Overslaan en naar de inhoud gaan

Forum

Mechelen 1656 2-2

Wie o wie kan helpen met transcriberen?

Het gaat om de linker pagina en rechtsboven de 1e alinea.

BvD!

Reacties (1)

Geert Ouweneel zei op za, 03/25/2023 - 09:20

vallen ende verschijnen zal den lesten Aprilis 1631, op ende aen
twee nieuwe steyne huysen metten gronde ende toebehoorten,
gestaen ende gelegen in de Cortteschipstrate alhier, int
begintsel van deselve, tusschen Merten van Hanswijcke
erve ter eendre ende Peeter Genyets erve ter andere sijden,
comende achter des voorsz. Glorie andere erve, van sijnen
huyse t'Gulde Cruys geheeten, ende op ende aen des voorsz.
Nicolaes Glorie persoon ende alle sijne andere goederen, have        
ende erve, presente ende toecomende, wair die gelegen
moegen wesen, alsoo men de voorsz. huyse ende andere
erffelijcke goederen onder Mechelen gelegen a duo m.
houdende is, waranda op nyet dair voor uytgaende.

Ydem de voorsz. Jacob Sprockmans als totten navolgende
onwederroepelijcken gemachticht van Anna Brants, wijlen
Joosdochter, daer moeder aff was Johanna van den Broecke,
geadsisteert van eenen vrempden momboir hair verleent
bij brieven van procuratie speciale in date den 29 der
voorleden maent van Aprili, gepasseert voor den notaris
Huybrecht Sporckmans ende sekere getuygen, daeraff ons
volcomelijcken gbleken is, heeft bekendt dat hij om ende
overmits de somme van twee hondert carolus guldenen eens,
bij de voorsz. procuratie geroert, wel ende wettelijck vercocht
heeft aen jouffrouwe Johanna van Hoof, bejaerde dochter
van wijlen joncheer Robert van Hooff ende van jouffrouwe Anna
de Carnijn, eene erffelijcke rente van twaelff guldenen ende
thien stuyvers t'sjaers, losbair den penninck sesthien, ende
metten verloope naer rate van tijde, mits van deselve lossinghe
eene maent te voren te veradverterene, altijt vrij ende exempt
van alle lasten ende impositien, alreede gestelt ende alnoch te
stellene, nyettegenstaende eenighe placcaten ter contrarien,
te heffene altijt opten 29 Aprilis, waeraff d'ierste jaer /
van betaelinghe vallen ende verschijnen zal den 29 Aprilis anno
1631, op ende aen twee parceelen landts metten gronde ende
toebehoorten, elck groot een halff bunder ombegrepen der
maeten, beyde gelegen onder Hombeke op de Coutere, d'eene aen
het Conijnenblock aldaer ende d'andere gelegen aen de Schijthaghe
aldaer, dewelcke in hueringhe is hebbende Gillis de Keyser,
a duo m. waranda op nyet ende sonder laste van chijnse off
commere daervoor uytgaende.

Reageer op dit bericht

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.
Slechts één bestand.
10 MB limiet.
Toegestane types: png gif jpg jpeg.