Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Middelburg 1679

Hie rook nog wat correcties gevraagd a.u.b.

Volgende tekst sluit aan bij vorige.

Op huijden des xvii auguste anno xviC zevenen 
t'seventich compareerde voor mij Pieter Geernaers van
Tielt, openbaer notaris bij de provinciale hove van Hollandt
geadmitteert binnen deser stadt Leijden resideerende ende voorde
naebescreven getuijgen Jan Maes, meester timmerman.
Item de eerbaere Adriaentgen Lantschot, weduwe ende boedelhoutster
van za(liger) Laurens Maes beijde woonende tot Middelburgh in
Zeelandt, sijnde de voornoemde Jan Maes ende Laurens Maes
is zij beede kindren van za(liger) Jacqueleine Dugen die dochter was
van za(liger) Alienior de Jeverin is haer laetst weduwe van Jan Dugen
ende sulcx moeder gesustitueerde erfgenaemen vande voorseijde
Alienior de Jeverin haer grootmoeder verlijde helft sij
Adriaentge Lantschot moeder verthoont het de acte vande
weeskamer van Middelburch in Zeelandt waerbij blijct dat sij haer kindren
van haer vaders bewijs heeft voldaen, weesende de selve acte
van date den twaelfsten deeser maent auguste ende bijden
vande heeren weesmeester aldaer onderteijckent, ende bekenden
zij comparant voornoemt mij notaris bekent gemaeckt ijder
voor sijn hooft ontfangen te hebben vuthanden van haeren oom Jean de
Borghe executeirs vanne testamente ende vutterste wille vande
meergenoumde haer za(liger) grootmoeder Alienor de Severin
haere portie is sijnde ;.... van duijsent guldens haer mit haer...
waer van haere broeder Jacob Cornil bij mij van tweede bedde noch minder-
jaerich is ende onder jean de Borche blijft berusten op bekoomt
ende aen lettren door doot overlijden vande moederlijcke
seijde Alienor de Severin haer groot moeder ende behoude
grootmoeder respectivelick, ende waer van int regardt
van haer Adriaentgen Lantschot, al bij tleeven van haeren sa(liger) man
bij den selve eenige ... waer ontfangen die haer alhier nu
werden affgecort ende haere portie daer meede wert vermindert
ende int regardt van hem Jan Maes wert van sijne portie
bij de genoemde sijne oom Jan de Bochos inne gehouden de somme
van hondert guldens xl grooten vlaems tstuck ende dat soo lange
ende ter tijt ende wijlent .. hij Jan maes sal doen blijcken dat
*
in de weeskaemer tot Middelburch in Seelandt van sijne kindren weege heeft voldoen ofte
dat de selve kaemer acte sullen geven van op deese sijne
erst portie niet te hebben seggen al wanneer Jan de Borchos
oock dadelijck ende aenstondts de genoemde Jan ter
somme van hondert guldens sal moeten koomen op te schieten telcelick
oock bij Jean de Borches alsoo wert aengenoomen ende belooft
te sullen doen bekommende voorts sij comparant voernoemt ijder van
hen als vooren met en derde paert is genoemd van duijsent guldens
....voor ijder heeft ter somme van drie hondert drienendertich
guldens ses stuijvers ... ende een derde ....
van de voornoemde haere oom ten volle voldaen ende betaelt te weesen
de lesten ... metten ;..
voor haer ende haere naer koomelingen  noijt meer te sullen
eijschen noch te  pretenderen tsij  directelijck noch indirectelijck
is rechte noch daer buijten ende sulcx is geenderleij maniere
als houdende als voorts hier ten volle gecontenteert gedaen bij
haer ter goeder trouwe ende sonder argelist onder verbandt ende
bedwange van haeren persoons ende goederen roerende
ende onroerende jeghenwoordich ende toekoomende acten
ende crediten tgeene vut gesondert stellende alle de selve ten
bedwange ....van alle ..
ende specialijcken de ... Hoven van Hollandt int versnel van
... schulden ende intresten hier .. te hebben doen costen bijden
consenteerende Voorts sij comparante voernoemt hier van gemaeckt ende
aende voornoemde haeren oom de Borche gelevert te werden quitantie
van quitiijnghe in gewoonlijcke forme. Aldus gedaen verleeden
ende gepasseert binnen Leijden present Pieter de Pre ..
ende ridder van Tielt ....
beneffens mij notaris hier toe versocht ende  geroepen.
Jannes Maes - Adriana Lantschoot - Pieter de pre R Van Tielt
1679

