Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Mr. Claes Gillis Antwerps Schepenregister WG II 1546 ff. 197-199

Ik vond de eerste vermelding van griffier mr Claes Gillis in 1546. Mijn dank is groot voor een transcriptie! 
Fol. 1/5. 

Reacties (7)

Alexander Thijs zei op di, 11/21/2023 - 10:06

Fol. 2/5

Alexander Thijs zei op di, 11/21/2023 - 10:07

Fol. 3/5

Alexander Thijs zei op di, 11/21/2023 - 10:07

Fol. 4/5

Alexander Thijs zei op di, 11/21/2023 - 10:08

Fol. 5/5

Geert Ouweneel zei op di, 11/21/2023 - 13:36

Mr. Claes Gielis, griffier der stede van Berghen
op den Zoom pro se exc vua, Marie Gielis, zijn
sustere, met Joose van der Coeveringhen ems marito
et tuch en ex secunda, de voirsz. mr. Claes Gielis
voorts. nomine van Henricke Manteau ende
Margrieten Gielis ems ux ende des voorsz. mr. Claes
suster quos suscepit hem daervore sterckmakende
ende in dier qualiteyt ex terria de voirsz. mr.
Claes Gielis alnoch voort in den name van Jeronimo
Gielis, zijn brueder, quem et suscepit hem daervore
sterck makende, ende in dier gualiteyt in quarta Bartlemeeus
ende Franchois Gielis, gebruderen, in den name
ende als testamentelicke momboren van Walraven
ende Peternelle Gielis, oock des voorsz. mr. Claes
Gielis brueder ende suster quos susceptione ende in
dier qualiteyt ex quinta, deselve Bartelmeeus
ende Franchois Gielis, voorts in den name ende
als momboren metten rechte gelevert van Clara
Scoeleneers, mr. Petersche des greffiers ..., daer moeder
aff was jouffrouw Martijne Gielis, oock des voorsz.
mr. Claes Gielis sister was, quam susceptione,
bij consente van den weesmeesteren deser stadt,
ende in dier qualityet ex septa, bekenden
ende verlijden onderlinghe aen allen zijden hen
voer malcanderen volcomelick ende al vernucht,
gepaeyt, gecontenteert gepaert, gescheyden ende
gedeylt te zijne van ende aengaende alle
alsulcke haefflicke ende erffelicke ... et
... als hen eenicsins becomen bleven ende
verstorven moghen wesen midts der doot ende /
afflivicheyt van wijlen mren. Pieteren Gielis binnen
zijn leven gesworen griffiers was deser stadt, heurluyder
vader ende grootvader respective was, ende in zijn
sterfhuyse bevonden zijnd, ende dat in den
manieren naervolgende, te wetene, in den
iersten aengaende de ruerende haeffelicke goeden daer
verclairden de voorsz. pertijen aen allen zijden in den
qualiteyt als vore te zijne met malcanderen wel
eens ende tevreden, overmidts dien dat elck van
hen zijn partij ende aendeel daeraff wiste ende te ...
hadde, ende aengaende de resterende goederen,
dewelcke zijn de renten nabeschreven, dewelcke eensdeels
gecomen zijn vanden huysen bij den voorsz. mr. Peter
Gielis achtergelaten, dewelcke zij pertijen vercocht hebben,
daeraff verclaerde de voorsz. mr. Claes Gielis ...
..prio geheelick ende al gecontenteert ende voldaen te
zijne in gereede penninghen ende anderssins
sulcx dat hem daeraff nyet meer en comt of
en competeert, item der voirsz. Marien Gielis
met heuren voirsz. manne ende mombore zijn daer-
aff te deele bevallen ende sal hebben ende behouden ...
et suis, ierst alsulcke tweelff karolus guldens
als men jaerlicx heffende is op zekere goeden geleghen
tot Roosendale, toebehorende Adriane Diercx, item
noch de acht karolus gulden erf die men jaerlicx
heffende is op sekere goeden geleghen onder Esschen ende
aen de vlaeyer moelen, item noch de drye karolus
gulden erfs die men jaerlicx heffende is op een stede met
drye gemeten lants geleghen tot Essche, item noch
alsulcke sesse karolus gulden ende vijff stuvers
die men heffende is op een huys met hove laude
fundo et pertinen, groot omtrent acht gemeten, gestaen ende
geleghen tot Essche voirsz., item noch de tweelf
schellingen sesse penningen grooten vlaems erfs die men heffende is op een
huys genaempt Het Steenken, gestaen in de Cammerstraet,
toebehoirende der weduwen Peters Singels, ende dit /
metten achterstelle van allen den voorsz. percheelen van renten
verloopen ende verschenen zedert Bavonis lestleden
herwaerde, ende sal boven desen de voorsz. Marie
Gielis alnoch hebben ende behouden pte et suis een
houten huysken ad primus, gestaen tot Berghen voirsz. in de
Capelstrate, daer nyet vur en gaet, item den voorsz. Henricke Manteau ende
Margrieten Gielis ems uxoris zijn daeraff te deele
bevallen ende sullen hebben ende behouden pse. et suis
achthien karolus gulden erfs ende acht stuvers
ers van alsulcke hondert vyre karolus guldenen
veerthien stuvers ende twee grooten vlaems t'sjaers erffelicke
renten als men jaerlicx media Marty heffende is
op twee huysen daeraff d'eene geheten is Den Biecorff
metter poorteyen der ramen daerboven met plaetse
achterhuysinge, hove, stallinge, borneputte, regenbacke,
packhuysen, fundi et pertinen gestaen ende geleghen op de
oude veemerct alhier, item den voirsz. Jeromino
Gielis zijn daerjeghens te deele bevallen ende sal
hebben ende behouden ... et suis achthien karolus
gulden er ... van alsulcke dryendertich karolus
gulden 18 stuvers ende eenen grooten vlaems erfs als men
alnoch jaerlicx Natalis heffende is van 64
karolus gulden 18 stuvers ende eenen grooten vlaems erfs, daeraff
de resterende 30 karolus gulden erfs affgequeten zijn
op twee huysen voer aent strate gestaen met eene
poorten ende thien hernick hanghendaerachtere hove, plaetse,
borneputte, weerdribbe, fundo et pertinen, geheeten t'Gulden
Cruys, daer men van der borcht brugghen ter nyeuwer
veemerct waert gaet, item om den voirsz. Walraven
Gielis sijn daerjeghens te deel bevallen ende sal
hebben ende behouden ... et suis achtenveertich
karolus gulden erfs van den voirsz. 105 karolus
gulden 14 stuvers ende 2 grooten vlaems t'sjaers erffelicke renten die men
heffende is op de voorsz. huysinge genaemt eensdeels Den
Biecorff, item der voirsz. Peternellen Gielis
zijn daeraff te deele bevallen ende sal hebben ende
behouden ... et suis ierst tweelff karolus gulden
sesse stuvers ende twee grooten vlaems erfs van den vooirsz. 105
karolus gulden 14 stuvers ende twee grooten vlaems t'sjaers erffelicke
renten op de voorsz. huysinge genaemt eensdeels den Biercorf /
ende noch de resterende vijfthien karolus guldenen
achtien stuvers ende eenen grooten vlaems erfs van den voorsz.
33 karolus guldenen 18 stuvers ende eenen grooten vlaems erfs
op de voirsz. huysinge geheeten t'Gulden Cruys,
ende der voirsz. Claren Scolenairen zijn daeraff
te deele bevallen ende sal hebben ende behouden ...
et suis de resterende sevenentwintich karolus guldenen
erfs van den voirsz. 105 karolus guldenen 14 stuvers ende
2 grooten vlaems t'sjaers erffelicke renten op de voirsz. huysinge
genaemt eensdeels Den Biecorff, ende dit
al metten achterstelle zedert Bavonis lestleden
herwaerde, daeraff verloopen ende verschenen
midts desen soe vertegen alle de voirsz. pertijen ...
quibus supra van malcanderen van allen den goeden
ende voirsz. erffenissen voorgeruert, ende schanden
malcanderen daer claerlick quijte t'eeuwigen daghen,
gelovende ende verclaerende voorts de voirsz. pertijen
qualitate quibus supra, dat zij malcanderen
geheelicken ende al verleken ende gecompenseert hebben
val al t'gene dat des eens gedeelt van den voirsz. renten
boven meer gedragen is dan des anders ...
zij oock onder malcanderen omme scheyden ende
onverdeylt behoudende blijven, ierst een huys ...
et pertien genaemt De Sterre, gestaen tot Bergen voirsz.,
item noch een rente van 20 stuvers vlaems erfs op seker huys
toebehorende Sebastiaene Gheens binnen deser stadt gelegen,
item een stede ind pertien, gestaen tot Mercxhem daer
uyt questie om is, ende noch een gouden slotken
met gesteente gefurneert dat mr. Peter de Colenaer in
handen heeft gehadt, ...

