Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Memorie van Aangifte

Wil iemand deze voor mij 'vertalen'?

Reacties (2)

René van Weeren zei op wo, 08/19/2020 - 19:02

Geboekt in het dag[register] deel 6, fo[lio] 4, n[umer]o 23
der Sterf: deel 6, f[olio] 150, n[umero] 87
De ontvanger
[Getekend: Kelly]

Memorie van Aangifte
des nalatenschaps van wijlen
Joanna Maria Smits

Wij, ondergeteekenden Jan Smit en Margo Ha-
zen, echtelieden, wonende te Asten, provincie Noord Bra-
band, kiezende domicilium te onzen huize aldaar,
verklaren dat Joanna Maria Smit, ons kind, is over-
leden te Asten den zeventiende january achttienhon-
derdvijfentwintig, laatst gedomicilieerd geweest [in marge: 17 januari 1825]
aldaar, geen vaste noch roerende goederen heeft
nagelaten, zouden dezelve in het tegenovergestel
geval door ons geërfd geowrden zijn, mitsgaders dat
door het overlijden geen fidei commis is gedevolveerd,
noch vruchtgebruik vervallen
Asten, den 28 january 1826.
De ondergeteekende, burgemeester der ge-
meente Asten, provincie Noord-Braband, verklaart
bij {} dat, voor zooveel hem bekend is, door Joan-
na Maria Smits geen vaste goederen zijn nagelaten,
alsmede dat de aangevers in zijne tegenwoordigheid
hebben verklaart niet te kunnen schrijven.
Asten, den 28 january 1826.
[Getekend A.v.Nouhuijs]
Gezien en geverifieerd
[Getekend: onbekende naam]

Jacques van der Linden zei op wo, 08/19/2020 - 21:52

Hartlijk dank voor de genomen moeite. Ik ben weer een stap verder

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.