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op zo, 04/09/2023 - 12:16

Op huyden den 17en Augusti anno 1679
compareerden voor mij Pieter Geeraers van
Tielt, openbaer notaris bij den provincialen hove van Hollandt
geadmitteert binnen de stadt Leyden resideerende ende voorden
naebescreven getuygen Jan Maes, meester timmerman.
Item de eerbaere Adriaentgen Lantschot, wedue ende boedelhoutster
van zaliger Laurens Maes, beyde woonende tot Middelbuch in
Seelandt, sijnde de voornoemde Jan Maes ende Laurens Maes
in sijn leeven kindren van zaliger Jacquleine Du Hen, die dochter was
van zaliger Alienior de Jeverin, in haer leeven wedue van Jan Du
Hen, ende sulcx meede geinstitueerde erfgenaemen van de voorn.
Alienior de Jeverin, haer grootmoeder uutwijsens den tsestamente
van deselve Alienor de Severin van date den 18en dach der maent
November des jaers anno 1664, gepasseert ende verleeden voor den
notaris Adriaen den Oisterling ende seeckere getuygen, ende heeft sij
Adriaentgen Lantschot meede verthoont de acte van de
weeskamer van Middelburch in Seelandt, waerbij blijcqt dat sij haere kindren
van haer vaders bewijs heeft voldaen, weesende deselve acte
van date den twaelffden deeser maent Augusti ende bijden
van de heeren weesmeesteren aldaer onderteyckent, ende bekenden
zij comparant voornoemt, mij notaris bekent gemaeckt, yder
voor sijn hooft ontfangen te hebben uut handen van haeren oom Jean de
Bochos, executeur van den testamente ende uutterste wille van de
meergenomde haer zaliger grootmoeder Alienor de Jeverin
haere portie, sijnde elcx een derde, is een somme van duysent gulden, haer mit haer drien,
waervan haere neeve broeder Jacob Cornilgie, sijne neve van bij mij van tweede bedde, noch minder-
jaerich is ende onder Jean de Borchos blijft berusten op bekoomt
ende aen lettren door doode ende overlijden van de mmeerge-
seijde Alienor de Jeverin, haere groot moeder ende behoude
grootmoeder respective, ende waervan int regardt
van haer Adriaentgen Lantschot, al bij t'leeven van haere saliger man
bij denselve eenige soen waeren ontfangen die haer alhier nu
werden affgecort ende haere portie daermeede wert vermindert
ende int regardt van hem Jan Maes wert van sijne portie
bij de genomde sijne oom Jan de Bochos inne gehouden de somme
van hondert gulden te 40 grooten vlaems t'stuck ende dat soo lange
ende ter tijt ende wijlen toe hij Jan Maes sal doen blijcken dat /
in de weeskaemer tot Middelburch in Seelandt van sijne kindrenweegen heeft voldaen ofte
dat deselve kamer acte sullen geven van op deese sijne
erffportie niet te hebben te seggen als wanneer Jan de Bochos
oock dadelijck ende aenstondts de genomde Jan ter
somme van hondert gulden sal moeten koomen op te schieten, t'welck
oock bij Jean de Borches alsoo wert aengenoomen ende belooft
te sullen doen,  bekennende voorts sij comparant voernoemt yder van
hen als vooren met een derde paert ende genomde somme van duysent gulden
sijnde voor yder hooft ter somme van drie hondert drienendertich
gulden ses stuyvers tien ende een derde ende twee penningen door handen
van de voornoemde haere oom ten vollen voldaen ende betaelt te weesen
de lesten penning metten eersten, met belofte van denselve ter dier oordaecke
voor haer ende haere naerkoomelingen noyt meer te sullen
eijschen nochte  pretenderen t'sij directelijck noch indirectelijck,
is rechten noch daerbuyten ende sulcx in geenderley maniere
als houdende als vooren haer ten volle gecontenteert, gedaen bij
haer ter goeder trouwe ende sonder argelist onder verbandt ende
bedwang van haere persoonen ende goederen, roerende
ende onroerende, jeegenwoordige ende toekoomende, actien
ende crediten, egeene uutgesondert, stellende alle deselve ten
bedwange ende executie van allen heeren, rechten ende rechteren,
ende specialijcken den Edelen Hoove van Hollandt, mit versnel van
kosten, schaden ende intreste hieromme te hebben doen ofte gedaen,
consenteerende voorts sij comparanten voernoemt hiervan gemaeckt ende
aende voornoemde haeren oom de Borchos gelevert te werden quitantie
van quitinge in gewoonlijcke forme. Aldus gedaen, verleeden
ende gepasseert binnen Leijden, present Pieter du Pree ..
ende Pieter van Tieltridder van Tielt ...., getuygen van goeden gelooven,
beneffens mij notaris hiertoe versocht ende over geroepen.
Jannes Maes
Adriana Lantschoot
Pieter de Pre
P. van Tielt
t'welck ick affirmeere
P. van Tielt notaris publicq, 1679

HANS zei op di, 04/11/2023 - 09:12

Geert,

Bedankt voor de correcties.

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.