Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

minuut van acte uit 1672 - deel 1

In het archief van Erfgoed Leiden vond ik in het archief van notaris Cornelis van Scharpenbrant een minuut van een akte uit 1672 waar de handtekening van mijn voorvader Petrus Geesteranus onder staat.

Het is een ontzettende krabbelboel. Is er iemand die er nog wat van kan maken?

Alvast dank!

Groeten,

Anneloes

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op zo, 07/26/2020 - 09:14

Op een enkel woord na, maar voldoende denk ik om de inhoud van dit bijzondere verhaal te kunnen begrijpen.

 

deel 1

Op huyden den 20en October 1672 comp[areerde
voor mij notaris publicq etc. ende den naergenoemde
getuygen dheeren Petrus Gestranus,
Petrus Argillius, Johan Gael ende
Johan van der Marck, 40 in rade deser stede, alle doctoren,
mitsgaders Johan Pouderijn, chirurgijn
binnen deser stede, mijn notaris wel
bekent, dewelcke verclaerde bij
haere mannen ware woorden, vertrouwen,
eer ende vromicheyt in plaetse van eede,
ten versoekce van Gerarduys Stockman,
chrirugijn tot Haerlem ende nu
operateur, wonchtich te desen
dat den requirant opten 23 September anno 1672
tot Warmont int bijwesen van
haer heeren deposanten heeft gesneden
als operateur Pieter Jansz Vermaes,
out tusschen de 6 a 7 jaren,
soon van Pieter Jans Pieters Maes,
ende Martijtgen Gerrtisdochter, wonende alhyer.
Dat sij deposanten hebben gesien
ende oock woordelijck verclaeren dat
den requirant de cure wel meesterlijck
ende constich ende int corte heeft gedaen.
Als het opereren ende het uuthalen
van de steen
metten gevolgen ende aencleven
vandien sijn geschiet, sulcx
dat meriteert van eenen yder
volpresen te wesen
tot verwonderinge van de
van heeren deposanten metten
grootste bequaemheyt voorsichticheyt
ende konste die men in eenige
operateur soude connen werden
gedesidereert oft gewenst
wesen, sijn oock door de
voorsichticheyt ende konst
van de requirant
met verwonderinge seer
geluckich uutte
blase van het voorseyde kint
uutgehaelt ende te voorschijn
gebracht tal der verscheydene
steenen ende geweest aen malckanderen vast ende
eene int geheel ende de andere
ten leele gebroecken, doch alle
steen voorsichticht ende int geheel
uutgehaelt.
Gelijck oock de verder cure
van de wonde door des requirants
conste verbonden ende onder bequame
geneesmiddelen ende Gods
oneindigen segen
soe geluckich ende voorspoedich
volbracht, dat nu tselve
kint tot rest ende tot van sijne
voorige gesontheyt ghenwaardich
gebracht is ofte ...
dage verhoopt ende ... gebracht te
sullen wesen./

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.