Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Mintye Walpert

Mintye Walpert is een voorvader van zowel mijn vader als van mijn moeder. Hij is geboren omstreeks 1415 en was boer op Walpert onder Wommels. In 1539, de dertiende mei of de dertiende juni werd een overeenkomst opgesteld door de erfgenamen van zijn kinderen Douwe, Gosse,Fed  en Katrijn Mentzes en de erven van zijn jongste zoon Gerrolt Mentzes. De overeenkomst betreft twee stukjes land onder Wommels. Uit een eerder huwelijk zijn twee dochters geboren,Goyck en Doed Mentzedrs en die twee hebben genoemde overeenkomst "verspiert". Na lang zoeken ben ik bijgaande tekst tegen gekomen in  Nedergerecht Hennaarderadeel invnr. 037 Proclamatieboeken 1538-1557 maar herken alleen het woord Walpert.  www.tresoar.nl/Pages/Nedergerecht.aspx

Genoemde overeenkomst heeft drie spoortjes achter gelaten in de archieven van Hennaarderadeel, maar heb alleen deze kunnen vinden. Wel een aantal kleine delen van de transcripties in het Genealogisch Jaarboek 2013 betreffende  parenteel Walpert geschreven door Ype Brouwers.

Graag zie ik enige ondersteuning bij het vinden en transcriberen van deze spoortjes tegemoet

Met vriendelijke groet.

Jos Tichelaar

 

Reacties (14)

beheerder Anneke van Waarden-Koets zei op wo, 09/12/2018 - 21:15

Een beginnetje met eigennamen en plaatsnamen in regel 1:

Sierck, Rinck, hidde, harlingen

George zei op do, 09/13/2018 - 00:56

Ik weet zeker dat iemand het onderstaande kan verbeteren.

Rinkck Hidde docther wonenen toe harlingen b[get] en consent

op drie pondmenten lants gelegen toe wom[m]els ouer hoegh

en legh inde sate to walpert daer Hoeyte Gerrolt zoen

en Doede zijn broeder op woend bewandelt tegens

[#]erck wibe zoen toe kienswert luijt die wandelbr[ief]

In de linkermarge

vp huijden des sierck

Wibe zoen to Kiemsw[or]t

biy mij [##] Cornelien en

wattie zoen compariet

en het gespieijt dat hij

[##] consentiert inden

voors[schriven] wandel daer Rimck vorren haer laet opropen en protestert van

[#####] ovuermits Rinck alzulx bone weten ende wlle van hem [##} late publ[####]

actum dein xiij septembre anno xli

Jos Tichelaar zei op do, 09/13/2018 - 09:34

Geweldig, hartelijk dank George en Anneke. Aardig wat namen tegen gekomen die ook in de stamboom te vinden zijn. Heel blij mee. Hoop dat de bedoelde "spoortjes" ook gevonden worden.

MVG  Jos.

Jos Tichelaar zei op do, 09/13/2018 - 11:01

Dag dag,

De genoemde naam van Rinkck (Rimck) Hiddedr, zou dat ook Renck Pibedr kunnen zijn? Renck Pibedr. Ze was de tweede echtgenote van genoemde Doede Gerroltzn. Zijn eerste echtgenote was Jayts Benedixdr Thoe Haegens. (zie bijlage)

Jos Tichelaar zei op do, 09/13/2018 - 11:08

verkeerde bijlage.....

beheerder Anneke van Waarden-Koets zei op do, 09/13/2018 - 11:37
Dag Jos en George, Een goede poging George, het is best een lastige tekst! Ik lees in regel 1 Rinck Hidde dochter. Ik kan er geen Renck Pibe dochter van maken Jos, helaas. Maar misschien kan iemand anders het er wel in lezen? In regel 3 van de margetekst wordt de naam Cornelius genoemd. de 9 op het eind van het woord is een afkorting en moet opgelost worden als: us. In de volgende regels lees ik de namen: 2 Wommels 3 Walpert 4 Doede 5 Sierck Wibe zoon / Kempwert 6 Rinck 7 Rinck. Maar wellicht leest iemand anders nog iets anders, dat kan natuurlijk!
Jos Tichelaar zei op do, 09/13/2018 - 11:40

Dag Anneke,

Rinck Hiddedr zal ongetwijfeld "familie" zijn, maar heb haar nog niet kunnen traceren. Nogmaal bedankt voor je bijdragen.

