Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Moeilijk , ander geschrift 1515 Antwerpen pff

1515 Anthonis Gobbaert en Jorijs van Breda testamenteurs van heer Thomaes Janssone priester in OLVkercke als toesiendere van testamente Heylwijgen Snoeys weduwe Jan Massaerts gaven Janne Huysman , heer Anthonis de Visschere, meester Peteren van Lith en heer Janne van Nyeshoven priesters in OLVkercke hoeve tSinte Wilboorts inde Eedincstrate; lant ald aende selve strate; kercken van Sinte Wilboorts

Sr # 147 f 276 v 002

 

1. Anthonis Gobbaert ende Jorijs van Breda als testamenteurs

2. ende executeurs ende h[ere] Thomaes Janssone priester ende

3. capellaen in Onser Liever Vrouwen kercken alhier als

4. toesiendere vanden testamenten ende utersten wille wijlen

5. Heylwijgen Snoeys wedewe was Jan Massaerts gaven

6. terstont over bewijs ende bewijsden bij consente van ….ernisse

7. ende scepen deser stad h[ere] Janne Huysmans h[ere] Anthonis

8. de Visschere meesteren Peteren van Lith ende h[ere] Janne van Nyeshoven

 

9. alle priesteren en[de] capellanen in Onser Vrouwen kercke voirs[creven]

10. als meynisteren vanden gemeynen capellanen aldair tot huerer

11. gemeynder deser kercken behoef een hoeve met huysingen

12. hove bogarde lande fundo et pertinentiis houdende omtrent

13. drie vierendeele buynders gestaen ende gelegen tSante

14. Willeboorts inde Eedingstrate tusschen der wedewen vander

15. Tenten erve aen beyden zijden ende noch omtrent sevene

16. vierendeele buynder lants cum fundo et pertinentiis gelegen

17. aldair aende selve strate tusschen der capittelen tonser Vrouwe

18. voers[eyt] erve ex una en[de] der wedewen ende erfgenamen Jan Mannaerts

19. erve ex altera gelijc der vander voerg[enoemde] wijlen Heyligen

20. bleven ende verstorven zijn ende zij die overmetten hoochsten

21. te brengere ter daechs .deser stad hebben daen uutroepen

22. bij Janne vanden Bossche outcleercooper ….. te coope

23. eenen iegenliken neven na dair af de voers[eyde] ….als leste

24. ende hoochste verdierser der palen plach vander der

25. vriedachs den vierden dach van meye lestleden tot behoef

26. als ……… hebben vore vijfthiene ponde achte scellinge

27. twee penninge gr[ooten] br[abants] dwelck de voirs Jan vanden

28. Bossche …………..……..

29. warachtich ende de coope sullen dair af zijnde dat oic inhoude

30. ende begrijpt. Droech op te waerne op negen scellinge gr[ooten] br[abants] erflic

31. ende viere oude hynnen erflic grondchijs den capellanen

32. voers[eyde] . Item negen mocken rogx erflic den heyligen gheest

33. aldair. Item twelve gr[ooten] br[abants] erflic der kercken van Sante

34. Willeboorts ende drie ponde thiene scellingen gr[ooten] br[abants] erflic

35. Janne Wraghe gelaesmakeren dair jaerlicx uutgaende

36. prouthe ende anders nyet. Salvo dat de erfgenamen der voirs[eyde]

37. wijlen Heylwygen aut sui quitabunt ad pl[acitu]m …………..;

38. elcken penninc met achthiene penningen

XI d[ie] decembr[i] anno XV

Reacties (4)

Guido Snoeys zei op zo, 03/31/2024 - 13:56

verolg

 

Succes

 

Guido

Michel G. zei op zo, 03/31/2024 - 22:17

Ik denk dat het er zo staat:

1. Anthonis Gobbaert ende Jorijs van Breda als testamenteurs
2. ende executeurs ende h[ere] Thomaes Janssone priester ende
3. capellaen in Onser Liever Vrouwen kercken alhier als
4. toesiendere vanden testamenten ende utersten wille wijlen
5. Heylwijgen Snoeys wedewe was Jan Massaerts gaven
6. terstont over bewijs ende bewijsden bij consente van burgermeestere
7. ende scepen deser stad h[ere] Janne Huysmans h[ere] Anthonis
8. de Visschere meesteren Peteren van Lith ende h[ere] Janne van Nyeshoven

 
9. alle priesteren en[de] capellanen in Onser Vrouwen kercke voirs.
10. als meyeren vanden gemeynen capellanen aldair tot huerer
11. gemeynder distributien behoef een hoeve met huysingen
12. hove bogarde lande fundo et pertinentiis houdende omtrent
13. drie vierendeele buynders gestaen ende gelegen tSante
14. Willeboorts inde Eedingstrate tusschen der wedewen vander
15. Tenten erve aen beyden zijden ende noch omtrent sevene
16. vierendeele buynder lants cum fundo et pertinentiis gelegen
17. aldair aende selve strate tusschen der capittelen tonser Vrouwen
18. voers. erve ex una en[de] der wedewen ende erfgenamen Jan Mannaerts
19. erve ex altera gelijc der vander voerg[enoemde] wijlen Heyligen
20. bleven ende verstorven zijn ende zij die overmetten hoochsten
21. te brengene ter vridaechs merct deser stad hebben doen uutroepen
22. bij Janne vanden Bossche outcleercoopere ende veijlen te coope
23. eenen iegenliken even na dair af de voers. meyers als leste
24. ende hoochste verdierders den palmslach vanden coope des
25. vriedachs den vierden dach van meye lestleden tot behoef
26. als vore ontfangen hebben vore vijfthiene ponde achte scellinge
27. twee penninge gr[ooten] br[abants] dwelck de voirs Jan vanden
28. Bossche qui etiam comparunt bekende ende affermeerde alsoe
29. warachtich ende de coopcedulle dair af zijnde dat oic inhoude
30. ende begrijpt. Droech op te waerne op negene scellinge gr[ooten] br[abants] erflic
31. ende vive oude hynnen erflic grondchijs den capellanen
32. voers. Item negene moeken rogx erflic den heyligen gheest
33. aldair. Item twelve gr[ooten] br[abants] erflic der kercken van Sante
34. Willeboorts ende drie ponde thiene scellingen gr[ooten] br[abants] erflic
35. Janne Wraghe gelaesmakeren dair jaerlicx uutgaende
36. prout litteræ ende anders nyet. Salvo dat de erfgenamen der voirs.
37. wijlen Heylwygen aut sui quitabunt ad placitum teenenmale
38. elcken penninc met achthiene penningen

XI d[ie] decembr[i] anno XV

Guido Snoeys zei op ma, 04/01/2024 - 11:01

Bedankt Michel als het moeilijk gaat zijn er toch nog slimme mensen om te helpen.

Ik had hier twee struggelingen:

- vooreerst de schrijfwijze , de lettervorming was mij moeilijk zo vond ik de normale woorden niet terug: 'teenenmale' , litterae ., burgemeestere enz

- anderzijds kwamen hier verschillende mij onbekende uitdrukkingen , woorden voor. Mijn woordenschat breidt uit.:: gemeynder distributien , overmetten , verdierders, palmslach, veylen 

Geweldig toch

Guido

Michel G. zei op ma, 04/01/2024 - 20:20

Het woordje "overmetten" mag je meteen al weer uit je woordenschat schrappen, Guido. Regel 20 luidt namelijk zo:
20. bleven ende verstorven zijn ende zij die omme ten hoochsten

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.