De voirsz. mr. Claes Gielis ende Marie Gielis ...
et tore voirsz. ..., in den qulaiteyt als vore bekenden
hen volcomen ende al vernuecht, gepaeyt, gecontenteert
ende wel voldaen te zijne van den voirsz. Bartelmeeus
ende Franchoise Gielis van alle des administratien /
regiments ende bevonde van coopene ende vercoopene
uutghevene ende onfanghene mitsgaders van
al tghene des dien eenichsins aencleven ende dependeren
mach, die deselve Bartelmeeus ende Franchois
van heden toe eenichsins gehadt ende gehanteert mogen
hebben, gesamentlic oft bezunder omme henne
vaderlicke ende moederlicke goeden ende versterffenissen
hoedanich die wesen mogen, overmidts dien dat
zij hen daeraff van al tot al goede wettighe
rekeninge, bewijs ende reliqua gedaen ende hen
overgegeven ende bewesen hebben alle deselve goeden
ende versterffenissen met allen den brieven ende bescheyden
daeraff zijnde daermede zij qualitate qua supra
wel content ende tevreden waren. Quitarie.
Gelovende etc.

[De Latijns uitdrukkingen kon ik meestal niet thuisbrengen. Ook woorden op
de rand van de pagine die half in de vouw verdwijnen kon ik vaak niet
lezen]

Alexander Thijs zei op di, 11/21/2023 - 13:59

Geweldig Geert, hier kom ik al zo veel verder mee. Zoveel namen van de familie Gillis/Gielis en verband met mr Pieter Gielis, de humanist, zijn huis de Biecorff, etc. Ik zal dit grondig gaan bestuderen. Hopelijk later nog duidelijkheid over de Latijnse stukjes. Ik heb vandaag nog wat meer gevonden in het Felix-archief dat ik dadelijk op het forum zal zetten. 

Alexander Thijs zei op di, 11/28/2023 - 10:55

Ik ben de transcriptie in detail aan het bestuderen. Wat staat er aan het einde van de akte, bovenste 1/3 van blad 5? De transcriptie eindigt met Gelovende etc., maar wat staat erna? Als laatste staat er Ao (afgekort voor anno maar zonder jaartal). Alle aanvullingen op de transcriptie, ook de Latijnse gedeelten en marge-aantekeningen zijn erg welkom om de tekst zo volledig mogelijk te kunnen bestuderen. Bij voorbaat zeer veel dank!

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.