
off onder de levenden, off soo yemant laeste
wille best naer rechten ende equiteyt sal
cunnen bestaen ende valideren, niettegenstaende
etc. Aldus gedaen ende gepasseert binnen
Alcmaer ten comptoire mijns notaris, present
Aris Willemsz van der Minde ende Aerien
Jacobsz Minnen als getuygen etc.
Jan Banckerisz, seylmaker
Guerten Claes
Aris Willemsen
Aderyaen Jacopse Mynne

Steve Barnhoorn zei op di, 09/06/2022 - 21:46

Thanks, Geert.  :)

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.