Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Middelburg 1679

Nog eentje dat om aanpassingen vraagt, heb er het beste proberen van te maken.
 

Op huijden den xvii augst anno xviC negenentseventich
compareerde voor mij Pieter Geeraers van Tielt
openbaer notaris, bijden provinciale hove van Hollandt
geadmitteert, binnen de stadt Leijden resideerende ende voorder
... getuijgen, Jan Maes, meestertimmerman ende
Adriaentgen Lantschot, weduwe ende boedelhoudster van za(liger)
Laurens Maes zijn broeder ende behouden .... beijde
woonende tot Middelburch in Seelandt, ende verklaeren sij
comparant voornoemt mij notaris bekent gemaeckt, wel
ende wettelijck ijder van hen verkocht te hebben sulcx sij vercoopen
transporteeren ende cederen bij deesen .. ende ten behoeve vanden
Eersaemen Andries Damas koopman woonende binnen deese
stadt legde haere neff, off trecht vande selve verkrijgenden.
Eerst haere portie ende erff goederen inde helft van vier ende
half gemet landts geleegen onder het dorp Malis (Marly) ontrent Valenchijs
(Valenciennes, FR), noch haere portie inde helft van twee gemet landts
gelegen omtrent het kasteel van Cambresij, noch huer portie
inde helft van een rente van  42 ponden
17 grooten twee .. het pont tot ... brabants gelt,
jaerlixc verschijnende ( niets vermeld)  waar van het
capitael geconsinneert ende berust onder den heer majoor der
stadt Valenchijs, noch haere portie inde helft van jaerlic rente van een rente
van  25 ponden als voor brabants gelt tot laste van (niets vermeld)  woonende tot Valenchijs.
Voorts noch huere portie inde helft van een rente van  9 ponden
 30 grooten ten prijse voorst jaerlijck, daer
van het kapitael meede onder de voorseijde majoor van Valenchijs
 is geconsinneert ende ten laste noch huere portie is
de sesde paert van 17 gemets landts gelegen bij Valenchijs
meergenoemt int dorp Sinct saulve alle haer opbekoomen ende
aen bestorven door doodt ende overlijden van haer comparant groot
vader ende groot moeder Jean Dugen ende Alienor de Severin
 ten behoude grootvader ende grootmoeder respective
omme bij de selven huer neeff Andries Damas, daer moeder gedaen
gewonnen ende verlooren te worden is alle ... off siij comparant voornoemt
het selff waer doende te behouden vanden selve haeren neeff
*****
Andries Damas, daer van  volkomen als vandt  stelle ...
inde 3 volle possesie ende het besit vandit .... vestigen ende
gronden ...  selven onterven; vestigen ende gronden hier door
...  soodanich als off sij noijt daer up iets te seggen hadde
 gehadt, in vreede meede weesende ende vergeetende ..
... noode soude moogen werden geoordeelt; tselve voorder gerecht
van de plaets t'sijne behouve te .. werden opgedraegen dat
sulcx bij de rechter aldaer naer stijl ende  gebruijck koomen
tegeschieden als den selven gerecht daertoe autoriseerende
ende bruikende bij deesen, want geene de minste eigendom
daer op wert behouden oft gereserveert is geender leij maniere
beloovende, meede voor haer haerlieder erven ende naerkoomerlinghen
voor nu ende altijt, noijt dgeens ....
presente ofte eijgendom daerop sullen maecken tsij directelijcke
noch indirectelijcke is recht noch daer buijte ende sulcx is
geenderleij manieren, alles onder verbandt ende bedwang als
naer recht daer toe staende es. ..... bekendt sij comparante
voornoemt haer ter saecke van deese vercoopijnge transporte...
ende of ghift, al wel ende ten volle vergenoucht voldaen ende betaelt
te weesen den lesten ende metten eerste, ende dat voor haer be..
somme van 176 gulden 6 sch 8 grooten haer te
vijtreijckende van deese is goede gangbaer gelde volgens
de jonge evaluatie hier in Hollandt cours ende gang hebbende
consenteerende voorts sij comparante voornoemt hier van gemaeckt
ende geexpedeert te werden acte van koop is ge...
forme. Aldus gedaen verleend ende gepasseert binnen Leijden
present, Pieter  du pre en Pieter van Tielt Pieterszn getuijghen van goede geloovenbeneffens ...
hier toe vercocht endeovergeroopen. 
Jannes Maes, Adriana Lantschoot Pietr De Pré Van Tielt
1679

Reacties (2)

