Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Michiel Baelde

Dear all,

Who can help me with deciphering this act? I am interested in the role of Michiel Baelde primarily. What does he have to do with this Delft property? 

https://hdl.handle.net/21.12115/NL-DtAD18305853

Many thanks in advance,

JJ Johnson

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op zo, 09/20/2020 - 19:55

Wij Jacob Maertenssen Hogenhouck ende Jacob van Lodensteyn Cornelisz, schepenen
in Delft, oirconden dat Pyeter Thonisz Cramer heeft vercoft Niclaes Bogaert,
apothecaris, ende opgedragen voor ons in vollen gerechte een huys ende erve, staende
ende gelegen aent marctvelt, genaemt De Maen, alrenaest de straet aen de
oostsijde ende alrenaest Cornelis van Westerbaen in de Druyff aen de westsijde,
streckende voor van der straete ende schrinckelende achter de huysinge van
Tobias Pyeterssen, gecomen van Lieven Janssen, genaemt De Kaerskorff tot in der
Delfte, voorts in alre manieren als de twee ouder waerbrieven, door desen
gesteecken, vermelden ende medebrengen, d'eene in dato den 3en November
1592 ende d'andere in date den vyerentwintichsten April
1602, sijn conditie dat den cooper soo lange hij possesseur ofte
eygenaer van den voorschreven huysinge is, aldaer niet en sal moge doen
de neringe die den vercooper int voorschreve vercofte huys gedaen heeft,
ende hij vercooper, mitsgaders Michiel Baelde, coopman in Den Haen
ende Hans Mes, goudtsmidt, wonende aen de marct alhyer als waerborgen,
mede voor ons schepenen voornoemt comparerende, gelooffden gesamen-
derhant t'voorgeschreve vercofte te vrijen ende te waren als recht is, niet
meer daerop staende dan achthien gulden s'jaers, toecomende Aechgen
Jans Sasboutsdochter, alsoo de rente van achthien gulden vijfthien stuyvers
s'jaers toebehoort hebben de kinderen van Heyndrick Joosten, waervan
de voorschreve oude brieven mentie maecken, bij den vercooper gelost
ende affgedaen is, onder verbande van hoire persoonen ende goederen,
geen uytbesondert, des belooffden hij vercooper, onder gelijck verbant
als boven, sijn voorschreve waerborgen hyervan te indemneeren, bekennende
hij vercooper van de coope ende opdrachte voldaen te sijn mette somme
van duysent gulden ende voorts met een rentebrieff bij den cooper
verleden. Alles sonder fraude. Des ten oirconden hebben wij schepe-
nen voornoemt elck ons zegel hyer onder aengehangen. Gedaen den
lesten April 1624.

Michiel Baelde is the guarantee in this transaction.

 

JJ Johnson zei op zo, 09/20/2020 - 21:05

Thank you Geert Ouweneel! 

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.