Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Memorie van Aangifte

Graag een vertaling, want we komen niet helemaal uit de tekst. Eerste blad.

Reacties (2)

Geert Ouweneel zei op ma, 05/18/2020 - 13:04

Hier alvast de eerste helft. Misschien doe ik later de tweede helft nog.

 

Memorie van aangifte der nalatenschap van Francis van der Linden.
De ondergetekende Johanna van der Laak,
weduwe Francis van der Linden, wonenden te Leende,
arrondissement Eindhoven, kiezenden ten effecte dezes
woonplaats ten hare voormelde woonhuize te Leende,
voorschreven..
Dewelke verklaarde dat haren echtgenoot Francis
van der Linden voornoemd op den vijftienden November 1860
binnen de gemeente Leende als zijne vaste en laatste woonplaats,
en alwaar hij mitsdien was gedomicileerd, is overleden zonder
ad- noch descendenten nagelaten te hebben.
Dat den overledenen bij testament, verleden ten overstaan van den te
Heeze gevestigden notaris Hendrikus Markwartus Freher,
den twee en twintigsten November achttien honderd vijftig tot zijne
erfgename heeft benoemd de bovengemelde ondergtekende aan-
geefster, zijne huisvrouw.
Dat bij ab intestato overlijden de voornoemde erflater tot erfgenaam
bij versterf zoude hebben nagelaten zijnen eenigen broeder Antony
van der Linden, landbouwer, wonende te Leende.
Dat het actief der nalatenschap van den erflater voornoemd
bestaat in:
1) De helft der roerende goederen, kontanten gelden en in te
vorderen gelden, zoo wegens ter leen gegeven uitstaande gelden,
als wegens winkelschulden en tegoed-zijnde landhuuren,
met inbegrip van lijfstoebehooren, alles behoorende tot
de wettelijke gemeenschap, welke bestaan heeft tusschen
den erflater en de ondergeteekende aangeefster, voor de helft
begroot op twee duizend een honderd vijf en zestig gulden, ƒ 2165.
2) De helft in twee schuldvorderingen met hypotheek tesamen
bedragende elf honderd gulden, en voor de helft vijf honderd
en vijftig gulden.                        ƒ 550,
3) Eenige twijffelachtige schuldvorderingen wegens winkelschulden
en landhuur, door het onvermogen der schuldenaren voor
memorie gebracht, om bij eventueel ontvangst aangifte daar-
van te doen bij suppletaire aangifte.                memorie
4) Drie bunders een en twintig roeden vier en dertig ellen huur en erf-
tuin, bouwland, veenland, hakhout en heide, gelegen te Leende in
sectie A no. 231, 999, 1004, 1031, 1105, 1367, 1997, sectie B no. 62,
32, 335, 713, 775, 1317, sectie C no. 420, geschat op een duizend zes
honderd gulden                        ƒ1600
5) De helft in twee bunders elf roeden en dertig ellen bouwland,
weiland en heide, gelegen te Leender in sectie A no. 611, 1301,
533, 1541, sectie B no. 774 en sectie C no 388, 934, in sectie
E no. 766, voor de helft geschat op twee honderd en vijftig gulden     ƒ 250.
De voorschreven goederen, bij de erflater en de ondergeteekende aangeefster
ingebracht, terwijl van de verhuurde perceelen voor zoo verre de
huurders gegoed zijn, geen heeren ten achteren waren.
Totaal van het actief vier duizend vijfhonderd vijf en zestig gulden    ƒ 4565.

 

Jacques van der zei op ma, 05/18/2020 - 17:05

Alvast hartelijk bedankt.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.