René van Weeren zei op za, 04/08/2023 - 12:03

Niet alles, maar hierbij mijn aanvullingen, aangegeven in bold

Op huyden den XVIIen augustus anno XVIc neegenentsee-
ventich compareerden voor mij Pieter Geeraers van Tielt
openbaer notaris, bij den provincialen hoove van Hollandt
geadmitteert, binnen de stadt Leyden resideerende ende voor den
naebes[chreven] getuygen, Jan Maes, meestertimmerman ende
Adriaentgen Lantschot, wedue ende boedelhoutster van zal[iger]
Laurens Maes zijn broeder ende behoude susterling, beyde
woonende tot Middelburch in Seelandt, ende verklaerden sij
comparanten voornoemt mij notaris bekent gemaeckt, wel
ende wettelijcken yder van hen verkocht te hebben sulcx sij verkoopen
transporteeren ende cedeeren bij deesen aen ende ten behouve van den
eersame s[eigneu]r Andries Damas koopman woonende binnen deese
stadt Leyden> haere neeff, oft 't recht vande selve verkrijgenden.
Eerst haere portie ende erffgoederen inde helft van vier ende een
halff gemet landts geleegen onder het dorp Maeien (Maing) omtrent Valen-
chijn (Valenciennes, FR). Noch haere portie inde helft van twee gemet landts
gelegen omtrent het kasteel van Cambresy, noch haere portie
inde helft van een rente van tweenveertich ponden
seeventyn grooten twee penningen het pont tot tyen st[uyver]s Brabants gelt,
jaerlycx verschijnende (niets vermeld)  waervan het
capitael geconfinneert ende berust onder den heer majoor der
stadt Valenchijn. Noch haere portie inde helft van jaerlic[xe] ... van een rente
van vijffentwintich ponden als vooren Brabants gelt tot
laste van (niets vermeld) woonende tot Valenchijn.
Voorts noch haere portie in de helft van een rente van neegen ponden
dertyen grooten ten prijse voors[ey]t jaerlijcx, daer-
van het kapitael meede onder de voorseyde majoor van Valenchijn
is geconfinneert. Ende ten laestenn noch haere portie in
een seste paert van seeventyn gemedt landts geleegen bij Valenchijn
meergenomt int dorp Sinct Sauve (=Saint Saulve) alle haer opbekoomen ende
aenbestorven door doode ende overlijden van haer comparanten groot-
vader ende grootmoeder Jean du Hey ende Alienor de Jeverin
[com]ten behoude grootvader ende grootmoeder respective
omme bij de selven haere neeff Andries Damas, daer meede gedaen
gewonnen ende verkooren te werden in allen ... alsoff sij comparanten voornoemt
het selff waeren doende ten behouve van den selve haeren neeff
*****
Andries Damas, daervan volkoomen affstandt stellende hen
in de volle possesie ende het besit vandien erven vestigen ende
geraden ...  selven onterven, vestigen, ende gronden haer daer-
van - Ja: soodanich alsoff sij noyt daerop iets te seggen hadden
gehadt, tevreeden - meede > weesende ende vergeevende soo
van noode soude moogen werden geoordeelt tselve voor den gerechte
van de plaetse tsijne behouve te ... werden opgedraegen dat
sulcx bij de rechter aldaer naer stijl ende gebruijck koome
te geschieden als den selve gerechte daertoe autoriseerende
ende v[er]brukende bij deesen, want geene de minste eygendom
daerop wert behouden ofte gereserveert in geenderley manieren
beloovende, meede voor haer, haeren erven ende naerkoome-
lingen voor nu ende altijt, noijt egeene de minste
pretense ofte eygendom daerop te sullen maecken tsij directelijcken
noch indirectelijcken in rechten noch daerbuyten ende sulcx in
geenderley manieren, alles onder verbandt ende bedwang als
naer rechten daer toe staende es. Ten laesten bekenden sij comparanten
voornoemt haer ter saecke van deese verkoopinge, transporte, cessie
ende ov[er]ghift, al wel ende ten vollen vergenoucht voldaen ende betaelt
te weesen den lesten ende mitten eersten, ende dat voor haer beyden mit een
somme van hondertsesentsestich gulden dertich st[uyver]s acht pen[ningen], haer bij 't teykenen van deesen in goeden gangbaeren gelde volgens
de jongste evaluatie hier in Hollandt cours ende gang hebbende.
[marge en tussengeschreven: ende voor yders helft / een somme van drieen/tachtig g[u]l[den] ses st[uyver]s ... / ... toe- ende aengetelt]
Consenteerende voorts sij comparanten voornoemt hiervan gemaeckt
ende geexpedieert te werden acte van koop in gewoonlijcke
forme. Aldus gedaen verleeden ende gepasseert binnen Leyden
present, Pieter du Pre, verwer, en[de] Pieter van Tielt
Pieterszn, getuyghen van goede gelooven beneffens mij not[ari]s
hier toe versocht ende overgeroepen.
Jannes Maes, Adriana Lantschoot
Pieter de Pré P. van Tielt Pieterszn
1679

't seegelrecht is b[edragende] f 1.5.0
de acte mitte lesengens f 1.8.0
___
f 2.13.0

'twelck ick affirmeer
PG van Tielt, not[ari]s publ[icus]
1679>

HANS zei op zo, 04/09/2023 - 01:43

René

Bedankt voor de mooie bewerking.

 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.