Groet

Jos

beheerder Anneke van Waarden-Koets zei op do, 09/13/2018 - 11:46
Graag gedaan, Jos. De laatste Rinck (regel 7) die ik noemde hoort overigens bij de margetekst, zie ik nu net bij het nakijken.
Jos Tichelaar zei op do, 09/13/2018 - 13:44

Dag dag,

Kienswert, Kiemsw(or)t en Kempwert moet Kimswert zijn (Kimswerd), woonplaats van Sierck Wibezn.

Archimboldo zei op do, 09/13/2018 - 18:11

Volgende versie:

Rinck Hiddedochter woenende toe Harlingen * consent
op drie pond* lants gelegen toe Wommels over hoegh
en leegh in den sate to Walpert daer Hoeyte Gerroltzoen
en Doede zijn broeder op woenen bewandelt tegens
Sierck Wibezoen toe Kemswert luijt die wandelbr[ief]

In de linkermarge
op huijden is Sierck
Wibezoen toe Kemswert
biy mij [##] Cornelius en
Wattiezoen compariert
ende [heeft] geseyt dat hij
[##] consentiert in den
voorseijde wandel daer Rimck voirnoemt hier laet opropen en protestiert van
injurie overmits Rinck alzulx boven weten ende wille van hem [heeft] laten publiceren

Actum den XIIIen septembris anno ’XLI

Jos Tichelaar zei op do, 09/13/2018 - 19:23

Dankjewel "Archimboldo"

Cees Verdonk zei op ma, 07/12/2021 - 06:26

Hartelijk dank

Lezen kan ik het niet

Gerrolt Minthies Walpert circa 1470 is de oudst bekende voorvader

van mijn moeders kant

 

Jos Tichelaar zei op ma, 07/12/2021 - 15:51

Dag Cees, dank voor je bericht. Kijk ook op Gen,Online.

Groet

Jos

Stefan Elsinga zei op wo, 01/10/2024 - 11:42

b.b. consent staat voor "begeert boden en consent". Het "te bode stellen" (driemaal proclameren ofwel omroepen voor het lokale gerecht en driemaal voor de kerk, met tussenpozen van een week) van onroerend goed is verplicht vanwege de Lands Ordonnantie. Het is bedoeld om belanghebbenden de kans te geven bezwaar te maken, het zgn. (ver)spieren. Belanghebbenden leggen dan niaar, ook wel naasten genoemd. Dan kan zijn vanwege gedeeld eigenaarschap (je bent al mede-eigenaar van het verkochte) ofwel niaar ratione communionis, vanwege jouw bloedverwantschap met de verkoper (geregeld tot in de zevende graad) ofwel niaar ratione sanguinis, vanwege naastliggerschap (waarbij de meeste aangrenzende meters winnen) ofwel niaar ratione proximitatis (ook wel: vicinitatis). Verder kan de lokale overheid (stad, grietenij etc. nog ambtelijk bezwaar maken vanwege bijvoorbeeld achterstallige grondpacht, ofwel niaar ratione officii. Er zijn nog wat meer smaken, maar hoe dan ook moet je belanghebbende zijn op het moment dat je het niaar legt en mag je het niet namens een ander of voor geld doen. Hiervoor moet je de eed van calumnie afleggen. Het niaar werd bevochten voor het lokale gerecht, met hoor en wederhoor, advocaten en procureurs. Uiteindelijk beslist het gerecht, of geeft de originele koper op. Het te bode stellen moet binnen een jaar en een dag na het tekenen van het koopcontract gebeuren. Kan iemand aanwijzen dat je dat niet gedaan hebt dan kan het verkochte verbeurd verklaard worden, waarna het publiek verkocht wordt. Een derde van de opbrengst is dan voor de lokale armen, een derde voor de gecommitteerde burgemeester(s) en een derde voor de aangever. Zo was het althans in Friesland geregeld, wellicht zijn een paar zaken lokaal ingekleurd.

Consent is toestemming, en dat slaat op het consentgeld dat je moet betalen aan de lokale bestuurders. Van oudsher de 56e penning (de goudgulden was 28 stuivers) en later de 40e penning (de carolusgulden was 20 stuivers). Pas na het consent van het lokale gerecht is jouw koopcontract definitief, on proclamatieboeken aangetekend als "fiat adjucatio in forma".

Achter b.b. consent gaat dus nogal wat schuil, wil ik maar zeggen.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.